Békés Megyei Hírlap, 2008. november (63. évfolyam, 256-279. szám)

2008-11-22 / 273. szám

2 felmérés Számítógép segítségével döntötték el, kiket kérdezzenek meg. A közvélemény-kutatás békési módszerét újításként fogadta el az országos főkapitányság is. A veszélyesebbnek tartott helyekre kamerákat telepíthetnének az önkormányzatok. MEGGONDOLJUK, HOL SÉTÁLJUNK ÉJJEL Közel négyezer embert kérdeztek meg arról nyá­ron megyénkben, meny­nyire érzi magát bizton­ságban, elégedett-e a rendőrökkel. A közvéle­mény-kutatás eredménye­it a rendőrség beépíti a munkájába. Hírlap-összeállítás Nem külső cég, hanem a rend­őrség végezte el a munkát, külö­nös gondot fordítva arra, hogy véletlenszerűen válasszák ki az érintetteket, s válaszaikat ne be­folyásolhassa semmi. A kutatás módszerét is ők alkották meg, ami annyira jól sikerült, hogy a Rendőrségi Innovációs Adat­bank újításként fogadta el. Há­rom éve már készült Békés me­gyében egy lakossági felmérés, azóta viszont sokat változott a világ. A határrendészet is a rendőrséghez kapcsolódott, így a legfrissebb adatlapon már er­re vonatkozó kérdések is voltak. ■ A felmérés eredmé­nyeiről tájékoztat­ják az önkormány­zatok vezetőit is.­­ A bűnügyi statisztikák is jellemzik szervezetünk műkö­dését, de számunkra még­­ennél is fontosabb, hogy az itt élők mennyire érzik magukat biz­tonságban, mi a véleményük a munkánkról. Arra is kíváncsiak voltunk, honnan tájékozódnak a polgárok, mennyire kísérik fi­­gyelemntel a jogsértéseket, s ha szükséges, hajlandóak-e együtt­működni velünk — sorolta a fel­mérés indokait dr. Gyurcsovics József. A Békés megyei főkapi­tány arra is rámutatott, általá­ban csak a legszélsőségesebb megnyilvánulások jutnak el hozzájuk, amelyek nem a nagy átlag véleményét tükrözik. — Ha valaki tollat ragad vagy telefonál, az vagy nagyon hálás valamiért és dicsérni szeretne, vagy sérelem érte és indulatból tesz panaszt. Azt viszont nem tudjuk, miként vélekedik a csendes többség. Ez a kutatás erre kereste a választ - mondta a főkapitány. ■ A kutatásban arra keresték a választ, miként vélekedik a csendes többség. — Nagyon ügyeltünk arra, hogy a mintakiválaszás során egyetlen réteget se rekesszünk ki. Ezért számítógépre bíztuk a sorsolást. Tulajdonképpen cí­meket dobott ki a komputer, s mi az ott élőket kérdeztük. Az adatlapot 3867 ember töltötte ki önkéntesen, 186 munkatár­sunk végezte a terepmunkát - tudtuk meg a több száz oldalas tanulmány és a kutatási mód­szer egyik megalkotójától, Nagy Csaba századostól. Az eredményekből kiderült, a megyei lakosság többsége bízik a rendőrökben, biztonságban érzi magát otthona közelében, és hajlandó együttműködni a hatósággal. A határátkelőkön megkérdezettek szerint a kiren­deltségeken dolgozók megfele­lően végzik az ellenőrzést. Gyurosovics József kiemelte: " Megerősít bennünket, hogy felmérésünk adatai egybecsen­genek a statisztikákkal. (A me­gyei főkapitányság az utóbbi