Belügyi Közlöny, 1992 (3. évfolyam, 15-21. szám)

1992-09-01 / 15. szám

III. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM 1992. SZEPTEMBER 1. |\' V ' T \ A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 121/1992. (Vili. 11.) Korm. r. A levéltári anyag védelméről és a levéltárakról, valamint a közgyűjteményekben folytatható kutatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályok módosításáról................................................ 609 122/1992. (VIII. 11.) Korm. r. Az egészségügyi gyermekotthonokról.............................................................................. 610 21/1992. (VIII. 11.) NM r. Az egészségügyi gyermekotthonok működéséről............................................................................... 613 13/1992. (VIII. 7.) IM 1. A szigorított javító-nevelő munkára ítéltek büntetésének félbeszakításáról................................ 614 HATÁROZAT 1042/1992. (VIII. 7.) Korm. h. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támoga­tásának felhasználásáról...................................................................................................................... 615 UTASÍTÁS 24/1992. (BK. 15.) BM ut. Az illetményelőleg folyósításának és visszafizetésének szabályozásáról...................................... 629 KÖZLEMÉNYEK 630 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 631 Jogszabályok A Kormány 121/1992. (Vili. 11.) Korm. rendelete a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról, valamint a közgyűjteményekben folytatható kutatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályok módosításáról A Kormány a levéltári anyag védelméről és a levéltárak­ról szóló — többször módosított — 1969. évi 27. törvény­­erejű rendelet 19. §-ának (1) bekezdésében kapott felha­talmazás alapján a következőket rendeli el: 1.§ A levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendel­kező — többször módosított — 30/1969. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő 17/A §-sal egészül ki: „17/A § (1) A megyei önkormányzati levéltárak illetékes­ségi és gyűjtőkörébe tartoznak — a (2) bekezdésben megha­tározott kivétellel—az illetékességi területükön 1948—1989 között működött Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) megyei pártbizottsá­gai, illetve az ezek hatáskörébe tartozott pártbizottságok, pártszervek és pártintézmények iratai. (2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt, valamint a Pest Megyei Levéltár illetékességi területén 1948—1989 között keletkezett MDP és MSZMP iratok a Magyar Országos Levéltár, az MDP és az MSZMP néphadseregi szerveinek iratai a Hadtörténelmi Levéltár illetékességi és gyűjtőkö­rébe tartoznak.” 2. § A Vhr. a 18. §-a után a következő 18/A. §-sal egészül ki: „18/A § Az 1948—1989 között működött MDP­ és MSZMP szervei iratainak rendezése, selejtezése vagy az Szám Tárgy . . / \ ] Oldal

Next