Belügyi Közlöny, 1953

1953-01-04 / 1. szám

1I. évfolyamft 1. szám. 1953 január 4. A 504 I. rész. 1952. évi 21. tvr. Uj minisztériumok felállításáról 1 1.051/1952. (XII. 25.) Mt. h. A Budapesti Pedagógiai Főiskola elnevezéséről — — — — — — — 1 1952. évi 23. tvr A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény hatályba­lépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása — — — — 2 Igazolvány érvénytelenítése — — — — — — 8 II. rész. Helyi tanácsok. 3420—44/1952. P. M. Állami vállalatok, az állami és más közületi szervek által levont adók be­fizetésének újabb szabályozása — — — — 8 3420—49/1952. P. M. A helyi tanácsokat megillető adórészesedés átutalása — — —• — — — 9 3420—50/1952. P. M. Az adóbefizetések szektoros kezeléséhez szükséges jegyzék megrendelése —• 9 318/140/1952. ,P. M. A költségvetési előirányzat alapján gazdálkodó szervek, intézetek és intéz­mények álló eszközeinek, valamint készleteinek nyilvántartása — — — — — — — — — 10 S—1—676—54/1952. F. M. A tartalékszűrők haszno­sításának előkészítésénél mutatkozó hiányosságok megszüntetéséről — — — — — — — —• 13 A Magyar Nemzeti Bank 5/1952. sz. értesítése az államigazgatás központi és helyi szervei részére. (Szövetkezetek és szövetkezeti vállalatok bekap­csolása a Bank számrendszerébe) — — — — 14 Oldal A Magyar Nemzeti Bank 4/1952. sz. értesítése az államigazgatás központi és helyi szervei részére. (A kiskereskedelmi beszerzésekkel kapcsolatos pénzforgalom szabályozása és az elszámolási csekk­rendszer bevezetése) — — — — — — — 14 III. Rész. Rendőrség. Helyesbítés. — — — — — — _ — 16 A helyi ipar minisztériumának rendelkezései. 2110/1952. Hi. M. sz. utasítás a műszakkezdés egy­séges időpontjának megállapításáról — — — 17 2111/1952. Hi. M. sz. utasítás az ipari tanulók mun­kaidejéről — — — — — — — — — — 17 2112/1952. Hi. M. .sz utasítás az ipari tanulók az 1952. évi december 31. fizetett rendkívüli sza­badságáról —— — — — — — — — — — 17 2113/1952. Hi. M. sz. utasítás a M. T. és a SZOT. 1044/1952. (XI. 2.) számú határozatának végrehaj­tására a túlóra, valamint a heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon végezhető munka szabá­lyozásáról — —­ — — — — — — — — 17 2114/1952. Hi. M. sz. utasítás a kéményseprői válla­latok feladatkörének szabályozásáról szóló 2105/ 1952. (BK. XII 14.) Hi. M. sz. utasítás módosítá­sáról — — — — —— — — — — — — 19­85/2057/1952 K. S. H. sz. utasítás a december havi országos jelentőségű és jelentős beruházás-statisz-t tikai beszámolójelentések kitöltéséhez — — — 19 Pályázati felhívás — — — — — — — — 20 Tájékoztató a nyári szünet alatt munkába állt ta­nulók vasúti költségeinek rendezéséről — — 20 Közlemény az 5.014. B. K. M. számú utasítás végre­hajtása tárgyában. (6.982/2­/1952.) — — — — 20 KIADV­A A MAGYAR BELÜGYMINISZTÉRIUM TARTALOM: Oldal A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1952. évi 21. számú törvényerejű rendelete új minisztériumok felállításáról. 1. §. A jelen törvényerejű rendelet értelm­ében felsőoktatási minisztériumot, vegyipari min­isztériumot, a kohó- és gépipari minisztérium helyébe pedig általános gépipari minisztériumot és kohászati minisztériumot kell szervezni. 2. §. Az 1. § értelmében szervezett minisztériu­mok ügykörét a miniisztertanács állapítja meg. Dobi István s. k., Szabó Piroska s.k., a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke, titkára. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 1.051/1952. (XII. 25.) számú határozata a Budapesti Pedagógiai Főiskola elnevezéséről. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa az általános népoktatás, a magyar oktatási nyelvű egyetem alapítá­sának első szószólója, a haladó pedagógiai eszmék terjesztője, Apáczai Cseri Já­nos emlékére a következőket határozza el: A Budapesti Pedagógiai Főiskola ezentúl „Apá­czai Cseri János Pedagógiai Főiskola" elnevezés alatt folytatja működését. Rákosi Mátyás s. k., a minisztertanács elnöke-

Next