Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

6. rész - Lak-jegyzék - M

Már—Mar. Lak-jegyzék. 661 Lak-jegyzék. Mar—Mar. Márkus Adolf, fuvaros, I, mészáros-u. 12. — Adolf, szatócs, VI, f.-erdősor 54. — Adolf, ügyvéd, VI, szív-u. 35. — Ágost­, mérnök, VH, Wesselényi-u. 65. — Albert, magánzó, VH, f.-erdősor 54. — Anna, özv., magánzó, VI, Adrássy-út 96. — Antal, főv. tanitó, VII, Wesselényi-u. 48. — Arm., ügynök, V, Béla-u. 4. — Arthur, tvszéki hivatalnok, VBI, újvásár-tér 14. — Béla, hentes, X, füzér-út 7351, és bánya-tér 8448. — Dezső, dr., ügyvéd, V, Arany János-u. 5. — Ede, üveges, VI, Teréz-körút 2. — Ede, lottógyüjtő, VI, Teréz-körút 2. — F. B., fehérneműtisztitó, VI, szerecsen-u. 44. — Gáb., szabó, IX, üllői út 23. — Gábor, férfiszabó, IV, egyetem-tér 6. — Guszt., földbirt., VIB, József-körút 53. — György, mérnök, VB, Kerepesi út 6. — Gyula, papnöveldei igazg., IV, papnövelde-u. 5/7 — Henrik, keresk., V, Lipót-körút 15. — Ign., üveges, VIH, József-körút 13. — Imre, főv. hiv., IV, szarka-u. 4. — Iván, kincst. mérnök, VIH, vas-u. 18. — János, ny. vas. hiv., VH, Csengery-u. 30. — Ján., mérnök, VIH, bodzafa-u. 11. — Jakabné, kávémérő, VI, Andrássy-út 50. — Jenő, hiv., V, bálvány-u. 26. — Jónás, mag., VI, gyár-u. 3. — Józsefné, özv., magánzó, VI, Petőfi-u. 7. — József, főv. főjegyző, IV, Petőfi-tér 1. — József, ügynök, VI, Vasváry Pál-u. 1. — Kálmán, m. kir. posta- és táv. igazg. tisztv., IV újvilág-u. 29. — Kár., mérnök, VIH, ősz-u. 15. — Laj., tejárus, IX, Vendel-u. 32. — László, hivatalnok, IV, molnár-u. 31. — Libon Rozália, szülésznő, VI, Király-u. 28. — Lidia, szülésznő, IX, üllői-út 65. — Lip., bankhiv., V, Árpád-u. 7. — Mária, dohánytőzsdés, VI, Andrássy-út 96. — Márton, gépész, VIII, Teleki-tér 25. — Miksa, mosóintézet-tulajd., VI, Lázár-u. 3. — Miksa, ács, VB, akáczfa-u. 5. — Mór, tudakozóintézet-tulajd., VIH, zerge-u. 7. — Róbert, vasúti hiv., VI, Teréz-körút 56. — Salamon, könyvvezető, VI, rózsa-u. 69. — Sám., nyomdatulajd., VI, Teréz-körút 23. — Sánd., min. osztálytanácsos, VH, Kerepesi-út 8. — Sándor, lakatos, VI, n.-mező-u. 9. — Sim., szabó, IB, korona-u. 20. — Vilmos, mag. hiv., V, Lipót-körút 30. Markusovszky Lajos, dr., miniszteri tanácsos, IV, szép-u. 3. — Laj., dr., orvos, IV, szép-u. 3. Markutz József, építész, IX, üllői-út 3. Marmell Ján., kereskedő, IV, molnár-u. 14. Marmorstein Ign., kereskedő, VI, a-u. 19. — Izráel, szatócs, V, Kálmán-u. 13. — Jak., szatócs, VB, Kerepesi út 74. — Ján., szabász, VI, újvilág-u. 27. — Náthán, férfiszabó, VII, k.-diófa-u. 14. — Salamon, férfiszabó, VII, Csányi-u. 8. — Samu, férfiszabó-m., VII, dob-u. 30. Marni János, kőköszörülő, VHI, Rökk­ Szilárd-u. 20. — Náthán, szabó, VH, kis-diófa-u. 14. Marnitz Frigyes, fodrász, VI, Barcsay-u. 6. — K., varró-intézet, B, fő-u. 7. Maró Endre, hiv., IV, hajó-u. 10. Máró Erzs., magánzó, B, fő-u. 8. Maroczi Gyula, mérn., IX, üllői-út 23. Maroevich Péter, vas. hivataln., VH, Kerepesi-út 39. Maron Alajos, k. min. k­iv., V. váczi-körút 64. — Kár., szatócs, IX, Ferencz-tér 2. Maros Mátyás I., postatiszt, X, Szapáry-u. 16. — Mátyás, szatócs, X. tisztv. 1. Marossy, Marossi. — Anna, szülésznő, IX, liliom-u. 52. Marossy György, asztalos, VTH, József-u. 60. — János, férfiszabó, IV, reáltanoda-u. 6. — Károly, népsza súgó, VH, hársfa-u. 4. — Sánd., keresk., VB, hársfa-u. 21. Marossán Sánd., művezető, VHI, bodzafa-u. 11. Maroty János, fodrász, VI, Dessewffy-u. 35. Maróthy Istvánné, Julia, özv. magánzó, IV, magyar­utcza 42. — János, borbély, V, akadémia-u. 4. — Jánosné, szülésznő, IV, képiró-u. 7. — Jánosné, özv. zenetanárné, IV, lövész-u. 7. Maroveczky János, ny. főv. hivataln., VH, Kazinczy­utcza 46. Marquis Istv., szabó, V, bécsi-u. 4. Marsch Fer., államvasuti hiv., VTH, Kerepesi­ út 73. — Klára, divatárusnő, IV, egyetem-tér 6. Marschal, Marschall. — Antal, női czipész, VB, Kazinczy-u. 41. — Antal, kocsmáros, IX, Remete-u. 9. — Emil, számtiszt, B. halász-u. 2. — Ferencz, hentes m., IX, remete-u. 20. — Ferencz, pénzügyminisz, számtiszt, VH, dohány­utcza 54. — Gyula, mázolom., I, aranykakas-u. 3. — Gyula, p. n. min. számtiszt, IX, soroksári-u. 14. — Istv., háztulajdonos, H, Horvát-u. 31. — Jakab, baromfikeresk., TV, kéményseprő-u. 2. — Jak., madárkereskedő, IX, liliom-u. 21. — János, szobrász, VIH, Kisfaludy-u. 25. — József, szállodaiul., IV, Deák Ferencz-u. 1. — József, bérkocsis, VIB, nagytemplom-u. 24. , — J., kávés, IV, angol királyné szálloda. — Kat., özv., fuvarosnő, IX, liliom-u. 3. — Mátyásné, özv., szappangyáros, IX, remete-u. 20. — P. J., hentes, IX, Remete-u. 20. — Péter, kocsmáros, V, Ferencz-József-tér 8. — Péter, borbély, V, nádor-u. 20. Marschalkó Hedvig, özv., háztulajd., VIH, Szentki­rályi-u. 15. — István, adóbiztos, VI, Hunyadi-tér 10. — Kálmán, m. kir. honv. hadn., IV, Kecskeméti-u.2. — Kár., min. számtiszt, VIH, József-u. 5. Marschall, lásd Marschal között. Marschal János, ispán, VH, Rottenbiller-u. 10. Marschenbauer Lőrincz, czukrász, VIB, József-u. 68. Marschner József, építész, VIH, Mária-u. 56. Marsovszky Alaj., vas. k­iv., V. bálvány-u. 5. — Gyula, közr. min. oszt. tan., I. úri-u. 8. — Imre, mérnök, VI, Teréz-körút 34. — Justin, magánzó, H, iskola-lépcső 2. — Gizella, özv., földbirt., VHI, vas-u. 10. — Kálmán, magánzó, VI, gyár-u. 15. — Laj., posta-takp. tisztv., V, bálvány-u. 5. — Miki., mérnök, X, tisztvis. telepe, 126. Marton József, ács, VIH, újvásár-tér 20. Marth Oszkár, gépészmérn., IX, Mátyás-u. 9. Mártha György, távirdatiszt, I, Attila-u. 62. h. — Ján., államhiv., IX, soroksári-u. 41. — József, szabó, VIH, gyöngytyúk-u. 13. Martin András, borbély,­ VIB, üllői-út 48. — Augusta, özv., háztul., VIH Esterházy-u. 22. — Ede, főfémjelző hiv. ellenőr, H, fő-u. 57. — József, p. v. min. számtiszt, I. szt-György-tér 6. — Kár., nyug. vas. hiv., X, Szapáry-u. 18. — Kár., vas. hiv., n. medve-u. 12. — Konrád, főv. tanító, IB, Zichy-u. 7. — Mária, özv., magánzó, I. szt-György-u. 6. — Ottó, főv. mérnök, H, fő-u. 28. — Sánd., orvos, VIH, üllői-út 28. — Vilmosné, özv., gombkötő, VIH, Eszterházy-u. 22. Martinek Ágoston, tanitó, Verbőczy-tér 7. —­ Frigyes, nyugalmazott államhivatalnok, I, Ver­bőczy-u. 7. — György, vasúti hivat., VI, Józsa-u. 76. — János, bognár, Martinelli Ant., szobrász, VII, Rottenbiller-u. 9. — Antalné, háztulajdonos, IV, Molnár­ u. 20.

Next