években a legjobban teljesítők között van, Békésben a legki­sebb a bűnügyi fertőzöttség - a szerző.) Emellett egy gyulai, ci­vil kutatás is hasonló következ­tetésekre jutott. A közvélemény szondázásának adatai sokat se­gíthetnek a rendőri munka szervezésében. Például a félel­­mi zónákra jobban odafigye­lünk vagy javasoljuk térfigyelő kamerák telepítését. Éjjel sokkal több területen tartanak az emberek attól, hogy áldozattá ­ MEG KELL TANULNI bánni a félelmeinkkel — mondta Szabóné dr. Kállai Klára klinikai szakpszichológus, a Dr Báty Hermina Mentál­higiénés Alapítvány kurató­riumi elnöke. - Ez alapvető biológiai, pszichológiai vo­nás. Egészséges szintig kell, hogy legyen bennünk tar­tás, hiszen így vigy­áz az ember magára, hogy ne ke­veredjen életveszélyes dol­gokba. Az, hogy félünk a sötét, ismeretlen helyeken, érthető, hiszen nem látjuk pontosan, mi van körülöt­tünk. Ott pedig, ahol tud­juk, hogy valakit megtá­madtak, még jobban szo­rongunk. Ugyanez igaz ak­kor is, ha valaki balesetet szenved. A többség a későb­biekben kikerüli azt a sza­kaszt, ahol rossz élmény ér­te. A félelem nyolc hónapos korunkban alakul ki. Az apák, anyák meg is szoktak ijedni tőle, hogy míg nyolc hónapos koráig a cse­csemő mindenkire mo­solygott, egyszer csak­­ megijed az idegenektől.­­ Ez természetes, már felis­meri, hogy nem csak a vé­delmet nyújtó szülők van­nak körülötte, és ez veszélyt jelenthet számára. A NAP TÉMÁJA BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP , 2008. NOVEMBER 22., SZOMBAT Természetes, hogy a sötét helyeken szorongunk Seriffel nagyobb biztonságban éreznék magukat A seriffrendszer módjára fel­állított helyi rendőrséget tarta­ná célravezetőnek Lévai Lajos, Kevermes alpolgármestere. - Kevermesen gondok vannak a közbiztonsággal. Az idősek, egyedülállók félnek. Települé­sünk lassan „eltanyásodik”. Sok az üres telek. A falu egyik feléből a másikba át le­het jutni az üres telkeken ha­ladva, amit a kitaposott csa­pások bizonyítanak. Ezek az útvonalak a tilosban járókat segítik - fogalmazott Lévai Lajos. - Az amerikai mintájú seriffrendszer nagyobb bizton­ságot nyújtana az itt élőknek. Ott a rendőr nem egy közpon­tilag irányított szervezethez tartozik, hanem a hatályos törvények szerint az önkor­mányzat foglalkoztatja. A se­riffek a település vezetésének, rajtuk keresztül a lakosság fe­lé tartoznak elszámolással. Lévai Lajos arról is beszélt, Kevermesen az is előrelépést jelentene, ha helyben lakó rendőrük lenne, aki ismerné a lakosokat, az életkö­rülményei­ket, a jöve­delmi viszo­nyokat. Egy he­lyi rendőr akkor is visszatartó erőt je­lentene, ha civilben, szabad idejében sé­tálgatna az utcán. Félelmi zónák Békés megyében Van-e lakóhelyén olyan hely 1 km-es körzetben, ahol éjjel egyedül félne?* Almáskamarás: Dózsa u. Békés, Bihari, Csabai utca, Csallóközi, Dánfoki üdülőtelep, Erkel, Fürdő Sétány, Gyár, Hegedűs, Hőzse u., Kecskeméti, Kikötő, Kisfaludy, Körösi Csom­a Sándor, Lengyel La­jos, Május 1. park, Mátyás király, Munkácsi, Pesti, Pusztaszeri, Rózsa, Szabadkai u., Szarvasi, Szigetvári, Táborhely u., Tanács sor, Táncsics, Vadvirág, Verseny u. Békéscsaba: Andrássy u., Arany János u„ Árpád sor, Aulich u., Bánát u„ Bánya-tavak (téglagyár mögött), Bárány u. és környéke, Békési út, Berényi út, Bezerédj u., Bozó kocs­ma (Sándor-Orosházi kereszteződése), buszmegálló környéke és a Jázmin u. eleje, Czuczor u., Csányi u., Cserepes u., Csíki utca, Damjanich, Déli sor(Mokri-ltp.), Derkovits sor, Dobozi út, Egresi u., Északi sor, Felső Körös sor, Fő utca, Franklin u., Gólya, Gombos, Ihász u., IV. kerület (Négyes honvéd u.), József utca, Károlyi u. Kazinczy-ltp., Kemény u., Kenderföldek környéke (Kígyós felé), Kereki u., Kétegyházi út, Kézai u., Kis Tabán, Kolozs­vári u., Kőrös-part, Körös-part liget, Lázár u„ Lencsési, Lenkei u., Liget, Liliom u„ Lórántffy u., Mag u., Meteor u., Mokr­, Négyes honvéd, Németh u„ Öntözött rét (sorházi lakások), Pálma presszó Luther u., pályaudvar,­Paróczai u., Pósvai u., Povázsay u„ Bell u„ Rozmaring, Rövid u„ sportcsarnok környéke, Szabadság tér, Szabolcs u. Szarvasi úti felüljáró és környéke, Széchenyi liget, Szt. László u. Temető sor (menekülttábor), Tessedik u., Vandházi u., Vécsey u., Vörösmarty u., Wagner u., Zöldfa utca, Zrínyi u. Bélmegyer Nyár u. Biharugra, Barackos, Halas u., Kossuth u., Szabó Pál u., Erzsébet u. Csabacsűd: Bacsó, Kossuth, Petőfi, Sallai, Táncsics u. Csabaszabadi, Gerendási út. Csom­ás: Petőfi u. Dévaványa, Bem, Deák u., Kossuth u., Szabadság u., Vörösmarty u. Dombegyház: Aradi, Füzesgyarmat Erdős, Jókai, Kertész, Rákóczi u. Geszt Petőfi, Arany J. u. Kossuth u. Gyomaendrőd: Blaha úti sikátor, Erzsébet liget, Mester, Somogyi u., Táncsics, Tóth Ár­pád utca. Gyula: Almássy tér, Alsó sor u., Arany János u. Attila u., Balassa u., Bárdos u., Bartók u., Béke sgt., Berzsenyi, Budapest krt., Budr­o­ltp., Csigakert, Dancza u., Dobos István u., Eminescu u., Ferencesek tere, Galamb u., Határ u., Henyei u., Illyés Gyula, Ince pá­pa, kastélykert, Késmárki, Kétegyházi, kisököljárási erdő, Körös-part, Liget u., Malom sor u., Mátyás király u., Nagyváradi út, Népkert, Part u., Pósteleki u., Sarkadi út, Szél­ső u., Szerecsen u., Temesvári út, Tiborc u., Török zug, Várkert, Wesselényi, Kaszaper Bethlen u. Kétegyháza: Nagy Sándor u., Damjanich, Legelő sor, Medgyesi sor Kondoros: Endrődi, Rákóczi, Vasút. , Körösladány: Ady Endre u., Esze Tamás, Fő tér, Köztársaság, Május 1. u., Petőfi tér, te­mető környéke, vasút. Körösnagyharsány: Arany János u., József Attila, Váradi u. Köröstarcsa: Kettős-Körös gát, Paprévkert, liget, sportpálya. Körösújfalu: Felszabadulás u., Zrínyi u. Kunágota: Bethlen u. Lőkösháza: Park, Temető sor, Vasút sor. Magyardombegyház: Dózsa u. Medgyesegyháza: Deák, Dózsa, Sallai u. Mezőberény: Bajcsy-Zsilinszky, Belentay, Gárdonyi, Gyomai út, Honfi, Jeszenszki, Kéthalom, kettős téglagyár, Liget, Malom u., Olajfa u. és környéke, Oltványkert, Rózsa u. és környéke, Szivárvány u. Mezőgyán: Ady u., Bartók, Hámán Kató u., Kastély. Mezőhegyes: Vasút. Mezőkovácsháza: Ady Endre u., Battonyai út, Dózsa u. Nagyszénás: Bethlen G., Vörösmarty u. Okány: Dózsa Gy., Körös-part, Munkácsy, Nefelejcs, Széchenyi u. Orosháza: Csizmadia S., Dankó u., Dózsa Gy., Fürdő, Hold u., Kisfaludy, Kosztolányi Dezső, Kutasi, Róna, Szabó Dezső, Szélső, Tas u„ Tolnai, Zöldmező, Sarkad, Ág u., Attila u., Bokor, Csillag u., Diófás u., Galamb, Gólya, Gyulai út, Halász, Holló u., József Attila, Kijáró, Kodály u„ Magyar u., Munkás u., Rendezvénytér, Sallai u., Sarkadkeresztúri u„ Somlai, Szalontai u., Veres Sándor u., Zrínyi u, Sarkadkeresztúr Rákóczi, Táncsics u„ Temető, Szabadkígyós, Degré u. mögött. Szarvas, Ady u., állomás, Bázis söröző, Béke, Dobó, Eötvös u„ Katona József, Kossuth tér, Kossuth u., Liget, Petőfi, Szabadság, temető környéke, Vasút. Szeghalom: Arany János u., Hunyadi u, Jókai u., Petőfi u., Széchenyi u., Újtelep 5-ös utca 3. utca felőli része, Újtelep egész területe, Vásártér, Vasút u. Tarhos: Zöldfa u. Telekgerendás: 47-es főút, Vasút. Tótkomlós: Petőfi u., Pósa, Temető, Vági, Újkígyós, Öreg u. Végegyháza: Béke, Köztársaság u. Vésztő: Árpád, Attila u., Brigád, Esze Tamás, Galamb u., Jósika, Kossuth, Körösladányi u., Martinovics u., Mikes Kelemen, Munkás, Nagy Sándor, Okányi, Szabolcs u. Szapáry, Széchenyi, Szélső u., Sziki u., Vásártér, vasútállomás környéke. Zsadány: Vörös Hadsereg u., Hámán Kató krt. Van-e olyan hely az Ön lakóhelyén, ahová félne nappal egyedül sétálni menni?** Békés: Bihari, Szabadkai, Tanács sor, Táncsics, Tárház, Vadvirág u. Békéscsaba: Arany János, Berényi, Czuczor, Csíki u., Egressy, József u. és környéke, Kézai (temető), Kis Tabán, Körös-part, Lázár u., Lenkei, liget és környéke, Orosházi út, pályaudvar, Rövid u., Vörösmarty, Zrínyi u. és környéke. Csabacsűd, Szabadság u. Dévaványa, Deák u. Elek: Cinka Panna u., Damjanich, Dombi u., Eötvös u., Szántó u., Vajda, Vasútsor. Gyomaendrőd: Erzsébet liget. Kétegyháza: Nagy Sándor u., Damjanich, Legelő sor, Medgyesi sor. Mezőberény: Rózsa u. Mezőgyán: Bocskai u. Orosháza: Hunyadi u., Kutasi u. Szentetornya, Sarkad: Ág u., Galamb u., József Attila, Somlai, Szalontai u., Szív u. Szeghalom, Újtelep, Újkígyós, Új köz, Öreg u. Vésztő: Attila u. és környéke, Bajcsy-Zsilinszky, Jósika, Siménfalvy, Sziki u. A közölt adatok jelzés értékűek, minden esetben az adott település aktuális bűnügyi­közbiztonsági helyzetével konkretizált formában, komplex módon értelmezhetők. * A válaszadók 84,65 százaléka szerint nincs olyan hely lakóhelyének 1 km-es körze­tében, ahol éjjel egyedül félne. ** A válaszadók 97,23 százaléka szerint nincs olyan hely lakóhelyének 1 km-es kör­zetében, ahol nappal egyedül félne.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék