Belügyi Közlöny, 1927

1927-01-23 / 4. szám

70. A m. kir. pénzügyminiszternek 148.228/1926. P. M. számú rendelete. A vagyonváltságföldek után azok volt tulajdonosai által fizetendő haszonbér és köztartozás (földadó) mértékének az 1926/1927. gazdasági évre szóló meg­állapítása. 71. Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság elnökének 14/1927. O. M. B. eln. számú rendelete. Nyilvános előadásra alkalmasnak és alkalmatlannak talált képszalagok. (1) A vagyonváltságról szóló II. tör­vény, az 1921 : XLV. t.-c. 65. §-ában nyert felhatalmazás alapján azt a ha­szonbért, amelyet az állam tulajdonába jutott, de földbirtokpolitikai célokra az állam által még át nem vett vagyon­váltságföldek volt tulajdonosai vagy je­lenlegi haszonbérlői vagy haszonélvezői a m. kir. államkincstárnak fizetni köte­lesek, az 1926/1927. gazdasági évre, a vagyonváltság fejében leadandó föld­kataszteri tiszta jövedelem összegének minden koronája után két (2) pengőben állapítom meg. (2) Ez a megállapítás nem érinti a va­gyonváltságföldek után azok volt tu­lajdonosai által fizetendő haszonbérek­ről és köztartozásokról (földadóról),­ valamint e haszonbérek kezeléséről­ szóló, 1922. évi november hó 15-én kelt 165.950/1922. számú rendeletem 1. §-a 1. sem az (1) bekezdésének 3. pont­Az Országos Mozgóképvizsgáló Bi­zottság 1927. évi január hó 1-étől 12-éig tartott ülésein nyilvános előadásra al­kalmasnak találta a következő kép­szalagokat: 1. „Fickó, az életmentő" (Pedagógiai filmgyár) vígjáték 3 felvonásban, mely a Pedagógiai filmgyárban 1926. évben készült s 1047 m. hosszú­­jában foglalt azt a rendelkezést, hogy ha a váltság alá vont ingatlan a maga egészében haszonbérbe vagy alhaszon­bérbe van adva, az egész ingatlanért fi­zetett haszonbérnek a vagyonváltság­földre eső hányadát köteles a haszon­bérlő az államkincstárnak beszolgál­tatni, ha a szerződéses haszonbérnek ez a hányada az előző bekezdés rendel­kezése szerint megállapítható haszon­bérnél több, 2. sem a (2) bekezdésének a vagyon­váltságföldeket terhelő összes tartozá­sok fizetési kötelezettségéről szóló ren­delkezéseit. Budapesten, 1926. évi december hó 16-án. A miniszter helyet: Dr. Vargha Imre s. k. államtitkár. 2. „A csodadoktor" (Star) bohózat 8 felvonásban, mely a Star-filmgyárban 1926. évben készült s 2498 m. hosszú. 3. „Magyar Híradó 150." (M. F. I.) riport 1 felvonásban, mely a Magyar Film Iroda laboratóriumában 1927. év­ben készült s 151 m. hosszú. 4. „Ufa világhíradó 51." (Génius) ri­port 1 felvonásban, mely az Ufa-film-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék