Belügyi Közlöny, 1951

1951-06-15 / 1. szám

L évfolyam 1. szám 1951 június 15 BELÜGYI KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR ^jjj^ BELÜGYMINISZTÉRIUM UIJU ,-INY^ N­MIMLXJ H IJMFFILLI A belügyminiszter 13.500/1951. B. M. számú rendelete a „Belügyi Közlöny" kiadása tárgyában. Valamennyi helyi tanács végrehajtó bizottsága Elnökének, valamennyi rendőri hatóság (szerv) Vezetőjének (Parancsnokának) és valamennyi tűzoltó szerv Parancsnokának. * A „Belügyi Közlöny", a belügyminisztérium hivatalos lapja a minisztertanács 1.009/1951. (V. 6.) számú határozatának megfelelően 1951. június 15-től megjelenik, egyidejűleg a Rendőrségi Köz­löny kiadását megszüntetem. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyították, hogy az államhatalom és államigazgatás helyi ható­­ságai (szervei) a főhatóságok rendeleteit nem ismerik megfelelően és ennek következtében a felada­tok végrehajtásánál hiányosságok keletkeztek. A minisztériumok átlal kiadott rendeletek, rendelke­zések és utasítások nem kellő ismerete gyakran abból is származott, hogy ezek részben sokszoro­sítva, részben az egyes főhatóságok hivatalos lapjaiban szétszórtan jelentek meg. Hiányosság volt emiatt is a feladatok összehangolásánál és így a végrehajtásnál zökkenők állottak elő. Nehézséget okozott a végrehajtásnál az is, hogy a sokszorosítás útján vagy a minisztériumok hivatalos lapjaiban közzétett rendeletek gyakran nem tartalmaztak megfelelő utasítást a végrehajtás időpontjára, üteme­­zésére és módozataira vonatkozóan, ami sok esetben eredményezett párhuzamos eljárást. A fentiekben megmutatkozott hibák és hiányosságok kiküszöbölése céljából rendelte el a minisztertanács a „Belügyi Közlöny" megjelenését, melyben az államhatalom és áramigazgatás helyi hatóságai (szervei) együttesen kapják meg az ügykörüket érintő jogszabályokat és rendelkezéseket és így biztosítani tudják a feladatok ütemezését, összehangolását és kellő időben történő végrehaj­tását. Valamennyi hatóság, szerv vezetőjének kötelességévé teszem, hogy a ,,Belügyi Közlöny"-t annek kézhezvétele után alaposan tanulmányozza át és gondoskodjék arról, hogy a „Belügyi Köz­löny"-nek a hatóságát (szervét) érintő része haladéktalanul elkerüljön az érdekelt dolgozókhoz.«Ezek pedig kötelesek a munkaterületükre vonatkozó részt alaposan áttanulmányozni s az adott utasítás végrehajtásához így hozzákezdeni. A „Belügyi Közlöny" egyelőre hetenként egyszer, keddi napon (a szükséghez képest külön kiadásban is) fog megjelenni. A „Belügyi Közlöny"-t szükség szerinti példányban fogom küldeni valamennyi helyi tanács végrehajtóbizottságának, valamennyi rendőri hatóságnak (szervnek) és valamennyi tűzoltó szervnek. Ezért felhívom az államhatalmi és államigazgatási hatóságok (szervek) vezetőit (megyei és járási tanácsok végrehajtóbizottsága elnökeit, megyei rendőrkapitányságok vezetőit), hogy a jövőben azokat az alárendelt hatóságokhoz (szervekhez) intézett rendeleteket (utasításokat), amelyek a „Bel­ügyi Közlöny"-ben megjelenek, ne sokszorosítsák. A „Belügyi Közlöny" tartalmazni fogja: a) a helyi tanácsok, a rendőrség és a tűzoltóság munkáját érintő jogszabályokat.

Next