Belügyi Közlöny, 1952

1952-01-06 / 1. szám

II. évfolyam 1. szám. 1952 istrafa 6. KIADJA A MAGYAR BELÜGYMINISZTÉRIUM TARTALOM: Oldal I. rész. A* Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 209/ 1951­ (XII. 13.) M. T. sz. rendelete a szekér- és 1 ~ bordély fuvarszükség­let biztosításáról — — —­­ A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 210/ 1951. (XII. 13.) M. T. rendelete a szekér- és bordélyfuvarosok lovaira és fuvareszközeire vo­natkozó állama, elővásárlási jog biztosításáról — 2 A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 218/ 1951. (XII. 30.) M. T. sz. rendelete a miniszterek rendeleteinek megjelöléséről — — — — — 3 5.700—1/169/1951. B. M. sz. A kihágási bíróságok iratainak iktatása és kezelése — — — — — 3 II. rész. Helyi tanácsok. 3.365—12/1951. (XII. 30.) B. M. sz. Az állami gon­dozásba vett gyermek gondozási költsége meg­térítésének szabályozása — — — — — — 3 3.366—148/1951. B. M. sz. Az állami gondozásban lévő gyermek gondozási költségeinek be­hajtása 4 5.221/1/1.080/1951. H. P. M. sz. Helyi tanácsok pénzkezelésének és számvitelének szabályozása az 1952. évre — — — — — — — — — 5 6.470/89/1951. III. b. P. M. sz. A hagyatékok leltáro­zása körül észlelt szabálytalanságok megszüntetése 5 255.555/1951. Élm. M. sz. Feketevágások leküzdése 5 144.000/92/1/1951. Élm. M. sz. Baromfi és tojás he­lyettesítése zsírral. Tojásbeadásr­ kötelezettség teljesítése hízott baromfival­­ — — — — — 8 144.000/92/3/1951. Élm. M. sz. A zsiradékbegyüjtési vonalon észlelt hiányosságok megszüntetése — 8 255.674/1951. Élm. M. sz. Bor- és must szállítása a tokajhegyaljai borvidék területén — — —- —• 9 Oldal-743.700/1951. Élm. M. sz. Az egyes mezőgazdasági forgalmi korlátozások megszüntetésével kapcso­latos intézkedések —— — — — — — — — 9 744.600/1951. Élm. M. sz. A központi készletből ki­utalt kenyérgabona fejadag kiváltásának szabá­lyozása — — — — — — — — — —­ 10 927.159/1951. Élm. M. sz. Állami gazdaságok és ter­mel­őszövetkezetek dolgozóinak ellátása — — 10 III. rész. Rendőrség. Közlemények — —— — — — — — — — 11 V. rész. Vállalati közlemények. 12.690/1851. (Tg. É. XII. 29.) O. T. számú utasítás a közületek és állami vállalatok 1952. évi I. ne­gyedre vonatkozó megrendeléseinek lebonyolí­tására — — — — — — — — — — — 11 25.425—1/19511. VII. B. M. sz. Anyagkészletek be­jelentése — — — — — — — — — — 12 3.920/576—1951. VII. B. M. sz. Az 1852. évi fizeté­ses szabadságra vonatkozó rendelkezés — — — 12 3.920/580/1951. VII. B. M. sz. Fürdőalkalmazottak kiszolgálási díj részesedése — — — — — 14 A helyi tanácsokat és a helyi tanácsok alá tartozó vállalatokat érintő fontosabb rendeletek — — 15 A IN­G közleménye. 3.693—1/1952. B. M. HIG sz. A/21-es vállalatok anyaggazdálkodási ügyvitele — — — — — 15 34.100/1951. B. M. HIG. sz. Baleset jelentő lapok megküldése — — — — — — — — — 16­ ­. Szesz. / Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 209/1951. (XII. 13.) M. T. számú rendelete a szekér- és bordélyfuvarszükséglet biztosításáról. (Kivonatos közlés) A Magyar Népköztársasá­g minisztertanácsa a fuvareszközök tervszerű felhasználásának biztosí­tása érdekében a következőket rendeli: (1) A községi, városi és városi kerületi tanács végrehajtó bizottsága a területén lévő minden sze­keret és kordélyt közérdekű mimikák elvégzésére kirendelhet. A kirendelésnél az időszerű gazdasági munkákra figyelemmel kell lenni. (2) A kirendelés folytán a fogattal (szekérrel)­ vagy kordéllyal rendelkező személy köteles foga­tát vagy kordélyát lóval és hajtóval együtt a meg­adott helyre, a megjelölt időpontra, a meghatáro­zott munkák elvégzésére kiállítani. (3) A kirendelt fogat vagy kordély használa­táért az Országos Tervhivatal által megállapított díjat kell fizetni. (4) Azoknak a dolgozó parasztoknak fogatait, akiknek fogatereje gazdasági szükségletüket nem.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék