Belügyi Közlöny, 1927

1927-02-13 / 7. szám

105. A m. kir. belügyminiszternek 5.347/1926. B. M. eln. számú körrendelete. A „Magyar Nemzeti Múzeum Barátainak Egyesülete" hatósági támogatása. (Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.) 106. A m. kir. belügyminiszternek 5.416/1926. B. M. eln. számú körrendelete. A „Névtelen Katona" című filmszínjáték színrehozatalának hatósági támogatása. (Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.) „Névtelen Katona" címmel propa­ganda jellegű filmszínjáték készült, amelynek nettó jövedelméből 10%-ot a játékot rendező bizottság a Névtelen Katona sírjának költségeire ajánlott fel. Erre való figyelemmel felkérem Alis­pán, Polgármester urat, hogy az emlí­tett filmjáték színrehozatalát törvény­hatósága területén minden rendelke­ A Magyar Nemzeti Múzeum Bará­tainak Egyesülete (Budapest, VIII., Mú­zeum-körút 14.) azzal a kéréssel fordult a törvényhatóságokhoz, hogy lépjenek az egyesület alapítói közé. A törvényhatóságok a Magyar Nem­zeti Múzeum alapítása és díszes épüle­tének emelése idején a hazafias áldo­zatkészségben nemes példaadással ver­senyeztek s jelentékeny részük volt ab­ban, hogy nemzeti közművelődésünk­nek ez a hatalmas intézménye megvaló­sulhatott. Én ezért nem kételkedem abban, hogy most, amikor az intézmény to­vábbi fejlesztése és felvirágoztatása része álló eszközzel támogatni és alá­rendelt hatóságait is ilyen irányban uta­sítani szíveskedjék. Budapesten, 1927. évi február hó 5-én. Dr. Scitovszky Béla s. k., m. kir. belügyminiszter, érdekében alakult egyesület támogatá­sáról van szó, a törvényhatóságoknál ezt a teljes méltánylást érdemlő kérel­met a legmesszebbmenő megértéssel fogják fogadni és teljesíteni. Ezek előrebocsátásával a Magyar Nemzeti Múzeum Barátai Egyesületé­nek a törvényhatósághoz intézett kérel­mét Alispán, Polgármester úr legmele­gebb támogatásába ajánlom. Budapesten, 1927. évi február hó 5-én. Dr. Scitovszky Béla s. k., m. kir. belügyminiszter.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék