Békés Megyei Népújság, 1972. június (27. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-25 / 148. szám

Felhőátvonulások Várható idő­járás ma estig: Felhőátvonu­lások, napköz­ben már keve­sebb helyen eső, zivatar. Mérsékelt, időnként még élénk északi, északkeleti szél. Az évszakhoz képest hűvös idő. Várható leg­­alacsonyabb éjszakai hőmérsék­let 10—15, legmagasabb nappali hőmérséklet 20—25 fok között. (MTI)­­— MUNKAVÉDELMI antisztati­kus lábbelik gyártását kezdte meg a Várpalotai Vegyesipari Szövetkezet. A lábbeli — mivel kitűnően vezeti az elektromos­ságot — biztonságot nyújt a rob­banásveszély ellen. A szintetikus anyagokból készült ruhákban, súrlódás közben elektromos töl­tés halmozódik fel, s ezek gyak­ran szikrát vetnek. A robbanás­­veszélyes üzemekben emiatt már számos baleset történt. Tanácstagi fogadóóra Tanácstagi fogadóórát tart Békéscsabán a f­l-es választóké­­rü­letben Fehér Pálné június 27. én 17—18 óráig az 5-ös számú iskolában. Orosházi út 79—81 szám alatt. Köszönetnyilvánítás. Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik szeretett, drága jó férjem, édesapánk, fiunk, testvérem, if­j. KOVÁCS ISTVÁN temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel mély fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Kü­lön köszönetet mondunk a Ve­gyesipari Vállalat dolgozóinak. Bánatos felesége, árva gyermekei és a gyá­szoló család. 413196 Tisztasági mozgalmat szerveztek Sarkadon A Hazafias Népfront Bizott­sága és a Sarkadi Nagyközségi Tanács közös szervezésében és kezdeményezésére a községben tisztasági mozgalom indult. A lakossághoz felhívást intéztek, hogy vegyenek részt ebben, s családonként legalább nyolc óra társadalmi munkát végez-zenek a község szépítése, ren- ■ dezése érdekében. Elsősorban­­ mindenki tartsa rendben és tisz-­­ tán a saját portája előtti terü-­­ letet. A tanács a társadalmi­­ munkában résztvevőknek jel-­­ vényt alapított. Aki 50 óra tár-­­­sadalmi munkát végez a község­­ szépítésében, az a jelvény­­ arany fokozatát, 35 óráért ezüst - és 25 órai munkáért a bronz­­ fokozatot kapja meg. A jelvé­­­ nyeket évente egy alkalommal­­ adják ki ünnepélyes keretek­­ között, tanácsülésen. A Haza-­­­fias Népfront és a Nagyközségi­­ Tanács rendszeresen ellenőrzi , és értékeli a munkában való­­ részvételt. A társadalmi munka ■ fő szervezői a tanácstagok és ■ a Hazafias Népfront tagjai. Ma: Vilmos Holnap: Dános, Pál napja A Vilmos ófelnémet eredetű név, mely nyelvekben a „wille’’ — a mai német „wille” megfe­lelője — „akarat”, a „heim” pedig „sisak ’, illetve átvitt ér­telemben „védelem” jelentésű. Ily módon a név mások védel­mére irányuló akaratot kíván kifejezni. Holnap kétnapos a nap: János és Pál napja van, s mivel Pálra négy nap múlva ismét sor ke­rül, ma csak a János nevet is­­mertetjük. Az óhéber Johannból ered, mely valamennyi nyelv­ben elterjedt. Első részében a héber istenfogalom (Jahve), másodikban a „kegyelem” héber szava, a „hanna” van elrejtve, így jelentése: „Isten kegyelmes”. aifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiHUMmiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiintiuiiiiiiiiHiii■■M Lepke és virág* G. e. : — A FEJLESZTÉSI ALAP ki­adása 302 ezer forintot tett ki az elmúlt évben Bélmegyeren. Ebből a legnagyobb összeget — 82 ezer forintot­ — a villanyhá­lózat bővítésére költötték. — TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS. Szarvas Város Tanácsának Vég­rehajtó Bizottsága június 28-án tartja soron következő ülését. Ez alkalommal többek között a településfejlesztési célkitűzések­ről tárgyalnak a vb tagjai. Köszönetnyilvánítás. Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, bará­toknak, ismerősöknek és a leg­jobb szomszédoknak, akik sze­retett, férjem, édesapánk, apó­som, nagyapám, FLENDER JÁNOS temetésén megjelentek, sírjára virágot és koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Kü­lön köszönetet mondunk a Vö­rös Csillag Tsz vezetőinek és összes dolgozóinak. A gyászoló család. ■ Évforduló Százötven évvel ezelőtt, 1822. június 25-én halt meg — 46 éves korában — Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, a német romantika nagy elbeszélője, ze­neszerző és festő. 