Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 1991 (124. évfolyam, 1-12. szám)

1991-11-01 / 11-12. szám

és kiadásra került „A Dunai Vasmű 40 éves története” című összeállítás, mely sokoldalúan mutatja be a gyár múltját. Az ózdi HSz­TB szorgalmazza a vasgyár alapításában és fej­lesztésében érdemeket szerzett vezetőkről utcák elnevezését. Fémkohászat-történeti munkabizottság (FtMb) A FtMb elfogadta és megerősítette a bizottság összetéte­lére és kapcsolatrendszerére korábban kialakult elvet, azaz a szakterületi és helyi szervezeti összekötőhálózatot. A munka­­bizottság legfőbb kapcsolata a HSz-ekkel és a HSz TB-aival alakult ki, e kapcsolatrendszer tevékenysége a múzeumi munkát támogatja. A tárgyi időszak legfontosabb kitűzése volt a 100 éves ju­bileumi kiállítás előkészítése, mely alkalomra a bizottság az ún. múzeumi munkacsoportot hozta létre az alábbi feladat­körrel:­­ Az OMBKE centenáriumára tervezett kiállítás előkészí­tése és összeállítása, mely alkalommal a kiállítás áttekintést ad az egyesület megalakulásáról és eddigi tevékenységéről. A kiállítás nagyobb része a fémkohászati szakosztály több mint 40 évtizedes tevékenységét bemutató anyagot foglalja össze, így lényegében a fémkohászati szakosztály egyesületi vonat­kozásait mutatja be. Ez alapján készül a bejelentett, valamint a hiányzó anyagok összeállításával a kiállítás forgatókönyve.­­ A Magyar Alumíniumipari „Ki-kicsoda” névgyűjtemény ápolása, fejlesztése. A hazai jeles szakemberek adatai mellett célszerűnek látszik egy nemzetközi névjegyzék összeállítása, mely az ipari fémmé való válás küzdelmeinek kutatóit foglal­ná össze. Hasonlóképpen a színesfémkohászat neves szak­embereinek névsora is összegyűjtésre kerülne. Öntészettörténeti munkabizottság (ÖtMb) Az ÖtMb a tárgyi időszakban vezetőségi üléseit negyedé­venként tartotta, szükség esetén a szűkebb vezetőség több alkalommal is összeült. A munkaterv szerint különböző levéltárakban folytak ön­tészettörténeti, ipartörténeti kutatások, kohászati társpénztá­rak anyagának feltárása. A tudományos tevékenység keretén belül megjelentek szakcikkek, és előkészítés alatt áll a 7. Történeti Szám (Öntö­de 1991/10. sz.). A TMK közreműködött az Öntödei Múzeum gyarapításá­ban adattári anyaggal és a magyar kohászat filmanyagával. Egyetemi osztály történeti munkabizottsága (EoTMb) A tervezett történeti jellegű tevékenysége keretében ren­dezvényeken (lásd később) felvilágosító segítségnyújtásra ke­rült sor a Selmecre látogató bányamérnökhallgatóknak. Borbála-napi ünnepléshez dokumentáció-összeállítás ké­szült a bányavaluta bizottságnak. Rendezvények, utazások Az ÖtMb részt vett az OMBKE KFVSZ által Siófokon rendezett XXI. Vándorgyűlésén, valamint itt és a dunántúli történészek regionális konferenciáján is előadásokkal szere­pelt, hasonlóképpen a vándorgyűlésen két kiállítással jelent meg, bemutatva a MOIM-ot és az olajipari szakemberek portréit. Hasonlóképpen időszaki ipartörténeti kiállítást ren­deztek a Lovászi Olajmező 50 éves jubileuma alkalmából. Terv szerint megnyílt a Vegyészeti Múzeumban a „Varga József emlékszoba”, javarészt a MOIM anyagának felhasz­nálásával. Dr. Alliquander Ödön életét bemutató kiállítást szerveztünk a Miskolci Egyetemen az EO TMK-ával közö­sen. Múzeumi és szakmai programok szervezésére is sor ke­rült a felsőoktatási diákok részére. Utazásra a tárgyidőszakban a SZKFI Szakszervezeti bi­zottságának támogatásával a múzeum tíz dolgozója megláto­gatta a bernsteini bányászati múzeumot. A VtMb Diósgyőrben megrendezésre került „Megiston” emlékünnepségen előadással szerepelt. Az ÖtMb tagjai részt vettek különböző rendezvények elő­adó-ülésein mint hallgatók, előadóként szerepeltek a Diós­győrben rendezett „Megiston” tudományos emlékülésen. Az EoTMK-nek a tárgyidőben a történeti jellegű tevé­kenysége közül kiemelkedők: -Litschauer Lajos és Hermann Emil emlékülés és kiállí­tás, -Simon Sándor emlékkiállítás és emlékülés,­­ az első magyar nyelvű bányászati szakkönyv megjelené­sének - Zsigmondy: Bányatan - 125. évfordulójára ren­dezett kiállítás. J. Chr. Lehmann klasszikus művének (Bergbohrers) né­met fakszimile és magyar fordítás kiadására került sor (mini­könyv). A múzeumi alapítványok helyzete Központi Bányászati Múzeum A bányavállalatok közül tíz a szükséges 30 M Ft-hoz csu­pán 8,9 M Ft-ot adott össze a múzeumi alapítványhoz, mely 1991. januártól nyitott. A múzeum felhívással fog fordulni az egyesületi tagokhoz, valamint külföldi segítségre is számít. Magyar Olajipari Múzeum Előzetes tárgyalások után az OKGT Igazgató Tanácsa ál­tal támogatott alapítványhoz a Budapest Bank RT. 5 M Ft­­tal, az SZKFI 1 M Ft-tal járult hozzá, majd 40 M Ft-os alap­tőkét a CH vertikum adott. Az alapítvány induló összege 46 M Ft, mely alapítvány hozadékából kell megélni az intéz­ménynek 1991. június 1-jétől. Folyamatban van a nyilvántar­tásba vételi eljárás. Öntödei Múzeum A múzeum fenntartási és üzemelési költségeinek finanszí­rozása érdekében alapítvány létrehozását tervezik 10 M Ft­­os alapítványi összeggel. A tervezet a DIMAG RT. kérésé­nek megfelelően elkészült. Központi Kohászat Múzeum A DIMAG RT. a fenntartó szerv, alapítvány létrehozása nincs tervbe véve. A biztosított 1,5-2 M Ft/év a fenntartásra és a bérre éppenhogy csak elegendő. Magyar Alumíniumipari Múzeum A múzeum működési költségeinek biztosítására 36 M Ft­­os alapítvány létrehozására került sor, mely 1991. július 1-jé­től működik. Az alapítvány a Magyar Alumíniumipari Múze­um fenntartásán kívül a Gánti Bauxitbányászati Múzeum és a Tapolcai Állandó Kiállítást is hivatott kielégíteni. Érdekvédelmi ad hoc bizottság Az OMBKE elnöksége az 1990. szeptemberi közgyűlés határozatának megfelelően az 1991. február 5-én döntött a bizottság létrehozásáról. A főtitkárhelyettes 1991. február 14-én ismertette az el­nökség szándékát, elvárásait a bizottság tevékenységére vo­natkozóan. Közölte a szakosztályok által delegált ad hoc bi­zottsági tagok nevét. Az alakuló ülés 1991. március 26-án volt. 1. Az alakuló ülésen a jelenlevők megvitatták a célkitűzé­seket:­­az egyesületi tagok és szakmai társulásaik érdekvédel­mének elősegítése; - az érdekvédelem formájának kialakítása; - az érdekvédelem módja; - az érdekvédelem eszközei. Felkérték a bányászati szakosztály képviselőjét, tegye le­hetővé a bányászat területén már megkezdett érdekvédelmi tevékenység megismerését a többi szakcsoport számára is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék