Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

3. rész - Hatóságok, intézetek, egyletek, stb.

Ban Árv Hatóságok, intézetek, egyletek stb. 133 Behörden, Institute, Vereine &c. Bau 4. Kir. kath. főgymnasium, fön. fatt­. D&ergi­mnasium. (V. Markó­ u. 31.) Igazgató, S Víccior .• Dr. Corzan Avendano Gáb., trabr. Tanárok, és zofu Mozm. Dr. Abel Jenő, Eugen. Bara­nyovszky Ign. Boskó Laj., Ludw. Dr. Cherven Flóris, Flo­rian. Grabovieczky Leo. Köpesdi Sánd., Alexand. Klim­kovics Ferencz, Franz. Kurcz Ant. Novák Lajos, Ludw. Dr. Schwicker J. Henr., J. Heinr. Szarvas Gáb., Gabr. Szavkay Ede, Ed. Topler Sánd., Alexand. Virkler Endre, Andr. Zalka Ant. Helyettes tanárok, Supph­anhn. Ferencz Valdemár. Dr. Keleti Vincze, Vincenz. Dr. Layer Ant. Rendkívüli tanárok, (Stutxzczi. LtcfcMolanDallos Gyula, Julius. Dr. Szalay Jos. 5. Református főgymnasium.­­Reformirtes D&ergiomnasium. (IX. Calvin-tér 7.) Igazgató: UrhcdczVámossy Mik., Mich. Tanárok, PrerencienBaráth Fer., Franz. Dr. Bihari Péter. Dr. Csiky Kálm., Colom. Dapsy László, Ladisl. Dúzs Sánd., Alexand. Kovács Mikl., Nik. Laky Dániel. Molnár Sánd., Alexand. Somogyi Rezső, Rud. Segédtanárok, SUf.Szofa Kolm .• Kozáry Jos. Ifj. Sz. Nagy Kár., Carl jun. Nagy F. Kár., Carl F. Schwiedland Frigyes, Friedr. A hittan tanárai, cizcsc»czcn fih eildigicni unhzzicfil: Dr. Bak Izrael. Győry Vilm., Willi. Dr. Kohn Salamon. Bomeiser Jos. 6. A m. kir. tanárképző-intézet gyakorló főgymn. Uerbun­g 340 Bergismattstum be­ fön. ung. ^5rofefforen= Bildungar Institut§. VII. kerepesi lít. (kerepesi udvar) 8. sz. Vezető tanárok, Adhnoc ésrofe&cvin .• Bartal Ant., igaz­gató, Director. Dr. Kármán Mór, Moritz. Lutter Ján., Joh. Malmosi Kár., Carl. Dr. Marczali Henr., Heinz. Dr. Staub Mór, Moritz. Volf György, Georg. Segédtanárok, &ilfi-Szcfcxcz&nNóvák Lajos, Ludw. Győry Vilm., Wilh. Farkas Laj., Ludw. Dr. Bak Izrael. Dr. Kayserling Mór, Moritz, (a hittan tanárai, Professoren für Religionsunterricht). — Simkó Jos., (rajztanár, Profes­sor für Zeichenunterricht). b) líesíliskoliílí. Realschulen. 1. II. ker. állami főreáltanoda. Staat­o Gerrea[fc£)ure im II. Seji­f. (II. Toldy-Ferencz-utcza 9.) Igazgató: Dizcetcz : Dr. Say Mór, Moritz. Rendes tanárok: Orbeut­. Lícfó Moim, Bodnár Istv., Stef. Dr. Brozik Kár., Carl, Cseörgheö Aladár, Heller Ágost, Aug. Korán Mih., Mich. Kreybig Laj., Ludw. Mayer Jos. Milecs Ján., Joh. Palóczy Lip., Leop. Paszlavszky Jos. Beif Jak. Tibet Ag., Aug. Toperczer Gyula, Jul. Dr. Várady Ant., Vidlich Kár., Carl. Rendkívüli tanárok, Buszczben Ilidíz és refexi cztn .• Dal­los Gyula, Jul. Halász László, Ladisl. Mandola Jos. Reisz György, Georg. Szidanics Fer., Franz. Vallástanárok, c/­cfcxacn f. Shligi­mimhzzkfit. Dr. Gold­berg Rafael. Magyarevics Jeremiás, Scholz Gusztáv. 2. VI. ker. állami főreáltanoda. Staatgr Dfe errealíciuse im VI. Siegirf. (VI. gyár-u. 36.) Igazgató: Ditzdicz , Hofer Kár., Carl. Rendes tanárok, Ozientl. cPrcfcxs~.cn .• Dr. Alexander Bern., Bernh, Dr. Beöthy Zsolt, Bodnár Zsigm., Sigm. Dr. Borbás Vincze, Vincenz. Kriesch Mih., Mich, Landau Alaj., Aloys. Mangold Laj., Ludw. Mendlik Fer., Franz. Müller Jos. Pórszász Jos. Dr. Reichenhaller Kálm., Colom. Pugin Leo. Szarka Mih., Mich. Tornauer Kár., Carl. Vi­sontay Ján., Joh. Kolacskovszky Szilárd. A hittan tanárai, Stofi Mozm filz .Adigiomimkzziczil Dr. Bak Izrael. Braun Fer., Franz. Doleschall Sándor, Alexand. Győry Vüm., Wilh. Dr. Kayserling Frigyes Friedr. Dr. Kolm Sam. Kosztits. Farkas Sánd., Alexand. Rendkívüli tanárok: Stu­cion­cati. Szafinozin: Lampits Péter. Dallos Gyula, Julius. Reichenthal Gerzon. 3. IV. ker. községi reáltanoda. (Communar­ 3reatsef­us e. (IV. reáltanoda-u. 7.) Igazgató: Lipizcdczkey Fer., Franz. Tanárok, ételületenk. Aujeszky Lip., Leop. Balló Má­tyás, Báthory Nánd., Ferd. Dr. Császár Kár., Carl. Dem­e László, Ladisl. Garami Rikárd, Harrach Jos. Jablonszky Ján., Joh. Kiss Gáb., Gabr. Mendlik Alaj., Aloys. Lintner Laj., Trudw. Szemlér Mih., Mich. Ternyei Fer., Franz. Dr. Riedl Frigyes, Friedl. Segédtanárok, SilispzcfaMczm. Garami Rikárd, Ried. Strommayer Máté, Mathdus, Turcsányi Ján. Joh. Ideiglenes tanárok, Szovhozhcfie. JPzcfcMczen.­ Gellért J. Szépligeti Győző, Victor. Tankó Sári. Rendkívüli tanárok, Gu­ixerczbentr. é/rofcxicz&n: Bokel­berg Ernő, Ernst. Láng Henr. Heinz. Bausch Kár., Carl. 4. VIII. ker. községi reáltanoda. Communal--9realscl­use im VIII. 33egirf. (VHI, zerge-u. 11.) Igazgató, 5.izedez : Felsmann Jos. Tanárok, Szofcxicim.• Sacher Gusztáv, Orbán Ant. Sajóhelyi Frigyes, Friedr. Erődi Béla, Adalb. Tankó Ján., Joh. Vasvári Benő, Feny. Éberling Jos. Dr. Péterfy Jenő, Eugen. Dr. Bing Armin, Herrn. Schneider­­Ján., Joh. Tölgyi Gyula, Julius. Feszi László, Ladisl. Kiss Ernő, Ernst.­­Segédtanárok, Silppzofmnczm : Patthy Károly, Carl. Gerhardt Alaj., Aloys. Ideiglenes tanárok, tszovaczixfk­­é/rofc»:ienBeksits Ign. Chovancsák Istv. Szer. Csízik Gyula, Julius. Könnye Nánd., Ford. C) TANÍTÓ-, TANÍTÓNŐ- ÉS GYERMEK­KERTÉSZNŐ-KÉPEZDÉK. ^231 Cö«ngsattf'f arím f. d^rerinm, une Ätucergärfztermeit. 1.1. ker. állami tanító képezde. Staat3:2ei)rer=s$räparanbte im I. Sejirf. Igazgató, tyizedez: Gyertyánffy Istv., Szef. 2. Budapesti II. ker. m. kir. tanítónőképző intézet. budapester fen. ung. 33 Ubung 3anstaat für Severinen im II. Sejirf. (H. csalogány­ u. 43.) Igazgatónő, 3.szedzicc .• Dusóczky Károlyné, Frau Carl. Rennes tanárok, GzSmtUcsu á/Icfenczm .• Szente Jos. Radó Vilm., Wilh. Molnár Leontin, Nagy F. Kár., Carl. Karkis Istv., Szef. Cherd­y Ján., Joh. Segédtanárok, Wilf.­SzeftMoton Nagy László, indisl. Décsei Janka, Johanna, Iparmunka-tanítónő, te,tvaztariazorit*­it­zsizin : Csiszár Sándorné, Frau Alexand, Nevelőnő, Szzídli zin .• Heduschek Aranka, Aurelia. Hittanárok, Shaglins Ulizcz .• Némethy Lajos, Ludw. Dr. Kiss Áron, Dr. Gloldberg Rafael. Magyarevits Jerem. Tanító, Xcíncz: Csiszár Sánd., Alexand, Gondnoknő, tyczwaliczin Dusóczky Hermin.

Next