Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaságok. 8ffff Különféle részvénytársaságok. Könyves Kálmán magyar műkiadó részvénytársaság. Könyves Kálmán ung. Kunstverlags-Actiengesellschaft, (VI. nagymező­ u. 37—39. — Tel. T 150—72.) Igazgatóság: Révai Ödön, dr. Szántó Andor, Bene­dikt Ottó, Landauer Béla. Felügyelő-bizottság : Bajner Zoltán, Keéri Szántó Imre, Timár Lajos. C­égvezető: Kalef S. Könyv-, írószer és papírkereskedelmi részvénytársaság, felszámolás alatt. (VI. Jókai­ u. 1.) Felszámoló: Verő Adél. Könyvkereskedő részvénytársaság. Buchhandlungs-Actiengesellschaft. (V, kádár-u. 4. — Tel. T 153—49.) Igazgatóság : Szilke Hermann elnök, Fejér Ottó al­elnök, Bettenhausen J., dr. Gothard Tódor, dr. Thor­may Géza, Schmelzer Károly, dr. Rajner Béla, dr. Árkay Ferencz, dr. Ribáry Géza. Felügyelő-bizottság: dr. Plathy György, Rajner Zol­tán, dr. Koller Ferencz, Kiss Lajos. Igazgató: Verő Izsó. Kőolajfinomítógyár részvénytársaság. Mineralöl-Raffinerie-Actien-Gesellschaft. Raffineria di olli minerali sociéta anonima. Towarzystwo akcyjne rafineryi olejów mineralnych. Mineral Oil Refining Company Limited. Société anonyme de raffinage de pétrcle. (Iroda: V, Dorottya-u. 7. — Tel. T 274—82 — Telep: IX, lóverseny-férdülő 9636/2. — Tel. J 318—20.) Igazgatóság: Ehrenfest Frigyes, br. Kornfeld Pál, Neurath Lajos, Pilzer Lipót, Pollak Richárd, nagy­sárosi Szirmai Oszkár, dr. Ullmann György, Polgár Adolf, Thomann István. Felügyelő-bizottság: Augenf­eld Izidor, Beer Arnold, Jacobovits Rezső, Millner Károly, Rosenberg Félix. Igazgatók: Benedikt Ottó, Weisz Imre. Igazgató-helyettesek: Éber Ernő, Földes Albert, Frank Ernő, Hausz Rezső, Hercz Gyula. Műszaki tanácsos : Balázs Péter. C­égvezetők: Breitner Aladár, Komlós Géza, Fekete Pál. Kőrösvidéki ipari és áruforgalmi részvénytársaság. Kőrösvidéker Waarenverkehrs- und Industrie-A.-G. (V, Szemere-u. 17. — Tel. L 995—35.) Fiókok: Dévaványa, Karczag, Mezőtúr, Gyoma, Szarvas, Mezőberény, Kunmadaras, Szentes, Hódmező­vásárhely, Székesfehérvár, Vácz. Igazgatóság: Barna János, Kovács Adolf, Maier Ottó, Zucker Izsó, Kovácshegyi Kálmán, Stux Sándor, Ozorai Gusztáv, Fazekas Imre. Felügyelő bizottság: Vermes Oszkár, Szőnyi László, Garay Oszkár, Surányi Leó, Beck Izsó. Vezető-igazgató: Faragó Alfréd. C­égvezetők : Spitz Artúr, Körmendy Károly, Róth Arnold. Körting B. és E. részvénytársaság. (VIH, Kisfaludy-u. 11. — Tel. J 463-68.) Igazgatóság: Cassinone Sándor elnök, dr. Török Emil alelnök, Kresz Ferencz ügyvezető-igazgató, Strat­mann Vilmos, Schweiger Berthold. Felügyelő-bizot­ság: J. Kiss Jenő, dr. Papanet Ernő, Fischer Walter, Hertorst Vilmos. C­égvezetők: Heise Henrik, Gyurcsovits György. Kőszénbánya- és téglagyár-társulat Pesten. Steinkohlen- und Ziegelwerks-Gesellschaft in Pest. Drustvo kamenich ugljenika i ciglanu u Pesti. Société se charbonage et de tuilerie á Pest. (VII. király­ u. 67. — Tel. 1 465—33.) Igazgatóság: Löwy Sámuel, elnök, Dávid János, dr. Györgyey Adolf, Lukács József, vezérigazgató. Oester­reicher Miksa, dr. Pásztélyi István, dr. Radvánszky Albert, Engel Ármin, Mouvet Ernő, Hiernaux Gyula, Szana Zsigmond, dr. Ner­ner Alfréd, Rolin Jacquemins, Philips Gaszton, Fleissig Sándor, Kálmán Henrik, Magyar Pál, dr. Csécsi Nagy Miklós, Fischer János Károly, Politzer Sándor. Felügyelő bizottság : dr. Mayer Ferencz Nándor, Szekrényessy Béla, Erős Aurél, Gesmay József, Katona Nándor. C­égvezetők: Burger Viktor, igazgató, Hesz L. Leó, Pos­ser László, igazgató-helyettesek: Neumann Richárd, Turán Béla, Feigl János. Kőszénfűtő anyag kereskedelmi és ipari részvénytársaság. (V. Arany János­ u. 9. — Tel. T 263-12.) Igazgatóság: dr. Návay Aladár, dr. König Jenő, dr. Dióssy Ödön Sándor, Vágó József, Zoltán Viktor, dr. Gellért Áron, Adler Manó, Szigeti János. Czégvezetők: Glöckner Sári, Tandlicht József. Kötő-szövőművek részvénytársaság. (VH, Petneházy­ u. 34. — Tel. L 901—19.) Igazgatóság: Jolesch Emil, Jolesch Ferencz, Bächer Károly, Darvas István, Gyulai Miklós, Quittner Emil, Szamek Zsigmond, Polgár Zsigmond, Kenedi Kornél. Kötött és textiláru kereskedelmi részvény­társaság. (VH, dohány-u. 48.) Igazgatóság: Kálmán Gyula, Glück Salamon, Fehér Imre. C­égvezető: Molnár Áron. Kövező és csempéző részvénytársaság. (VH, Király-u. 65.) Igazgatóság: Magyar Miklós, Schmidt Dávid. Kövező és útépítő részvénytársaság. (VHI, Kisfaludy-u. 40. — Tel. : 302-66.) Igazgatóság: Sütő József, Szendrő Zsigmond, Stein­beck Kornél, Baticz Gyula, Apor Albert, SZÍVÓS Gyula, Bajor Hugó, Gattyán Pál. Közalkalmazottakat elhelyező és segítő részvénytársaság. (V. Báthory-u. 19.) Igazgatóság : Demény Károly, Ferdinándy Gyula, dr. Geöcze Bertalan, Hellebronth Antal, dr. Hennyey Vilmos, Köllő Ignácz, Kugler Mihály, dr. Lichtenberg Kornél, Tamásy Árpád, Létay Gyula, Kaulich Róbert, Mezei Dezső. Középeurópai Duna kereskedelmi részvény­társaság. Mitteleuropäische Donau-Handels-Actiengesellschaft. (IV, múzeum-körút 3.) Igazgatóság : dr. Jaczó Pál, Hermann von Dyl, Ivády Rezső, th­urnwerthi Kodor Sándor, Pfuhl Gerhard. Középeurópai húsipari részvénytársaság. (X. Endre­ u. 16.) Igazgatóság: dr. Schosberger Rezső, Gyárfás Rudolf, Demmel Nándor, Salgó Lajos, Freund Béla. C­égvezetők: Korányi Adolf aligazgató, Verebes László. Középgalicziai nyersolajipar részvény­társaság. Mittelgalizische Rohölindustrie-Actiengesellschaft. (V, nádor-u. 3.) Igazgatóság : Pirnitzer Imre, dr. Kenedy Ernő, Szász Tivadar. Felügyelő-bizottság: Deutsch István, dr. Kenedy Ernő, Kolisch Ferencz. Közgazdasági könyv- és lapkiadó részvény­társaság. Volkswirtschaftliche Bücher und Zeitschriften, Verlags-Actiengesellschaft. (VI, Izabella-u. 43.) Igazgatóság: Kallós János, Willheim Artur, dr. Kallós Samu. Közigazgatási, nyomdaipari, papírkeres­kedelmi és felszerelési részvénytársaság. (TV, Magyar­ u. 3.) Czakó Ferencz, Martinovich Kálmán, gr. Csáky Armand, dr. Kiss Ernő. C­égvezető: Gesmey István. Közönséges tömör faltéglákat árusító részvénytársaság. Actiengesellschaft für den Verkauf von ordinären vollen Mauerziegeln. (VI, Andrássy-út 27. — Tel. T 276—53.) L 974-11. Igazgatóság: újlaki Müller József alelnök, Faragó Ármin, Fischer János Károly, Lukács József, újlaki dr. Müller Pál, Szécsi Illés, Domonkos Miklós, Gáldi Mar­czell, Ozoray Sándor, Magyar Pál, Eisler Béla, Lein­dorfer Ferencz, Rosenthal Izidor. Felügyelő-bizottság: Propper Simon, Ringwald József, Weisz Győző, Schüller Ede, Schiffer Miklós, Garda Károly. Igazgató: Nervetti Viktor. C­égvezető : Böszörményi Menyhért. Központi ásványolaj ipari részvénytársaság. (V József-tér 1. — Tel. T 147-47.) Igazgatóság: Szirmay Oszkár, dr. Freund István, Mayer M. György, Lager Samu, Hausz Rezső, dr. Koffler Károly, Földes Árpád, Hegedűs Izsó, Szirmai József, dr. Kállay Tibor, Görgey István, Schwarcz Jenő. C­égvezető: König Artur. Központi faértékesítő részvénytársaság. (V. Széchenyi­ u. 1.) Igazgatóság : dr. Glasner Samu, Elias Mór, Unger Ferencz, Schiffer Sándor, Sipos Marczell. Czégvezető: Pór Ervin. Központi gáz és villamossági részvény­(V. Mária Valéria­ u. 10. — Tel. T 233—88.) Igazgatóság: kisóczi és szentandrási Kálmán Gusz­táv alelnök, Umheiser József vezérigazgató, Roth Antal, Stranszk­y Félix, dr. Almásy László, Egger Ernő, Ernszt Rezső, Stark Béla, Egger Gyula. Felügyelő-bizottság : Simonyi Artur, dr. Kálmán Dezső, Zsengery Manó, Knapp Aurel. Központi c­égvezetők: Braun Károly Steiner Károly, Rétfalvy Rezső. Központi ház részvénytársaság. (I. Horthy Miklós­ út 2.) Igazgatóság: Nika Ágoston, Nika Ágostonné, Duda Nándorné. «­ Központi nemzeti áruforgalmi részvény­társaság, felszámolás alatt. (VI. Vilmos császár­ út 25.) Felszámolók: Sztamoray János, dr. Balás Elek, dr. Demel Aladár. Központi sajtóvállalat részvénytársaság. (V. honvéd­ u. 10. — Tel. T 127—48, T 218-84, J 300—65.) Igazgatóság: gróf Zichy János elnök, dr. Angyal Pál alelnök, dr. Baranyay Jusztin ügyv. igazgató, Ba­ranyai Lajos, herczeg dr. Batthyány-Strattmann László, dr. Bozóky Géza, dr. Császár Elemér, dr. Kayos László, gróf dr. Károlyi József, dr. Krüger Aladár, dr. Leopold Antal, dr. Nékám Lajos, dr. Moldoványi Gyula, gróf Széchenyi György, Turi Béla, báró dr. Vécsey József Aurél, dr. Zsembery István, dr. Csekonics Iván, Mar­sovszky Ivor, dr. Tóth László, dr. Sch­rantz Pál, Cavallier József. Felügyelő-bizottság: dr. Menyhárt Gáspár elnök, dr. Bartók Ferencz, dr. Lakatos Géza, Kovács János. Központi tejcsarnok üzemeit ellátó sütőipari részvénytársaság. (VH, Rottenbiller­ u. 31. - Tel. : 462—65.) Igazgatóság: Gerley Lajos, Robitsek Ödön, Molnár Ferencz, Beinitz Armand, dr. Kilián Tibor, dr. Elek Endre, Bamberger György, Deckner Marczell, Fischer Jenő. "

Next