Békésmegyei Hirlap, 1932. április-június (12. évfolyam, 73-145. szám)

1932-04-24 / 92. szám

2 BÉKES MEGYEI HÍRLAP Záróbeszéd Mécs László előadóestjén. írta és elmondotta: Harsányi Pál esperes. Mondhatatlanul négy és mély lelki gyönyörűséggel állok meg e pilla­natban önök előtt, hogy néhány emelkedett szóval és gondolattal be »árjam Gyula város jótékony egye­sületeinek ünnepségét. Nagy és mély lelki gyönyörödé­sem szeretői mindenekelő­t önök, hölgyek és urak, kik ezer oldalról téved és szaggatott magyar jele­nünkben költészet és jótékonyság múzsájának oltárán áldoztak. Nagy és mély gyönyörűségem szerzője az, hogy e történelmi múltú s mindig magyar sebeket, gyógyító és ma­gyar reménységet építő város ve­zetősége igénytelenségemet hívta el arra, hogy én lehessem Mécs László testvérünknek, az újkori költészet és előadó művészet­e kiválóságának szive elé a magunk szive szeret­tének, hálájának és köszönetének gyöngyharmatos és bársonyos virá­gait midőn nem eltöltöttünk, de át­éltünk egy estét úgy, hogy a szi­vünk nemes érzéseinek minden húrja most is remeg és rezeg, hogy a lel­künk minden szárnyaló gondolata pünkösd lélek lángolásával most magasra lobog, hogy a szemünkben ott csillog a fájdalmas vagy boldog, a siralomban kesergő, vagy öröm­ben, hitben, szeretetben felujongó szent könnyeknek mennyei harmada, hogy minden csepp vérünk lázasan lüktet azért, mert tragikus sorsú ma­gyarok vagyunk és boldogan lüktet azért, mert trianoni sírból is feltá­madásra hivatott magyar testvérek vagyunk ! Óh, milyen mennyei boldogság a magyarság és közjótékonyság oltára előtt egybeölelkezni egy római ka­tolikus és egy magyar kálvinista papnak, — óh, milyen mennyei boldogság, mikor ez egybeölelkezésre reászórják Önök, e nemes város minden hitfelekezetű közönsége örö­müknek és áldó imádságuknak ezer szinpompás virágát, — óh, milyen mennyei boldogság, midőn Krisztus a szeretetnek fejedelme és Isten a magyar feltámadásnak ura ezt látva mennyei üzenetet küld nekünk és e mennyei üzenettel megyünk mind­nyájan haza: Imé, ez az én szerel­mes gyermekeim, ez az én népem ! Hölgyek és urak ! Emberek, népek és nemzetek életében vannak ború­latos és verőfényes idők, vannak életet csókoló tavaszok és hervadó őszök, vannak aranykalászos nyarak és pusztulásban szendergő telek, vannak csillagtáboros éjszakák és tílzsugarú nappalok : ezek az élet hétköznapjának jó vagy balsorsú idejei. De emberek, népek ás nemzetek életében vannak epochális idők is, mikor vajúdik a világ, mikor szá­zados és ezredéves eresztékek bom­­ladoznak és szakadoznak, mikor örökéletűnek gondolt trónok egybe­omolnak, mikor fénylő napok el­homályosulnak, templomok kárpitjai megrepednek s maga a föld inog, recseg, ropog lábaink alatt, mikor ármány rablás hazugság bűnei az égig meredeznek, mikor szent örök­ségeken tudások osztoznak, mikor szeretet, emberiség, erkölcs mind sárba tiportatnak s üvöltő sakál és hiénaként jár e világon tobzódva a vétek: ilyenkor Isten prófétákat és apostolokat, Mózeseket és Ézsaiá­­sokat, Pétereket és Pálokat, Hunya­­diakat, Rákócziakat és Kossuthokat, Jókaiakat és Mikszáthokat, Petőfie­­ket és Arany Jánosokat küld, mond­ván: vigasztaljátok és emeljétek fel az én népemet ! A magyarságnak és krisztusi sze­retetnek ilyen küldöttjeként ünne­peljük e szép estén Mécs László atyánkfiát s benne a testvérünket, benne a hitünket és benne a szere­­tetünket! Az­ epochális kor mindig bukást és megdicsőülést jelent. Bukni és veszni kell mind annak, ami ve­szendő, múló, nyomoza­t, — bukni és veszni kell mind annak, ami szeretetlenség és becstelenség, — bukni és veszni kell mind annak, ami bűn, rablás és csalás, — s emelkedni és megdicsőülni kell mind annak, ami szép, jó, igaz és nemes, ami szeretet és erény, ami hit, erkölcs és hazaszeretet. Veszendő rossz álom Trianon e vajúdó és mélyre süllyedett kor gya­lázatában, dicsőség egére ivelődő igazság a magya­r feltámadás rugá­ros hajnalhasadásával. S hogy Íőtisztelendő Mécs László atyánkfia fi­vidéki paróchiájára, mégpedig nem csehszlovák, hanem magyar paróchiára mehessen vissza mielőbb , onnan szórja szive lelke szerelme napsugarának boldog ve­rőfényét ihletett költészetében ez­redéves magyar határokra : ezzel a szereiben feloldó imádsággal kö­szörűjük Őt s zárjuk be e mai ün­nepélyt. NŐI KALAPOK nagy választékban érkeztek MEGHÍVÓ. A Gyulai Általános Ipartestület I. évi május hó 16.-án délelőtt 9 órakor az Ipartestület nagytermében tartja XIX. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT, melyre a t. testületi Tagokat tisztelettel meghívja Az elnökség. Tárgy­sorozat: 5. Az iparosság helyzetének megvitatása. 6. A megüresedett tanoncvizsgáló bizottsági helyek betöltése. 7. Az elnökség, elöljáróság és számvizsgáló bizottság lemondása. 8. A lemondás folytán megüresedett tiszt­ségek betöltése. 9. Esetleges indítványok. 1. Jelentés az ipartestület 1931. évi műkö­déséről. 2. Az 1931. évi zárszámadás bemutatása, a számvizsgáló bizottság jelentése, a fel­mentvény megadása. 3. Az 1932. évi költségvetés, illetve a hozzá­járulási kulcs megállapítása. 4. Az ipartestület köszönete az Iposznak a konverziós kölcsön megszerzése körüli eredményes támogatásáért. Indítványok csak abban az esetben tárgyalhatók, ha azok —­ az alapszabályok 12. §-a 3. pontjának megfelelően — írásban, legalább 10 tag aláírásával, legalább 3 nappal a közgyűlés előtt az elöljáróságnak beadatnak. Határozatképtelenség esetén a közgyűlés 1. évi május hó 22.-én délelőtt 9 órakor, a megjelentek számára való tekintet nélkül tartatik meg. Gyula, 1932 április 21.-én. Erkel Béla s. k. Sál József s. k. ipt. jegyző. lpt. elnök. WERNER divatáruházba. 1143­­3—2 KrimásmíBi M yzoteász sírkőraktára, kőfaragó-, műkő-és betonáru ipartelepe Gyula, Br., Wenckheim B. utca 25 Evangélikus templom mellett. Ismét árleszállítás! Kis beton síremlékek 3 — 4,- 6,- 8,-10— P Simított beton kereszt, beton alappal, 165 cm. magas 15- „ Csiszolt műkő kereszt „ „ 165 » „ 24 - „ Csiszolt műkő ” piramis „ 160 „ 24,- „ Csiszolt műkő piramis „ 190 „ 35,- „ Betonkeresz­t márványlappal 180 „ 24— „ Vörös márvány síremlék „ » 135 „ „ 35— „ Fehér márvány síremlék „ » 140 „ 45— „ Fehér márvány kereszt „ 194 „ 190- „ Fehér márvány piramis „ 205 „ 150.­#­ „ Beton sírszegély 30 cm magas, folyóméterenként 5— „ Nagy választék márvány és gránit síremlékekben” Különleges művészi síremlékekről költségvetés díjtalan. Vasárnap, 1932 április 24 írta: Implom József. Mint emlékezetes olvasóink előtt, a múlt nyáron a törökzugi szőlők­ben a múzeumi ásatások során nap­világra kerültek a ferencrendiek középkori templomának és kolos­torának maradványai. A kolostort 1430 táján, tehát úgy félezer esztendeje alapította Gyula akkori földesura, Maróthy János m­acsói bán. A f­­erteferidi barátok ott éltek Gyula külvárosában egy és egy negyed századon át. Utolsó nyomuk 1556 ból ismeretes. Ez tíz évvel volt Gyula török kézre jutása előtt. Ebben az évben hurcolkod­­tak el a szerzetesek Gyuláról. Nézzük, miért tették ? Karácsonyi János püspök, városunk neves tör­ténetírója azt vallotta, hogy a fe­­rencrendiek azért mentek el, mert nem viselhették el a protestáns val­lásra tért városi tanács és a pro­testáns várparancsnokok zaklatását. Ez a feltevés azonban aligha állhat meg! A protestantizmus városunkban 1540 táján lépett fel. 1542 ben a hires gyulai főiskola egyik tanulója a wittenbergi egyetemre indult, ahonnan két év múlva, mint az uj hit hirdetője tért vissza. Ez az ifjú Szegedi Kiss István volt. A gyulai jómódú polgárok körében hamaro­san számos, buzgó követője akadt. Oly nagy népszerűségre tett szert itt Gyulán, hogy jóval később, ami­kor török fogságba került, Gyulán nyilvános könyörgést rendeltek el érette. Sőt az egyik gazdag, gyulai kereskedő, Mező Ferenc volt az, aki a török fogságból kiváltotta. Érdekes megemlítenünk, hogy Gyulán különösen két főrangú hölgy buzgólkodott sokat a pro­testantizmus érdekében: Patócsy Ferenc f­iósága, Thurzó Margit és Mágocsy Gáspár második felesége, Majsay Eulália. Mindketten számos ifjat taníttattak külföldi egyeteme­ken. Az egykorú protestáns írók vallásuk oszlopának nevezik őket. Nem sok időbe telt és a lakos­ság jórésze, élén a tanáccsal pro­testánssá lett. A katolikus plébánia templomot a protestáns lakosság foglalta el. A templom arany egy­házi szerei, a m­emondó ruhák természetesen az uj tulajdonosok számára feleslegessé váltak. Amikor ezeket a tanács 1556-ban Kassára vitette és később eladatta, alig né­hány gyulai polgár emelt érte szót. Ugyanebben az évben hagyták el a ferencrendiek is kolostorukat. Drágaságaikat azonban nem szedte el tőlük senki sem. Minden vagyo­nukat, kelyheiket, mint ruháikat ma­gukkal vihették. Alig lehet eltűn­nünk, hogy a protestánsok űzték volna el őket innen. Az esetben ugyanis tőlük is elszedték volna egyházi szereiket. Nincs is annak semmi írásos nyoma, hogy a tanács vagy a vár­kapitány zaklatta volna a szerzete­seket. Ha nem is nézték őket a leg­­jobb szemmel, nem is üldöz­ik. Hiszen a szerződésileg biztosított gabonát és egyéb élelmiszereket Mágocsy Gáspár várparancsnok a legutolsó évig kiszolgáltatta részük­re, mint ahogy az utolsó várkapi­tány, szintén protestáns báró Kere­­csényi László is kiszolgáltatta még öt év múlva is az ugyancsak fe­­rencrendi apácák élelmiszer járan­dóságát. Nem is a protestánsok, hanem mások elől menekültek el a gyulai barátok. 1559 ben az eladott egy­házi drágaságok ügyében a pozso­nyi káptalan előtt Valkay Kelemen gyulai biró többek közt ezt vallotta : „Gyula város egyházi szerei a vá­ros polgárainak egyetértésével és akaratával Kassára vitettek és Vargha Mihály volt gyulai polgárnál leté­tettek, végezetül a polgárok az el­lenséges rajtaütésektől és támadá­soktól félvén, nehogy a várost és a várat, magukat, feleségüket és gyermekeiket a török által elves­­­szék, az elkerülhetetlen kényszerű­­ségről indíttatva, amint a tanú em­lékezik, 1100 forintért eladták.“ Az összeget a vár erősítésére, fegyve­rek és hadiszerek vásárlására for­dították. Valóban, abban az évben a tip­­pd törökök ismételten megpróbál­koztak a város bevételével: Kászim basa vezérlete alatt több ízben ke­mény támadást intéztek a gyarló sövényekkel körülvett város ellen. Minden próbálkozásuk azonban az őrség éberségén és elszántságán meghiúsult. Különösen 1556 augusz­tus 12-én pusztított itt a török. A védhetetlen külvárost valószínűleg teljesen feldúlta és égette. A fe­­rencrendiek vagy a kolostor hatal­mas falai közé, vagy a várba hú­zódva, kivárták a török pusztítá­sok végét. Mikor aztán minden el­csendesedett, összeszedték minden kincsüket, drágaságukat, innen a biztosabb Ecsedre vonultak, nem a protestánsok, hanem a törökök elöl menekülve. Pejréten 70 hold föld ta­nítással az áH ° más mellett 1560 IljfuVul négyszögöl szőlő és gyü­mölcsös esetleg két részben is el­adó. Bőv. K. Schriffert­ u. 1. illil v5-3

Next