Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1938 (40. évfolyam, 1-57. szám)

1938-12-01 / 53. szám

Pécs, 1938. Hiszek egy Istenben Hiszek egy Hazában V­­­XL. évfolyam. Laptulajdonos : Baranya varmegye közönsége Kiadó: Baranya vármegye alispánja. Szerkesztő: I­r. Mérő József várm­, föleveltar­ember 1. AAA / 53. szám. B A R A N VAU VA­RM­EGY­E HIVATALOS LAPJA Megjelenik minden csütörtökön. I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok. Baranya vármegye alispánjától. 15.898/alisp. 1938. szám. Baranya vármegye közönsége Pécsett, 1938. évi november hó 3-án tartott kisgyűlé­­sében a m. kir. belügyminiszternek Magyar­­szentiván és Vásár­osszentgál községek kis­községi jelleggel és ideiglenesen Szentgálos­ I­­ván elnevezéssel való egyesítését elrendelő 83.855/1938. számú leiratát tudomásul véve a két község egyesítésének végrehajtásával a vármegye alispánját bízta meg.­­ Pécs, 1938. évi november hó 15-én, vitéz Horvát István dr. alispán. II További b­itfük kifest ikrény­lő, általános jellegű rendeletek. Ezen rovat közleményei külön mellékletként nem jelennek meg, de beiktatandók. 20.407/alisp. 1938. számú körrendelet az 1939. évi közúti költségvetésre vonatkozó közgyűlési véghatározat községi közmunkát illető rendelkezéseinek végrehajtása tár­gyában. (Valamennyi járási főszolgabíró és kör- [köz­ségi] jegyző úrnak, úgy községi elöljáróság­nak, valamint a mohácsi polgármester úrnak.) A vármegye törvényhatósági bizottságá­nak 1938. évi szeptember hó 26-án tartott közgyűléséből az 1939. évi közúti költség­­vetés megállapítása tárgyában 116. kgy. 15.046/alisp. 1938. szám alatt hozott és ezidő­­szerint kormányhatósági jóváhagyás alatt álló határozat alapján az 1939. évi községi közmunka összeírását és kivetését elren­delem. A hivatkozott határozatnak a községi közmunkára vonatkozó része, valamint a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr 91.400/1. 1923. számú rendelkezése az aláb­biak szerint intézkedik: I. A községi közmunka mérve. Minden — a községben dívó módon épült — lakóház tulajdonosa tekintet nélkül arra, hogy egy, vagy több ház birtokosa-e, éven­­kint 4 (négy), kő-, vagy téglaépület tulajdo­nosa 6 (hat) és ezen felül minden emelet után évenkint még további 2 (kettő) kézi­napszámot — idegen házban lakó évenkint egy-egy kézinapszámot szolgál, úgyszintén a családtagok is, akár önjogúak, akár nem; mégis azzal a korlátozással, hogy ha az ily családtagok száma háromnál nagyobb is lenne, ez esetben se tegyen ki a családtagok ezen kötelezettsége egy-egy családnál össze­sen három napnál többet. Minden egyes vonóállat után évenkint 2 (kettő) igás napszám szolgáltatandó. A mezőgazdasági magán járó gőzgépeknek (gőz- és motorekéknek és cséplőgépeknek) községi közmunkával való megrovását ille­tőleg az 1935. évi július hó 1-én kelt 14 299 Y. a. 1935. K. M. számú kormányrendelet következőleg intézkedik: 1. az 1936. év január havának elsejétől kezdve a közutat tényleg igénybevevő ma­gánjáró gépeket közmunkaváltsággal üzem­képes állapotban mért önsúlyuk alapján kell megróni; 2. a közmunkaváltság összegét a magán­járógép 10.000 kg. önsúlyáig két igás ló után, 10.001 kg.-tól 15.000 kg. önsúlyig a négy igás ló után, 15.001 kg.-tól 20.000 kg. önsúlyig a hat igás ló után és végül 20.000 kg. önsúlyon felül a nyolc igás ló után kiróható közmunka mindenkori váltságösszegében kell megállapítani. A személy- és teherszállító gépkocsik, valamint motorkerékpárok után községi közmunka az 1928. évi VI. t.-c. 11. §-a értel­mében nem vethető ki. A községi közmunka alól való mentes­ségnek az 1890. évi I. t.-c. 49. §-ában felsorolt esetekben lévén helye, azok a mentesség el­bírálásánál szigorúan szem előtt tartandók. Az ellátásban részesülő, vagy járadék

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék