Belügyi Közlöny, 1924

1924-12-14 / 54. szám

3. „Asszonyok királynője" (Magyar-Oszt­rák) dráma 7 felvonásban, mely a Paramount­gyárban 1923. évben készült s 1966 méter hosszú. Az engedélyokirat kiadását megtagadta a következő képszalagoktól: 1. „Picoló kisasszony" (Radó Elemér) víg­játék 3 felvonásban, mely az Elco-gyárban 1916. évben készült s 821 méter hosszú. 2. „Mesék a női szívről" című, „Mit kell tudni a férjről" alcímű (Phöbus) dráma 6 fel­A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrral egyetértőleg fenti szám alatt egyidejű­leg megengedtem, hogy a felsőgödi reformá­tus egyházközség a létesítendő temploma fel­építéséhez szükséges anyagi eszközök rész­beni megszerzése céljából 1924. évi december hó 1. napjától számított egy évi időtartamon át gyűjtőívekkel az egész ország területén (Budapest székesfőváros kivételével) pénzbeli és természetbeni adományokat gyűjthessen. A gyüjtőíveknek sorszámozottaknak, az engedélyes egyházközség lelkésze által saját­kezűleg aláirtaknak, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjának hivatali pecsétjével és az engedélyes egyházközség pecsétjével el­látottaknak kell lenniök. Minden gyűjtőiven azt is fel kell tüntetni, hogy a gyűjtés jelen rendeletem alapján történik. A gyűjtéssel megbízott egyéneknek az en­gedélyes által a gyűjtők részére adott és a gyűjtésre feljogosító meghatalmazással kell vonásban, mely a Glória-gyárban 1924. év­ben készült s 2009 méter hosszú. * Végül két példányban kivinni engedélyezte a „Pál­ utcai fiúk" című (Pásztory) 7 felvoná­sos diák regény filmet, amely Balogh Béla rendezésében 1924. évben készült s egyenkint 2445 méter hosszú. Budapesten, 1924. évi december hó 1-én. Horváth Elek s. k., elnök, miniszteri tanácsos, ellátva lenniök, melyen a rendőrhatóság iga­zolta, hogy a gyűjtő személye kifogás alá nem esik. A gyűjtők a helyi gyűjtés megkezdése előtt a 6189/1923. B. M. eln. számú rendelet 1­­10. §-a értelmében kötelesek eljárni. Be kell tehát jelenteni a gyűjtés megkezdését az első­fokú közigazgatási és rendőri hatóságoknál, Budapesten a m. kir. állami rendőrség fő­kapitányánál, továbbá vidéken a községi (kör-) jegyzőnél is. Erről Címet tudomás és miheztartás végett azzal a felhívással értesítem, hogy ezt a ren­deletemet az alárendelt hatóságokkal is közölje. Budapesten, 1924. évi november hó 20-án. A miniszter helyett: Nádosy sz­k., országos főkapitány. *) B. K. 1923. évf. 1382. lapon. 624. A m. kir. belügyminiszternek 211.791/1924­. B. M. számú kör­rendelete. A felsőgödi ref. egyházközség adománygyűjtési engedélye. (Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, a m. kir. állami rendőrség valamennyi kerületi Főkapitányának.)

Next