Belügyi Közlöny, 1992 (3. évfolyam, 15-21. szám)

1992-09-01 / 15. szám

612 BELÜGYI KÖZLÖNY (3) A térítési díjat meghatározott időre, legfeljebb azon­ban egy évre lehet csökkenteni vagy elengedni. A térítési díj befizetése 13. § (1) A térítési díjat a gyermek gondozását ellátó gyer­mekotthon számlájára kell befizetni. Az állami és intézeti nevelt gyermek esetén a GYIVI köteles a térítési díjat a gyermekotthonnak átutalni. (2) A térítési díjat utólag a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell befizetni. A térítési díj fizetésének kötelezett­sége a gyermekotthonba történő felvétel napjától kezdő­dik. (3) Az előre bejelentett 1­6 napot meghaladó — távol­lét idejére az egy napra eső térítési díj összegének 20%-át — amelyet a gyermekotthon vezetője állapít meg — ha­vonta utólag, mint napi készenléti díjat kell befizetni. A gyermekotthon által vezetett nyilvántartás 14. § (1) A gyermekotthon vezetője a gondozottról és a fize­tendő térítési díjról nyilvántartást vezet. (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) a nyilvántartás sorszámát, b) a gondozott nevét, személyi igazolványának számát, lakcímét, a törvényes képviselő nevét, lakcímét, telefonját, c) az intézménybe történő beutalásra és a felvételre vonatkozó adatokat, d) az intézményből történő eltávozás indokát, időpontját, e) amennyiben a beutalás határozott időre szól, a be­utalás időtartamát, f) a gondozás megszűnését, g) a díjfizetésre kötelezett nevét, munkahelyét, lakcí­mét, h) a fizetendő térítési díj összegét, i) a térítési díj mérséklését vagy elengedését, j) a hátralékos térítési díj összegét, k) a gondozottra vonatkozó egészségügyi adatokat. (3) A térítési díj nyilvántartásánál minden megkezdett ellátási napot egész napnak kell számítani; az egy napra eső térítési díj kiszámításánál a havi napok számát har­mincnak kell tekinteni. (4) A törvényes képviselőt — kérelmére — a gyermek­­otthon vezetője tájékoztatja a gondozottról vezetett nyil­vántartásról. (5) A gyermekotthon vezetője — kérelemre — tájékoz­tatja a) a jegyzőt az (1) bekezdés a)—j) pontjairól, b) a tulajdonos önkormányzat jegyzőjét (főjegyzőjét) az (1) bekezdés a)—/) pontjairól. (6) A gondozás megszűnését követő 1 éven belül — a­­ hátralékos térítési díj kimutatása kivételével — a gondo­zottról vezetett nyilvántartást meg kell semmisíteni. Térítési díj behajtása 15. § (1) A gyermekotthon vezetője köteles ellenőrizni, hogy a jogerősen megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. A fennálló hátralékot negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hó 10. napjáig a 14. § szerinti nyilvántartásba veszi és a hátraléki nyilvántartásról a jegy­zőt értesíti. (2) A jegyző a behajtás megindítása előtt a fizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja a fizetési kötelezett­ség teljesítésére. (3) Ha az írásbeli felszólításban megállapított határ­időtől számított 15 napon belül a kötelezett a térítési díj hátralékát nem fizeti be, a jegyző a gyermekotthon vezető­jének jelzése alapján a behajtás iránt intézkedik. Áthelyezés és gondozás megszüntetése 16. § (1) A gyermekotthonba beutalt gyermeket más intéz­ménybe kell áthelyezni, ha 18. életévét betöltötte és elhe­lyezése más szociális intézményben biztosított. (2) A gyermekotthonba beutalt gyermek más intéz­ménybe helyezhető át, ha egészségi állapotának változása, illetve a gyermekotthon vezetője vagy a törvényes képvise­lő kérése alapján más egészségügyi gyermekotthonba való elhelyezése indokolt. (3) A törvényes képviselő kezdeményezésére történő áthelyezés esetén a jegyző a gyermekotthoni beutalást megszünteti és a gyermeket az életkorának és egészségi állapotának megfelelő otthonba utalja be. (4) A szakmai indokok alapján szükségessé váló áthe­lyezés esetén a gyermekotthon fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője a gyermekotthoni beutalást meg­szünteti és a gyermeket az életkorának és egészségi állapo­tának megfelelő otthonba utalja be. (5) Az áthelyezés végrehajtásáig a gyermekotthon veze­tője köteles a gyermek szakszerű ellátásáról gondoskodni. (6) Az áthelyezéssel egyidejűleg a gyermek teljes irat­anyagát meg kell küldeni az új intézménynek. (7) A gyermek szakosított szociális otthonba történő áthelyezése érdekében a gyermekotthon vezetője a gyer­mek 17. életévének betöltésekor kezdeményezi az áthelye­zési eljárás megindítását. (8) Ha a nagykorúvá vált személy gondozása, ápolása más szociális intézményben vagy a családhoz történő visszahelyezéssel nem biztosítható, a gyermekotthoni gon­dozás a 18. életév betöltése után is azonos feltételekkel fenntartható. 17. § (1) Megszűnik a gyermekotthonban elhelyezett gyer­mek gondozása, 15. szám

Next