Belügyi Közlöny, 1992 (3. évfolyam, 15-21. szám)

1992-09-01 / 15. szám

610 BELÜGYI KÖZLÖNY iratok rendszerének bármely módon történő megváltozta­tása a művelődési és közoktatási miniszter előzetes hozzá­járulásával történhet.” 3. § (1) A közgyűjteményekben folytatható kutatások egyes kérdéseiről szóló 118/1989. (XI. 22.) MT rendelet (a továb­biakban: A.) 3. §-ának (2) bekezdése a következő második mondattal egészül ki: „Az 1948—1989 között működött Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szerveinek iratai tekintetében az előzetes hoz­zájárulást a művelődési és közoktatási miniszter adja meg.” (2) A B. 4. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép­ ,g) a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a jogelődjei, valamint az MDP és a volt MSZMP szerveinek iratai esetében a Művelődési és Közoktatási Minisztéri­um.” 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök A Kormány 122/1992. (VIII. 11.) Korm. rendelete az egészségügyi gyermekotthonokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör­vény 7. § (1) bekezdésében, illetve a 10—11. §-ok tekinte­tében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szer­vek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 133. §-a d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kor­mány az alábbiakat rendeli el: Általános rendelkezések­ ­.§ A rendelet hatálya a Népjóléti Minisztérium által fenn­tartott, valamint a helyi önkormányzatok (a továbbiakban: a tulajdonos) tulajdonába tartozó egészségügyi gyermekott­honokra (a továbbiakban: gyermekotthon), továbbá a gyermekotthon szolgáltatásait igénybe vevőkre terjed ki. 2. § * (1) A gyermekotthon olyan szociális intézmény, amely azoknak a súlyos értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült gyermekeknek ápolását, gondozását biztosítja, akik­nek nevelése, oktatása a koruknak, fogyatékosságuknak megfelelő óvodában, iskolában nem oldható meg. (2) A gyermekotthonban a gyermek fogyatékossága sú­lyosságától függően egyéni és csoportos, habilitációs fej­lesztő célú foglalkoztatásban és képzésben részesül. (3) Az állapotánál fogva állandó ápolásra szoruló gyermek is — elkülönítetten — gondozható a gyermekotthonban. A gyermekotthonba történő beutalás 3.§ (1) A gyermekotthonba azt az 1—18. év közötti gyerme­ket lehet beutalni, aki a 2. §-ban meghatározott feltételek­nek megfelel. (2) Indokolt esetben a 16. § szerinti áthelyezés során a 18. életévét betöltött személy is beutalható gyermekott­honba, ha más szociális intézményben történő elhelyezé­sére nincs lehetőség. 4. § (1) A gyermekotthoni beutalás — a 7. §-ban foglaltak kivételével — a gyermek törvényes képviselőjének kérel­mére történik. (2) A kérelemhez csatolni kell a gyermek egészségi állapotára, fogyatékosságára vonatkozó, egy évnél nem régebbi klinika, illetve kórház gyermekosztálya által ki­adott zárójelentést vagy az illetékes gyermekideggondozó, az Egészségügyi Gyermekotthonok Országos Módszertani Intézete (a továbbiakban: EGYOMI), illetve a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Pszicho­lógiai Intézete által kiadott szakvéleményt. A 3. életévét betöltött gyermek esetén a kérelemhez a 15/1988. (VIII. 1.) MM rendelet 1. számú mellékletének 2/a pontjában meghatározott szakértői bizottság (a továbbiakban: szak­értői bizottság) véleményét is mellékelni kell. 5. § (1) A beutalásról — a 9. §-ban foglaltak kivételével — a gyermek állandó lakóhelye szerint illetékes települési önkor­mányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) határozattal dönt és a kérelmezőt az adott egészségügyi gyermekotthonra meg­állapított havi térítési díj megfizetésére kötelezi. (2) A beutalásról szóló határozat rendelkezéseit a 7. §-ban meghatározott elhelyezés esetén az elhelyezés időpontjától kell alkalmazni. (3) Az állami nevelésben részesülő gyermek esetén ál­landó lakóhelynek a megyei gyermek- és ifjúságvédelmi intézet (a továbbiakban: GYIVI) székhelye minősül. 6.§ (1) A jegyző a jogerős beutaló határozatot az ügy ira­taival együtt megküldi a beutalt állandó lakóhelye szerint 15. szám

Next