1808-tól hosz­­szabb ideig Bambergben volt karmester, s itt aratta novellái­val első irodalmi sikereit is. Ké­sőbb Drezdában lett zeneigaz­gató, ekkor írta Fouqué meséje nyomán Undine című operáját. Itt keletkezett több kiemelke­dő műve is. Rendkívül sokoldalú egyéniség volt. Különösen a fantasztikus kitalálás terén volt nagy hatással külföldi írótársai­ra is. — KÜLDÖTTGYŰLÉS Június 28-án délelőtt tartják megyei küldöttgyűlésüket Békéscsabán, az SZMT székházában a megye fogyasztási szövetkezetei, ame­lyen a MÉSZÖV alapszabályáról tanácskoznak. Ekkor alakítják meg a megyében először a lakás­­szövetkezetek megyei választmá­nyát. Lottótájékoztató A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 25. játékhéten öttalálatos szel­vény nem érkezett. Négy talá­latot 26 fogadó ért el, nyeremé­nyük egyenként 155 813 forint. Három találata 3 545 fogadónak volt, nyereményük egyenként 571 forint. A kéttalálatos szel­vények száma 119 976 darab, ezekre egyenként húsz forintot fizetnek. A nyereményösszegek a nye­reményilleték levonása után értendők, a közölt adatok tájé­koztató jellegűek. (MTI) Köszönetnyilvánítás. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, szomszédok­­nak, ismerősöknek, akik felejt­hetetlen férjem, édesapám , GYEBROVSZKI ANDRÁS temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön mondunk köszönetet a Szabadság Tsz vezetőségének és dolgozóinak, akik fájdal­munkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család: 3092 „Tárd ki ablakod” A televízió ma, június 25-én 16 óra 20 perctől sugározza a „Tárd ki ablakod” című műsort. A kedvenc táncdalénekes, Szé­­csi Pál műsorában szerepel egy másik kedvenc is: Zalatnay Sa­rolta — vendégként. A címadó dalon kívül hallhatják a Bol­dogság, a Gedeon bácsi, a Kis­madár, a Co-Co, a Fák, virá­gok, fények, a Fekete árnyék és az Ez az igazi ritmus című dalokat. A Csenterics Ágnes rendezte összeállításban Opera­házunk tánckara is közremű­ködik. Képünkön: Zalatnay Sarolta és Szécsi Pál. IB9BBB9SBSBB9B9BBBB8BBB9BB99BBBBSBBSBBBW — A hagyományossá vált Justh Zsigmond Szövetkezeti Színjátszó Napokat június 30- án este nyitják meg Szarvason, a művelődési központban. A rendezvénysorozatot az idén az 50. Nemzetközi Szövetkezeti Nap és Szarvas újjátelepítésének 250. évfordulója alkalmából tartják. — ÉRTESÍTJÜK a kedves ér­deklődőket, hogy 1972. július 2- án, vasárnap egész napos, or­szágos jellegű kutya­kiállítást tartunk a Széchenyi ligetben. MEOE békéscsabai szervezete. — DIÁKKABARÉ. A békéscsa­bai Ifjúsági és Úttörőházban jú­nius 29-én délután diák­kabarét rendeznek. A humoros jelenete­ket a Rózsa Ferenc és a Kemény Gábor Gimnázium tanulói mu­tatják be. — ÚJ ÁRUHÁZ. Június 30-án délelőtt 10 órakor nyitják meg Gyulán a több millió forint költ­séggel épült ÁFÉSZ-áruházat, amelyben élelmiszer- és mező­gazdasági vasműszaki cikkek szakészlete kapott helyet. MEGHALT A GYOMAI BALESET SÉRÜLTJE Mint arról korábban hírt ad­tunk, június 8-án Bari Vince 70 éves Gyomán kerékpárjával irányjelzés nélkül kanyarodott balra, miközben Tímár Imre, Endréd, Kossuth u. 19 szám alatti lakos személygépkocsijával már előzte. A személygépkocsi veze­tője csaknem 15 méter fékezés után sem tudta elkerülni a bal­esetet. A 70 éves Bari Vincét a bal­eset után kórházba szállították, ahol tegnap meghalt. A rendőr­ség annak megállapítására, hogy a halál mennyiben függ össze a balesettel, a vizsgálatot folytat­ja. ITTASAN ELÜTÖTT EGY KERÉKPÁROST Pénteken éjjel Orosházán, a Szentesi úton Herczeg Péter Pál Székkutas, III. 98 szám alatti lakos motorkerékpárját ittas ál­­lapotban, túl gyorsan, a látási és időjárási viszonyokat figyelmen kívül hagyva vezette. Utasa Bu­gyi Ferenc, Székkutas, III. 59 szám alatti lakos bukósisak nél­kül ült a motoron. Az ittas vezető nem vette ész­re az előtte szabályosan kerék­páron haladó Szloszjár Ferenc, Orosháza, Péter Pál u. 1. szám alatti lakost és hátulról elütötte. A baleset következtében Szlosz­jár Ferenc és Herczeg Péter Pál súlyosabban, utasa, Bugyi Ferenc könnyebben megsérült. ÖT­ TÜZESET EGY ÉJSZAKA Tegnap éjszaka Békés me­gyében öt tűz keletkezett. Vil­lámcsapás miatt gyulladt ki a csorvási Vörös Csillag Tsz kettes üzemegységének szalmakazla, a gyulai Virág utca 4. szám alatt egy épület nádtetőzete, valamint Pusztaföldváron, a Rákóczi út 45. számú épület tetőszerkezete. Békéscsabán, az Építő- és Épü­letkarbantartó Ktsz-ben pedig az esővíz folyt be az égetett mész ára. A keletkezett hőtől a meszet takaró nádpalló meggyulladt. Az állami és a helyi tűzoltóságok gyors beavatkozásának köszön­hető, hogy jelentős kár csak a Virág utca tűznél keletkezett. Köszönetnyilvánítás. Fájdalomtól megtört szívvel mondok köszönetet mindazon rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett, drága jó férjem, KÁDI MIHÁLY temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön mondok köszönetet a KIOSZ vezetőségének és dr. Me­gyeri Sándor kezelőorvosnak. Bánatos felesége: 3096 A Békéscsabai Hűtőház felvesz­ folyamatos fagyasztó­berendezés-kezelőt és hűtőgépkezelőt jelentkezni a munkaügyi osztályon.

Next