Belügyi Közlöny, 1994 (5. évfolyam, 5-10. szám)

1994-04-05 / 5. szám

V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1994. ÁPRILIS 5. ÁRA: 92,­ Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 1994. IX. tv. A büntető jogszabályok módosításáról ............................................................................................... 337 1994. XII. tv. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról........................................................................................ 343 7/1994. (III. 22.) BM r. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatáso­kért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról................................................................................. 343 11/1994. (III. 10.) KHVM r. A közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet módosításáról .............................................................................................. 345 12/1994. (III. 11.) KHVM r. A meghatározott járművek közúti közlekedésének feltételeiről szóló 10/1988. (XI. 24.) KM rendelet és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról....................................... 346 HATÁROZATOK 10/1994. (III. 2.) OGY K. Az 1994. évi országgyűlési képviselő-választások lebonyolításának költségeiről......................... 348 11/1994. (III. 2.) AB­h. Az Alkotmánybíróság határozata .......................................................................................................... 354 1014/1994. (III. 4.) Korm. h. A Záhony és térsége gazdasági fejlesztésének előkészítéséről........................................................ 355 1/1994. OVB e. á. Az Országos Választási Bizottság elvi állásfoglalása ......................................................................... 356 TÁJÉKOZTATÓK Tájékoztató a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga vizsgáztató bizottság elnökeinek és tagjai­nak névjegyzékéről............................................................................................................................. 356 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Helyesbítés............................................................................................................................................... 366 Jogszabályok 1994. évi IX. törvény a büntető jogszabályok módosításáról* 1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) a következő 48/A. §-sal egészül ki: „48/A. § (1) Életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a bíróság a feltételes szabadságot akkor is megszünteti, ha * A törvényt az Országgyűlés az 1994. február 15-i ülésnapján fogadta el, az elítéltet a feltételes szabadság alatt a feltételes szabad­ságra bocsátása előtt elkövetett bűncselekmény miatt vég­rehajtandó szabadságvesztésre ítélik. (2) Ha a bíróság az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságát megszünteti, az elítélt a vele szemben kiszabott határozott ideig tartó szabadságvesztés kétszeres időtartamáig, de legalább öt évig nem bocsátható feltételes szabadságra.” 2. § A Btk. 217. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „217. § Aki a Magyar Köztársaság államhatárát a) engedély nélkül; b) meg nem engedett módon fegyveresen lépi át, bűntettet követ el, és három évig ter­jedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Next