Békés Megyei Hírlap, 2016. július (71. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-05 / 156. szám

0 MEGYEI KÖRKÉP Az író szerint a találkozók nem arra valók, hogy learassák a dicsőséget Jókai Anna mindenhol népszerű MAGYARORSZÁG Bár gyakran hallani manapság, hogy a szépirodalom népszerűsé­ge erősen hanyatlik, a mi­nap Jókai Anna is rácáfolt e tézisre. A nemzet művé­szével, a Kossuth- és József Attila-díj mellett számos el­ismeréssel kitüntetett író­val, költővel beszélgettünk. Kovács Berta szerk.bekes@mediaworks.hu - Népszerűsége töretlen. Mi ennek a titka? - Meggyőződésem, hogy az írónak nem elég a művét meg­írnia, azt el is kell juttatnia az olvasókhoz. Engem elég gyak­ran meghívott a rádió is, a té­vé is. Hivatalos alkalmakkor, március 15-én, október 23-án is elég sokat beszéltem, bár legtöbbet irodalmi rendezvé­nyen. Az sem mindegy, ho­gyan tud megnyilvánulni az ember. Úgy gondolom, nép­szerűségem titka, hogy közel maradtam az emberi világ­hoz, úgy érzem, nincs bennem semmi művészi allűt. És olyan témákat fogalmazok meg, ami közel áll az emberekhez, amit ők is éreznek, tudnak, csak nincs módjukban ezt kinyil­vánítani. Új megvilágításban szembesülhetnek a dolgok­kal, amit ők jónak hittek, ar­ról kiderülhet, hogy tulajdon­képpen rossz, és fordítva. - Említette már, hogy olyan ol­vasói is vannak, akik valójában egyetlen művét sem olvasták. - Néhány nagyon egyszerű vidéki emberről van szó, akik mindig eljönnek meghallgat­ni. Ők valójában analfabé­ták, mégis szívják magukba a mondandómat. Én ugyanis a találkozókon elsősorban hát­téranyagot szolgáltatok a mű­veimhez, és lehet, hogy van, akinek ez segít eligazodni a világban, vagy így megóvom valamitől. - Rendhagyó irodalomórákat is tart, Önt választották érettségi tételnek. Milyen érzés érettsé­gi tételnek lenni? - Úgy vagyok vele, ha ez kö­zelebb viszi a gyerekeket ah­hoz, hogy a többieket is olvas­sák, akkor nagyon jó. Fontos dolog, hogy a jelenkori iroda­lomban is tájékozottak legye­nek. Elég nehéz mostanában a fiatalsághoz közel hozni az irodalmat, össze is tévesztik az álirodalommal. Pedig na­gyon nem mindegy, mit ol­vasnak, valamiféle minősé­get is kell kapniuk, olyat, ami a későbbi életükre is hatás­sal lesz. Persze van olyan di­ák, akit semmi nem érdekel, de akit igen, az úgyis meg­találja a lehetőséget, hogy is­mereteit bővítse. Én nem pa­­naszkodhatom, gyakran ta­lálkozom fiatalokkal, sokszor elhívnak. De a találkozókon is először mindig felmérem, hogy hányan vannak a fiata­lok, és őket külön szoktam kö­szönteni. Fontos erősíteni ve­lük a kapcsolatot,­­ írásművészetét spirituális re­alizmusnak nevezik. Ez mit je­lent a gyakorlatban? - Realizmus azért, mert mindig a hétköznapi való élet­ből indulok ki és a legkisebb emberi, földi cselekvésben is­­ megtalálom azt a spirituali­­­tást, ami egy másik szférába tartozik. Azt mondhatnám, hogy a célt mindig egy ma­gasabb valóságban keresem, ami itt van, azt mint okoza­tot szemlélem. Az nem nagy dolog, ha az ember spirituá­lis műveket ír és közben elha­nyagolja a földi világot, és az se, ha az itteni világ dolgaiban jól eltájékozódik, de ezen túlra nincs kilátása. A kettőt össze lehet kapcsolni. Az egyes írá­sokon azt úgy lehet észreven­ni, hogy szinte magától értető­dő, amikor olvasod, azt érzed, hogy van mögötte egy másik szellemi szféra is. Úgy vélem, engem egyenletes spirituális fejlődés jellemez, amiben fo­kozatos önfejlesztés is volt. - A Ne féljetek! című regényé­vel kapcsolatban szokták em­legetni, azt pszichológusok is használják munkájuk során. Az író egyben pszichológus is? - írója válogatja. Én azt gon­dolom, nagyon jó emberisme­ret is kell ahhoz, hogy a kü­lönböző karaktertípusokat fel­ismerjük és megjelenítsük. Adottság, hogy ráérzek a má­sik ember gondjára, bajára, persze azért fejlődik az ember. - Ön régen is, most is gond nélkül meg tudott jelenni, fel­kapott szerző. Vannak, akik úgy vélik, ez annak köszönhe­tő, hogy közel áll politikai kö­rökhöz. - A régi rendszerben tűrt író voltam. A rengeteg díjam­ból­­ van összesen harmincki­lenc - mindössze hármat kap­tam az első húsz évben, a töb­bit már a rendszerváltás után. A régi politikai körökhöz nem álltam közel, csak nem tiltot­tak be, mert annyira erős volt a népszerűségem az olvasók körében, másrészt pedig én elsősorban a lelki élet terüle­tével foglalkoztam, amire nem voltak annyira érzékenyek. Most meg egyértelmű, hogy én egy jó értelemben vett ke­resztény szellemiséget támo­gatok, azt képviselem, szere­tem a hazámat, nem vagyok szélsőséges, és ezt mindig el is mondom. Ilyen értelemben segítettem ugyan politikai eszméket, de meg is mondom a politikai élet szereplőinek, ha valami nem tetszik, nem rejtem véka alá a véleménye­met. De még soha senkit nem sértettem, nem­ aláztam meg, még azokat sem, akik megér­demelték volna. - Számon tartja-e, hány kötete jelent meg eddig? - Utóbbi időben már nem számoltam össze, nem is köny­­nyű, hisz rengeteg új kiadás is megjelenik a műveimből, a Ne féljetek! című regényből példá­ul 27. Az első kiadásúakat néz­ve is több mint két tucat. - Min dolgozik jelenleg? - Most a memoáromat írom, jövőre jelentetem meg, ez fog­ja az életműsorozatomat le­zárni. Idén pedig a Breviári­umom bővített kiadása jele­nik meg. - Nyolcvan fölött elkerülhetet­len a számvetés. Van-e olyan, amit másképp csinálna vagy olyan műve, amit mai szemmel másképp írna meg? - Nincs! Olyan van, amit talán kevésbé kegyetlenül fo­galmaznék meg, azóta job­ban megenyhültem az em­berek iránt. Erre büszke va­gyok. Vannak írók, akik sze­retnék életművüket meg nem történtté tenni, de az enyém olyan, hogy egyetlen sort se kellett se kihúznom, de meg­tagadnom. És erre büszke vagyok. Folyamatos a tó és környezetének fejlesztése Horgászoknak helyben VÉGEGYHÁZA Nő a Végegyhá­zi Sporthorgász Egyesület tag­létszáma, már százötvennél is többen vannak. Az egyesület a helyi horgászok hasznos időtöl­tését segíti, de a környező tele­pülések lakosait sem utasítják el. Egy év alatt két horgászvizs­gát szerveztek. Hatvannál több új horgászt avattak. A horgá­szok iratainak, ügyeinek inté­zése nem kevés feladattal jár, a horgászati szabályváltozások is szaporítják a tennivalókat. Horváth László elmondta, a tó folyamatos felügyeletét bizto­sítják, három ember végzi köz­foglalkoztatottként ezt a mun­kát, három társadalmi halőr is aktívan segít a vagyonmegőr­­zésben. Szépítik a tó környeze­tét, telepítenek padokat, aszta­lokat, árnyékolókat és kiszolgá­lólétesítményeket is építenek. Telepítettek fát és bokrot, vízi növényzetet. A szakértői vizs­gálatok rendben találták a víz minőségét. — Nagyobb hangsúlyt fekte­tünk a gyermek horgászokkal való foglalkozásra. A helyi is­kola két csapatot indított a Su­li Kupa horgász versenyen. Új elemként bevezettük tavun­kon a gyermek horgászok je­gyét, a 15 év alattiak számára. Szeptembertől indítjuk útjá­ra a gyermekek horgász klub­ját, ahol igyekszünk a fiatalok­kal megismertetni a horgásza­tot. A klub foglalkozásai nyilvá­nosak lesznek. Versenyeket is szervezünk, évente négy saját versenyt igyekszünk lebonyo­lítani tavunkon. Sikeres volt az első 24 órás horgászverseny, 17 fő jelentkezett. A tóban egyelő­re a ponty dominál, az egyéb ál­lomány, a ragadozók telepítése folyamatos. A csukák leírtak, az amúrok reményeink szerint jövőre költöznek be a végegy­házi tóba, ha a növényzet meny­­nyisége ezt megengedi - mond­ta, hozzátéve: folytatják a fej­lesztéseket, mindannyiuk szó­rakozására. Cs. I. Virágzása után is hasznos a bodza BÉKÉS MEGYE Jelentősen csök­kent a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén is a szegélyélőhelyek, cserjesávok száma az elmúlt 15 évben, így a megmaradt faso­rok, cserjék, bodzabokrok jelen­tősége még fokozottabb. A terebé­lyes bodzabokor évről évre egy­re népszerűbb növény. A jelleg­zetes illatú bokor minden uta­zó számára kellemes látképet kí­nált idén is. Elterjedése annak köszönhető, hogy jól alkalmaz­kodik, így nem ritka a városok parkjaiban és szennyezett leve­gőjű utak mentén sem. Valaha minden részét használ­ták, és a „szegény ember patiká­ja” volt. Főzetéből köptetőt, vér­tisztítót, fájdalomcsillapítót, há­­mosítót készítettek, de festő nö­vényként a bogyójából barna, ibolya és kék színeket készítet­tek. Felhasználása nagy szakér­telmet és hozzáértést igényelt, hiszen a növény mérgező. Mára csak a bogyójából készített bo­dzabor, -pálinka és -szörp, -lek­vár ismert. Szárított virága teá­nak kitűnő. Sűrűn benőtt lomb­ja miatt rengeteg védett madár választja költőhelynek. Virágzás utáni sötétbordó színű bogyói fontos táplálékul szolgálnak az őszi madárvonulásra készülődő poszátafajoknak, és szívesen fo­gyasztják a Rigófélék is. Cs. I. TERMÉNYFELVÁSÁRLÁS A CARGILL NAGYKAMARÁS! TELEPÉN Folyamatos termény­­átvétel piaci, naponta frissülő árakon a Cargill nagykamarás! telepén. Hívjon minket bizalommal! 5751 Nagykamarás, Tanya 5. Megyeri József: +36-70/430-6189 Nagy Adrienn: +36-68/534-730 www.cargill.hu Cargill 2016. JÚLIUS 5., KEDD ANIMÁTOR PROGRAMOK GYOPÁROSFÜRDŐN KEDD Rendezvénysátor: 10:00-10:30 Jóga Filagória: 10:30-12:00 Lurkó-klub • Ló-észt figurák • Mini muffinok • Gyöngyös ékszerek Toronymedence: 15:00-15:30 Vízi Aerobic 15:30-16:00 Medencés családok harca Rendezvénysátor 16:15-17:30 Cukorkakeresés 17:30-18:00 Labdareptetés 18:00-18:30 Crazy bowing 18:30-19:00 Mini Disco SZERDA Toronymedence: 10:00-10:30 Nyári nyújtó gyakorlatok Filagória: 10:30-12:0 Lurkó-klub • Repdeső pillangók • Quilling virágok • Szétcsengők Toronymedence: 15:00-15:30 Crazy Time 15:30-16:00 Búvárvetélkedő Rendezvénysátor 16:15-17:00 Gyopárosi Olimpia 17*0-17:45 Fiúk a lányok elleni 17:45-18:15 Mese­totó 18:15-18:30 Cola-Fanta-Sprite 18:30-19:00 Mini Disco CSÜTÖRTÖK Toronymedence: 10:00-10:30 Reggeli átmozgató Filagória: 10:30-12:00 Lurkó-klub • Lógó lábú állatkák • Kavics festés • Ceruzatartók Wc papír gurigákból Toronymedence: 15:00-15:30 Crazy Time 15:30-16:30 Vízi Ifibb lépcsős akadálypálya Rendezvénysátor: 16:30-17:00 Drfcs röplabda 17:00-17:30 Crazy Darts 17:30-18:00 Lufihernyó 18:00-18:30 Kicsomózás 18:30-19*0 Min Disco PÉNTEK Toronymedence: 10:00-10:30 Csicsergő reggeli torna Füagória: 10:30-12:00 Lurkó-klub • Flakon nyomda • Barackos kitűzők • Akváriumkészítés Toronymedence 15*0-15:30 Vízi Aerobic 15:30-16:00 Vízi ramazuri Rendezvénysátor 16:15-16*5 Kert lufiháború 18*5-17:15 Düs föd 17:15-17:45 Gyopáros Quiz 17:45-18:30 Labdaharc 18:30-19*0 Mini Disco SZOMBAT Toronymedence: 10:00-10:30 Ujj bemelegítő Filagória: 10:30-12:00 Lurkó-klub • Lepedőfestés • Úszómécsesek • Tányér állatkák Toronymedence: 15:00-15:30 Crazy Time Rendezvénysátor 15:45-16:45 Családi sorversenyek 16:45-17:15 Szoborjáték 17:15-17:45 Activity 17:45-18:30 Gyárpáros futam 18:30-10:00 Mini Disco VASÁRNAP Toronymedence: 10:00-10:30 Órások tornája HIRDETÉS Filagória: 10:30-12*0 Lurkó-klub . Családfa készítés • Mim kitűzők • Cs­ogó dekoráció Toronymedence: 15:00-15*0 Vízi Aerobic Rendezvénysátor: 15:45-16:45 Szabadtén felnőttek a gyerekek ek 16 45-17:15 Napfogó 17:15-17:45 Twister 17:45-18:15 Szobojáték 18:15-18 30 Sörpidoo játékok 18 30-19:00 Mim Disco Mam anméicr AZ ANIMÁCIÓS PROGRAMOK A­z EDm KEMÉNYFÜRDŐBEN LESZNEK MEGTARTVA! WWW.GYOPAROSFURDO.hu *529681*

Next