Belügyi Közlöny, 1991 (2. évfolyam, 11-17. szám)

1991-07-05 / 11. szám

1991. JÚLIUS 5. II. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 70/1991. (VI. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság címere, valamint az állami felségjogra utaló egyes elnevezések és megjelölések használatának rendjéről szóló 7/1974. (III. 20.) MT rendelet módosítása­ 265 71/1991. (VI. 6.) Korm. r. ról .......................................................................................................................................................... A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről szóló 23­989. 266 74/1991. (VI. 10.) Korm. r. (III. 12.) MT rendelet módosításáról............................................................................................... Az 1938—1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének 266 75/1991. (VI. 13.) Korm. r. rendezéséről.........­........................................................................................................................... 267­7/1991. (VI.10.) IM r. A területfejlesztési és munkahelyteremtést szolgáló támogatásokról ........................................... 269 8/1991. (VI. 10.) IM r. A népi ülnökök díjazásáról szóló 7/1973. (XII. 28.) IM rendelet módosításáról ........................ 269 12/1991. (VI. 13.) Egyes igazságügyminiszteri jogszabályok hatályon kívül helyezéséről.......................................... KTM—BM—MüM—PM 1. A területfejlesztést és munkahelyteremtést szolgáló támogatásban részesíthető települések 270 1991. évre vonatkozó kijelöléséről ................................................................................................. HATÁROZATOK 31/1991. (VI. 5.) AB­K. 278 Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... •f­ő Jogszabályok A Kormány 70/1991. (VI. 6.) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság címere, valamint az állami felségjogra utaló egyes elnevezések és megjelölések használatának rendjéről szóló 7/1974. (III. 20.) MT rendelet módosításáról­­.§ A Magyar Köztársaság címere, valamint az állami fel­ségjogra utaló egyes elnevezések és megjelölések haszná­latának rendjéről szóló 7/1974. (III. 20.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö­vetkező rendelkezés lép: „(3) Az engedélyt a belügyminiszter adja meg.” A R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő ren­delkezés lép: „(1) A Magyar Köztársaságra, annak Kormányára, vala­mint hatósági, illetőleg közhivatali jellegre utaló elneve­zést vagy megjelölést gazdasági vállalkozás körében, így különösen vállalat vagy szövetkezet elnevezésében (cég­szövegében), cégtáblán, üzleti nyomtatványon, védjegyen, szabadalom címében, árubélyegen, áruminta és áru jelzé­sében, iparjogosítvány szövegében használni csak akkor szabad, ha erre a belügyminiszter engedélyt ad.” 2. §

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék