Belügyi Közlöny, 1923

1923-04-02 / 16. szám

Rendkívüli szám: XXVIII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1923. ÁPRILIS 2. 16. SZÁM. KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI BELÜGYMINISTER ISIM. MEGJELENIK RENDSZERINT MINDEN VASÁRNAP. ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre hatóságok és hatósági közegek részére 220, magánosok részére 480 korona. CHEQUE-SZÁMLA SZÁMA: 15,700. KÖZLÖNY RENDELETEK: 114 A m. kir. belügyministernek 37,180/1928. B. M. számú körrendelete. A vármegyei alkalmazottak létszámviszonyainak szabályozásáról szóló 1923 : II. t.-c. végrehajtása. (Valamennyi vármegyei törvényhatóságnak.) Az 1923 : II. t.-c. 21. §-ában nyert felhatalmazás alapján a­ pénzügyminister úrral egyetértően a következőket rendelem: I. Általános rendelkezések. Az 1904 : X. t.-c. a vármegyei tisztviselőket az állami tisztviselőkre nézve meg­állapított VI—XI. fizetési osztályokba sorozta, a vármegyei szolgaszemélyzet illetmé­nyeit pedig az állami altisztek és szolgák illetményeinek megfelelő összegben állapította meg és a jövőre nézve kifejezésre juttatta azt az elvet, hogy a vármegyei alkalmazotta­kat, illetményeik szempontjából, az állami tisztviselőkkel és egyéb alkalmazottakkal ál­landóan azonos albánásban kell részesíteni." Ezt az elvet kívánta érvényesíteni az 1912.LVII. t.-c., amely az állami tisztvise­lőkre az 1909. évben és az azt követő években végrehajtott státusrendezés előnyeit a vár­megyei tisztviselőkre nézve akként biztosította, hogy azok bizonyos szolgálati év eltöl­tése után magasabb illetményekben részesülhettek. Az 1923 : II. t.-c. az állami alkalmazottak létszámviszonyainak az 1919. év elején történt újabb rendezését terjeszti ki a vármegyei alkalmazottakra akként, hogy a vár­megyei tisztviselők előtt az eddiginél magasabb fizetési­ osztályokat nyit meg, részben

Next