Állami Községi Polgári Leányiskola, Balassagyarmat, 1912

ismertetése és jellemzése. Költemények tanulása és szép elő­adása. Kazinczy, Berzsenyi, Kisfaludy, Katona, Vörösmarty, Tompa, Petőfi, Széchényi, Kossuth, Deák, Kemény, Arany Jósika, Eötvös, Jókai, Madách, műveikből szemelvényeknek tárgyalása, a műfajok ismertetése. Házi olvasmányok: Arany: Toldi estéje. Jókai: Az uj földesur. Kárpáti Zoltán. 3. Német nyelv. A III-ik osztály nyelvtani anyagának ismétlése. A mondat alanya, állítmánya, jelzője, tárgya, hatá­rozója. Összetett mondat, mellé- és alárendelt mondatok. A szóképzés, rokonértelmű szócsoportok összeállítása az olvasmány alapján. Die Donau, Fiume, der Rhein, Siegfrieds Jugend, Lohengrin, Attila, die Gerechtigkeit des Königs Mathias, Winter in Italien, Budapest című darabok fordítása. Loreley, Lied des Alpenjägers, Erlkönig, die drei Zigeuner c. költe­mények fordítása és betanulása. Gőthe, Schiller, Heine, költők életrajza. Dolgozatok: mondat szerkesztések, átalakítások, kis elbeszélések, levelek. 4. Történet. A magyar nemzet története a mohácsi vész­től máig. Báthory István és Zsigmond, Bocskay szabadság­­harcza. A 30 éves háború. Bethlen Gábor, I. Rákóczy György, Wesselényi, Thökölyi. Magyarország fölszabadítása a török uralom alól. XIV. Lajos és kora. II. Rákóczy Ferencz, III. Ká­roly, Mária Therézia, II. József, II. Lipót. A francia forradalom. Napóleon, I. Ferencz, Martinovics, V. Ferdinand, Gr. Széchényi kora. Az utolsó rendi országgyűlés; az uj alkotmány. A sza­­badságharcz 1848—49-ben. Az elnyomatás ideje; a kiegyezés. Az ezeréves Magyarország államélete, közműveltsége, törvény­­hozása, közigazgatása. 5. Természettan. Mozgás. Szabadesés. Súly, súlypont. Erő és munka. Egyszerű gépek. Inga. A mozgás akadályai. Folya­dékok nyomása. Közlekedő edények. Archimedes törvénye; úszás. Légnemű testek. Mariotte törvénye. Toricelli kísérlete: barométer, lopó, szivókút, légszivattyú, tűzi fecskendő, léghajó. A hő, hőmérő, hővezetés, olvadás, oldás, fagyás, párolgás. Áramlások, légköri csapadékok. A hang, terjedése visszaverő­dése, hangszerek. A fény terjedése, visszaverődése, törése. Tük­rök, lencsék. A szem és a látás. Nagyító, messzelátó. Mágnes iránytű. Elektromosság, elektroszkóp, elektromos gép. Leydeni palac­k és telep. Légköri villamosság, villámhárító. Elektromos

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék