Belügyi Közlöny, 1992 (3. évfolyam, 15-21. szám)

1992-09-01 / 15. szám

15. szám BELÜGYI KÖZLÖNY illetékes gyermekotthon (a továbbiakban: területileg ille­tékes gyermekotthon), vezetőjének, aki az elhelyezési igényt nyilvántartásba veszi és értesíti a gyermek törvényes képviselőjét a gyermekotthonba való felvétel várható idő­pontjáról, ha az elhelyezés azonnal nem biztosítható. (2) A gyermekotthon vezetője a felvétel időpontját megelőzően 15 nappal értesíti a törvényes képviselőt a felvétel pontos időpontjáról, és tájékoztatást ad arról, hogy a megjelölt időponttól számított 15 napon túli indo­kolatlan távolmaradás esetén a helybiztosításról szóló ér­tesítés érvényét veszti. (3) A gyermekotthonba való felvételkor 3 napnál nem régebbi orvosi igazolással kell igazolni, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben. Az igazolás kiadására gyermekgyógyász szakorvos, ennek hiányában a háziorvos jogosult. Soron kívüli elhelyezés 7. § (1) Ha a súlyosan fogyatékos gyermek otthoni ellátása veszélybe kerül, a gyermek tartózkodási helye szerint ille­tékes települési önkormányzat jegyzője soron kívül intéz­kedik arról, hogy a területileg illetékes gyermekotthon gondoskodjon a veszélyeztetett gyermek azonnali ellátásá­ról. A jegyző a tett intézkedéséről a törvényes képviselőt tájékoztatja. (2) A soron kívüli elhelyezést követően a beutalásra vonatkozó eljárást a törvényes képviselő bevonásával a gyermekotthon vezetőjének jelzése alapján a jegyző hala­déktalanul megkezdi. Ideiglenes elhelyezés 8. § (1) A gyermek törvényes képviselőjének kérelmére a jegyző a gyermekotthon vezetőjének jelzése alapján az otthon üres férőhelyei terhére legfeljebb 6 hónapra ideig­lenes elhelyezésről határozhat. (2) Az ideiglenes elhelyezés időtartamáról és a térítési díj összegéről a jegyző határozatban dönt. (3) Ideiglenes elhelyezés esetén a térítési díj havonta utólag fizetendő. A napi térítési díj a megállapított havi térítési díj egy napra jutó összege. A kivizsgáló ügy 9. § (1) Az EGYOMI a súlyos értelmi fogyatékos gyermekek speciális diagnosztikai kivizsgálására és sajátos gyógykeze­­­lésére férőhelyet (a továbbiakban: kivizsgáló ágy) tart fent. (2) A kivizsgáló ágyra az ország egész területéről felve­hető gyermek. A felvételt a gyermek törvényes képviselője, a kezelő orvos és a gyermekotthon vezetője kérheti. (3) A kivizsgáló ágyra történő felvételről az EGYOMI vezetője dönt, amelyről értesíti a kérelmezőt. A kivizsgálás tartama legfeljebb 4 hónap lehet. (4) A kivizsgáló ágyra való felvételnél a 6. § (3) bekez­désében meghatározott orvosi igazolást kell csatolni. (5) A kivizsgálás idején nyújtott ellátás térítésmentes, a gyermeket kórházi ellátás alatt állónak kell tekinteni. (6) A kivizsgáló ágyról az EGYOMI vezetője a 14. § szerinti elkülönített nyilvántartást vezeti. A térítési díj 10. § (1) A gyermekotthoni ellátásért térítési díjat kell fizetni. A 2. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatás, képzés térítés­­mentes. (2) A térítési díjat a gyermek eltartására köteles személy vagy aki erre kötelezettséget vállalt, állami és intézeti ne­velt gyermek esetében a GYIVI köteles megfizetni. (3) A 18. életévét betöltött, törvényes képviselővel nem rendelkező személynél saját jövedelme terhére kell a térí­tési díjat megállapítani. 11. § (1) A térítési díj alapja a mindenkori magasabb összegű családi pótlék, amelytől a fenntartó legfeljebb 50%-kal eltérhet. Az eltérés mértékének megállapításakor az intéz­mény adottságait és felszereltségét kell figyelembe venni. (2) A térítési díj mértékét önkormányzati tulajdonban lévő gyermekotthon esetén a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), a Népjóléti Minisztéri­um által fenntartott gyermekotthon esetén a Népjóléti Minisztérium állapítja meg. (3) Az (1) bekezdésben megállapított térítési díjat a gyermekotthon ellátási területén a jegyzőkkel közölni kell, akik azt a helyben szokásos módon közzéteszik. (4) A térítési díjat a fenntartó a körülmények változásá­ra tekintettel — legfeljebb évente egyszer — határozhatja meg. 12. § (1) Ha a térítési díj fizetésre kötelezett személy és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak [Ptk. 685. § b) pont első fordulata: egy főre eső havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, de meghaladja az egy gyermek után járó családi pótlék összegét — kérelemre —, a jegyző a térítési díjat csökkenti. Amennyiben az egy főre eső havi jövedelem az egy gyermek után járó családi pótlék összegét sem éri el — kérelemre —, a jegyző a térítési díjat elengedi. (2) A térítési díj csökkentésénél vagy elengedésénél a kérelmező, illetve a vele egy háztartásban élő közeli hoz­zátartozóinak jövedelmeként a 170/1991. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti jövedelmeket kell fi­gyelembe venni. 611

Next