Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

3. rész - Hatóságok, intézetek, egyletek, stb.

Ban Árv Hatóságok, intézetek, egyletek stb. 132 Behörden, Institnte, Vereine &c. Bau állattan r. tanára, o. Prof. für Zoologie, VIII, nap-u. 13. — Bielek Miksa, Max, oklev. gépészmérnök, a gépszerkezet­tan r. tanára, dipl. Maschinen-Ingenieur, ord. Prof. für Maschinen-Constructionslehre, V, hold-u. 29. — Engerth Vilm., Wilh., a műszaki és diszítményi rajz r. tanára, o. Prof. für technisches und ornamentales Zeichnen, IV, magyar-u. 42. — Dr. Hunyady Jenő, Eugen, bölcs.-tud., a mennyiségtan r. tanára, I)r. d. Philos., o. Prof. für Mathe­matik, IV, bó-11. 7. — "Wagner László, Ladislaus, a mező­gazdaságtan és erdészeti encyclopaedia r. tanára, o. Prof. für Landwirthschaftslehreu. Forst-Encyclopädie, V, Erzsé­bet-tér 19. — D . Szily Kálm., Kolom., kir. tanácsos, a ma­themat., természettan és analytikai mechanika r. tanára, kön. Rath, o. Prof. für mathem. Physik u. analytische Me­chanik, VI sugár-út 124. — Fölser Istv., Stef., az ábrázoló mértan r. tanára, o. Prof. der darstellenden Geometrie, IX, üllői út 21. Kherndl Ant., oki. mérnök, a víz- és híd-, út- ós vasút­építéstan r. tanára, dipl. Ingenieur, o. Prof. für Wasser-, Brücken-, Strassen- u. Eisenbahnhau, VHI, Mária-u. 29. Dr. Wartha Vincze, Vincenz, bölcsészettud., oki. vegyész, a műszaki chemia r. tanára, Dr. d. Philos., dipl. Chemiker, o. Prof, für chemische Technologie, VIH, ősz-u. 31. Steincll Imre, Emer., műépítész, a műépítéstan r. ta­nára, Architekt, o. Prof. für ArchitektUrkunde, IV, kigyó-u.3. Nagy Dezső, Desider, oki. gépészmérnök, a gépszer­kezettan r. tanára, dipl. Maschinen-Ingenieur, o. Prof. für Maschinen-Constructionslehre, VIII, Mária-u. 29. Dr. Krenner Jos. Sánd., Alexand., a természettudom., az ásvány- és földtan r. tanára, Dr. d. Naturwissenschaf­ten, o. Prof. für Mineralogie u. Geologie, VIII, muzeum­körút, muzeum-épület. Pilch xxgost, Aug., gépészmérnök, a gépiparműtan r. ta­nára, Maschinen-Ingenieur, o. Prof. für mechanische Tech­nologie, IX, Kálvin-tér, Bottenbiller-féle ház, Rottenbil­ler'sclies Haus. Hauszmann Alaj., Aloys, műépítész, a száraz-, mű- és díszépítéstan r. tanára, Architekt, o. Prof. für Hochbau-, architekton. u. ornamentale Baukunde, IV, zöldfa-u. 32. Klein Gyula, Julius, a növénytan r. tanára, o. Prof. für Botanik, IX, pipa-u. 6. Schuler Alaj., Aloys, a kisérl. természettan r. tanára, o. Prof. für Experimentál-Physik, IX, soroksári u. 19. Dr. Dobranszky Péter, jog- és bölcs, tud., a történelem, földrajz és statisztika r. tanára, Dr. d. Rechte u. Philos., o. Prof. für Geschichte, Geographie u. Statistik, IX, sorok­sári u. Í4. Dr. König Gyula, Julius, bölcs, tud., a mennyiségtan r. tanára, Dr. d. Philos., o. Prof. d. Geometrie, VITT, Ester­házy-u. 24. Schwarczel Sándor, Alexand., oki. mérnök, az út- és vasút-, víz- és hídépítéstan r. tanára, dipl. Ingenieur, o. Prof. für Strassen- u. Eisenbahnbau, so auch für Was­ser- u. Brückenbau,YH,kerepesi út 14. Klimm Mih., Mich., oki. mérnök, a vízépítéstan r. ta­nára, dipl. Ingenieur, o. Prof. für Wasserbaukunde, VIII, stáczió-u. 10. Dr. Ghyczy Géza, a könyvvitel, keresk. számtan, és ál­lami szám viteltan r. tanára, o. Prof'. für Buchhaltung, Han­dels- u. Staatsrechnungslehre,V,.sas-u. 11. Segéd, €lbkmd: Koenig J. Ödön, J. Edm. Magántanárok, éPíivatóccmhn: Ney Béla. Dr. Pillitz Vilm., Wilh. Koenig Jónás Ödön, Edm. Maurer Mór, Mo­ritz. Gonda Béla. Pfaff Fer., Franz. Dr. Bing Armin, Herrn. Dr. Müller Kálm., Colom. Ullmann Vilm., Willi. Seefelil­ner Gyula, Jul. Rendkívüli tanítók, tfu^czczö. Xd'niz.- Fritsch Vilm., Willi. Szandház Kár., Carl. Repetitor: Pokorny Ottokár. Lóczy Laj,, Ludw. Tanársegédek, OWeuicu.• Dr. Pillitz Vilm., Wilh. To­borffy Béla, Adalb. Meissl György, Georg. Benczúr Miki., Nik. Franzenau Ágost, Aug. Grünwald Istv., Stef. Holló Mih. Mich. Braun Jenő, Eugen. Kiss Istv., Stef. Gruber Jenő, Eugen. Méhely Lajos, Ludw. Lattenberg La], Ludw. Bich­tar Kár., Carl. Bombauer Emil. Stricker Sánd. Alexand., Alpár Ign. WittmannFer., Franz. Könyvtár, »ibliot&ef. Ideigl. könyvtárnok, 9,ihii>>n-á&iMiMcHczDr. Wartha Vincze, Vincenz. Könyvtára, segéd, &ißlidt\Mb}iinHt.- Nagy Sándor, Alexand. Gépműhely. 2J2afd}inenn>eríftiitte. Művezető : Wczfifüfncz: Csonka Ján., Joli. Questura: Gondnok, tyczwalteiPoteuezsar Jos. Iroda, jíanjlet. Tollnok, Stduai: Jámbor Gyula, Julius. Díjnok, 2>ininid: Nóvák Imre, Emer. Középtanodai tanárk. intézet. Bildungsanstalt für Mittelschul-Profess. (IV, ferencziek tere 5.) Igazgató, 2>izcdcz: Sztoczek Jos., műegyetemi tanár, Professor am Polytechnikum. Tanárok, &xcfcx>cie.n : Bartal Ant. Br. Eötvös Lóránt. Fröhlich Izidor. Greguss Ágost, Aug. Heinrich Gusztáv. Hunfalvy Ján., Joli. Jurányi Laj., Ludw. Kármán Mór, Moritz. Marczaly Henr., Heinr. Margó Tiv., Theod. Sala­mon Fer., Franz. Szabó Jos. Télfy Iván, Joli. P. Thewrewk Emil. Than Kár., Carl, (egyetemi tanárok, Univ.-Profess.) Fölser Istv., Stef. König Gyula, Julius. Lengyel Béla, Adalb. Hunyadi Jenő, Eugen. Szily Kálm., Colom. Vész Ján. Armin, Joli. Herrn. Wartha Vincze, Vincenz (műegyetemi tanárok, Prof.d. Polytechn.). Keszler Jos. tanárképző in­tézeti tanár, Professor an der Bildungsanstalt für Profes­soren. A gyakorló-főgymn. vezető tanárait 1. Gymna­sium ok 6. — Die leit. Professoren des Uebungs-Obergymnas. s. Gymnasien 6. B) KÖZÉPISKOLÁK, ^TiffeCf-cßuCert. Budapesti tankerületi kir. főigazgatóság. Söubctpefter főtt. ©c£)ulbe3triä=D!6erbircctorat. Ideigl. főigazgató: Lutter Nánd., Férd., bölcs, tud., Dr. Philos. a) Gymnasiumok. Gymnasien. 1. Ág. hitv. evang. főgymnasium. D&ergtpitnaftuitt ber eu. ©emeinbe 2(ug§6. (Sottf. (IV, sütő-u. 3.) Igazgató, Dividcz: Fröhlich Bób. Tanarok, SíofcMoim Batizfalvi Istv., Stef. Böhm Kár., Carl. Elischer Jos. Fröhlich Bóbert. Dr. Karl Ján. Joli. Lehr Albert. Dr. Peez Vilm., Willi. Báth Arnold. Scholtz Albert. Dr. Scholtz Ágost, Aug. Svoboda Istv., Stef. Schmid Tiv., Theod. Szoltsányi Fer., Franz. Weber Bud. 2. Kegyes tanítórendiek főgymnasiuma. Dbergijntttcifiutn ber ^iariften. (IV, városház-tér 4.) Igazgató, S>hadcz: Trautwein Nep. Ján., Joli. Nep. Tanarok, Szof&Mozun.- Dr. Schmidt Ágost, Aug. egyet, magántanár, Univers.-Privat-Docent. Dr. Vajda Gyula, Ju­lius, egyet, magántanár, Univers.-Priv.-Docent. Maywald Jos. Berkes Imre, Emer. Bappensberger Vilm., Wilh. Me­rényi Laj., Ludw. Weiszbarth Kár., Carl. Boch Gyula, Jul. Pintér Kálm., Colom. Kis Sánd., Alexand. Tóth György, Georg. Drajkó Béla, Adalb. Weixlgártner V., akad. festész, akad. Maler. 3. Kir. kath. főgymnasium Budán. lön. fatí). D6ergt)ittnaftum in Dfen. Igazgató, SHtadcz .• Lutter Nánd., Férd., bölcsészet­tudor, Dr. der Philos.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék