Békésmegyei Hirlap, 1932. április-június (12. évfolyam, 73-145. szám)

1932-04-24 / 92. szám

Vasárnap, 1932 április 24 BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP Rádiókészülékébe a legmodernebb csöveket használja: próbálja ki a legújabb AS 4105 , ,V­Á­L­T­ÓZÓ ERŐSÍTÉSŰ" (VARIABL* MU) TURGLRIlM BÁRIUMCSÖVET Éles szelektivitást, élethű és nagy hangerőt, finom hangszabályozást kap vele. Az AS 4105 a legmodernebb, fémbevonattal páncélozott árnyékoltrécsű nagyfrekvenciaerősítő cső. Kérjen ismertetőt kereskedőjétől vagy e­gyértől: HÍREK Időjárás: A Meteorológiai Intézet jelenti déli 12 órakor. Prognózis: Délnyugat felöl borulás. Dunán ulo­n­ több helyi eső. Református istentiszteletet va­sárnap délelőtt 9 órakor Harsányi Pál esperes, a délután 6 órai isten­tiszteletet Nagy Lajos s. lelkész tartja. Baltazár Dezső dr. Szegeden. A tiszántúli kerület nagynevű püspö­ke, dr. Baltazár Dezső április 30.-án Szegedre érkezik Harsány­i Pál ref. esperes kíséretében s ott május 1 én az Országos Reform. Szeretet Szö­vetség érdekében prédikálni fog. Templombucsu. A róm. kat. anyatemplom búcsúja ma van. A nagymisén a szentbeszédet Farkas István s. lelkész mondja. Kerti ünnepély. A Szociális Misszió gyulai szervezete július hó 2-án kerti ünnepélyt rendez. Egy doboz finom levélpapír í pengő 30 fillér a Kultúra papírkereskedésben. Meghűlésnél, náthaláznál man­dolatoknál, torokgyulladásnál, vala­mint idegfájdalmaknál és szaggatás­nál naponta fél pohár természetes „Ferenc József“ keserüvíz rendes gyomor- és bélmüködést biztosit. A Bethlen Gábor Szövetség népművelési ingyenes előadását a Göndöcs népkerti pavillonban áp­rilis 24 én vasárnap délután 4 órai kezdettel az alábbi műsorral tartja : Magyar dalokat ad elő a Ref. Ének­kar Kertész Lajos karnagy vezeté­sével. Szava­ Vida Mária. Magyar dal, melodráma, szavalja Tömöry Mária. Kisérik hegedűn Konkoly Károly és zongorán Kertész L­ajos karnagy. Előadást tart dr. Kiss László. Magyar dalokat énekel vi­téz­i Szabó Béla, zongorán kíséri Kertész Lajos karnagy. Irredenta ver­set szaval Kiss Lajos. Monológot mond Kaufmann Klári. Énekel a Ref. Énekkar. Konferál Rózsa Gyula. Ismét az lesz tavalyi hasz­­nált színes cipője, ha átfestett CSISZÁRNÁL! Minden szín festhető. Üzlet: Karácsonyi János­ utca 12 szám alatt. 1196 I v3 1 Elhájasodásnál, köszvénynél és cukorbetegségnél a természetes „Ferenc József“ keserűvíz javítja a gyomor és a belek működését és előmozdítja az emésztést. Az anyag­­cserebántalmak­ gyógyító eljárásai­nak több kutatója megállapította, hogy a Ferenc Józs­f víz-kára nagyon szép eredményre vezet. A Ferenc József keserűvíz gyógy­szertárakban, drogériákban és fű­szerüzletekben kapható. A vásárolt áru értékének 10%-át készpénzben visszakapja, ha má­jus 2—21-ig ruházati és háztartási szükségletét Budapesten a Rákóczi út 74 szám alatti Magyar Divat­csarnok­ban szerzi be. Keleti pálya­udvartól csak 2 perc 2 hatalmas palotában 40 kivilágított kirakata a Nemzetközi Vásár tarama alatt kü­lön szenzációt nyújt a látogatóknak. Olvassa el figyelemmel a cég lapunk mai számában megjelent hirdetését. Vegyen olcsó levélpapírt a Kultúra papírkereskedésben. Pályadíjak. Mint ismeretes, a Bethlen Gábor Szövetség az ifjúság önképzése és segélyezése céljából gimnáziumi tanulók és egyetemi hallgatók részére pályatételeket tű­zött ki. Az egyetemi hallgatók fele­kezeti különbség nélkül pályázhat­nak a 30 és 20 pengős díj elnye­résére. Az első tétel „Bethlen Gábor háborúinak oka és célja“. A máso­dik tétel: „Gyula város protestáns múltja.“ A tételek közül szabadon lehet választani. A pályamunka leg­feljebb 2 iv terjedelmű lehet. A díj­nyertes pályamű az egyesület tulaj­dona marad. Gépírás, vagy indegen kézírással írandók és 1932 augusz­tus 15 ig jeligével kell az egyesület elnökéhez beküldeni. A gimnáziumi tanulók részére kitűzött pályatételt és feltételeit a helybeli róra. kat. reálgimnázium igazgatósága tette közzé megfelelő módon. Ezért a pályázaton résztveni akaró ta­nulók bővebb felvilágosítást ott kérjenek. 13­2 Heilinger József, Kató Károly „Esténként most is várnak“ cí­mű gyönyörű tangója 1.50 - ért és Kádas György, a Fehér se­lyem csipkés szélű című dal szer­zőjének magyar nótái egyenként 60 fillérért kaphatók a Kultú­rában. Tavaszi nagy cipővásár! Fekete cipő erős minőségben P IO, divat színes cipő P 12.50, fekete anti­lop és lack cipő P 13.50. Cipő­különlegességek vagy választék­ban kaphatók TANAI házában. divat-1134­9 egyesült izzólámpa és villamossági RT„ ÚJPEST é» Megszavazták a felhatalmazási javaslatot. A Ház tegnap délutáni ülésén megszavazták a feltatalma­­zási, az ipartestületi reformról szó­ló és a népjóléti minisztérium meg­szüntetéséről szóló törvényjavasla­tot. Az ülés éjféli 12 óra előtt 5 perccel ért véget. A legközelebbi ülést kedden délelőtt 10 órakor tartják. Major Ákos gyorsíró és gépíró szakiskolája modern irodai tan­folyamain alapos kiképzést nyújt az irodai pályákon elhelyezkedni óhajtóknak gyors- és gépírásból. Előkészit az állami irodai, I. r. tredji gyorsirási és gépirási vizs­gákra. Kiképez beszédiró gyors­írókat. Pontos előkészítés, szerény tandíjak. Jelentkezni lehet bármikor Kossuth-tér 25. sz. a. (Végh féle ház.) Kérjen tájékoztatót. 1092 10—6 Sajtókampány a román tiszt­viselők fizetése kiutalásáért. A bukaresti lapok hosszú cikkekben követelik, hogy a kormány folyó­sítsa a tisztviselők fizetését legalább most, 6-8 hónap múlva, az ünnepek előtt. Egy háromszobás labis mellékhelyisé­­g|Iszlá Novák-u'ca­gekkel együtt nfwuU 29 sz. alatt. Ugyanott füszerü­zletberendezés el­adó. ______________i 1161 9 filaluska-t­ag vádirata. Bécs, ápr. 23. Mituska Szilvesz­ter ügyében a jövő héten elkészül a vádirat. Az o­sztrák ügyészség közvagyon rongálással vádolja. 3 Látogassa meg a BUDAPESTI HEM­ZETKÖZI VÁSÁRT május 7—16 Több mint ezer kiállító, 200 szakma! Élelmiszer, textili, bútor, épí­tőipari, vas- és gép, turisz­tikai és számos egyéb cso­port* Kézműipari és háziipari cso­portok. Nézze meg a Magyar Házat! Rádión üzenhet haza! 50% os utazási kedvezmény május 2— 21-ig! Nagymérvű kedvezmé­nyek gyógyfürdőkbe, színhá­zakba és szórakozóhelyekre. Vásárigazolvány és felvilágosítás kap­ható Budapesten a vásárirodánál, V. Alkotmány­ utca 8. Gyulán : Klein Vilmosnál, a Kereskedők Társulatának pénztárosánál és a Gyulai Ált. Ipar­­testületnél. 2456 5—3 Tárta és Halt tanácskozása, Genf, ápr. 23. Tardieu tegnap este fogadta Valkó Lajos magyar külügyminisztert s a Magyarorszá­got érintő kérdésekben hosszasan tanácskozott. MEGTÉRÜL MINDEN KÖLTSÉGE­T FŐKÉT 3 BIMPISTI HRIZITHÖZI Miní­M ÉS EZEN SZELVÉNYT KITÖLTVE MAGÁVAL VISZI, MERT UGYANAKKOR NAGY TAVASZI VÁSÁRT bú——hm um [UNK]iii­­ mi um rENDEZ A ■—EB—m­m­­­ DIVÜÍZIÓSNOK HAZÁNK LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKÚ ÉS LEGOLCSÓBB ÁRUHÁZA. A TAVASZI VÁSÁR MÁJUS 2-ÁN KEZDŐDIK ÉS 21-IG TART. A jobboldalon levő szelvény a vásárlás befejezése után a pénztárnál leadandó, ahol a fizetéskor rögtön készpénzben visszaadják a vásárlás értékének 10 százalékát. MAGYAR DIVATOS Á­RMOK BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 72—74 Levelezőlapon kérje a díjmentes TAVASZI NAGY ÁRJEGYZÉKET. ——i^aw—i—————Ea—a——a—bei Ezen szelvény tulajdonosának neve lakhelye ....................................................................................................................................... bármely összegű vásárlásnál 10%-ot tél it vissza készpénzben A MAGYAR DIVATCSARNOK EZ ÉVI TAVASZI_ VÁSÁRÁN kizárólag május 2—21-ig. Csak május 21 ig és kizárólag ezen szelvény ellenében kérheti a /0% visszatérítést. Név és lakhely pontosan kitöltendő I 18 2579 v2-l

Next