Belügyi Közlöny, 1996 (7. évfolyam, 6-10. szám)

1996-04-24 / 6. szám

338 Jogszabályok 1996. évi XI. törvény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról* 1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 46. §-a a következő (4), (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: „(4) Nem kell adóelőleget levonni a nyugdíjból és az azzal azonosan adózó jövedelmekből azzal, hogy a szabad­ságvesztés­ büntetése idején munkát végző magánszemély e tevékenységből származó jövedelme a törvény alkalma­zásában nyugdíjjal azonosan adózó jövedelemnek minő­sül. (5) Az (1) bekezdés rendelkezésének alkalmazása során — az ott meghatározott mértéktől eltérően — a kifizető­nek az adótábla szerint kell adóelőleget levonnia, ha a magánszemély írásban nyilatkozik, hogy az adóévben az összevont adóalapot képező jövedelme várhatóan nem haladja meg a 380 ezer forintot, azzal, hogy ha az adóév folyamán több alkalommal fizet ki ugyanazon magánsze­mélynek az összevont adóalapba tartozó e­­ szerinti jöve­delmet, akkor kifizetésenként az adóév elejétől kezdődően e jövedelmeket összesítenie kell és ennek alapján az adó­tábla szerint kiszámított adót csökkentenie kell az általa már korábban levont adóelőleg összegével és az így kiszá­mított adókülönbözetet kell adóelőleg címén levonnia. (6) Az (5) bekezdés alkalmazásában, ha az ott említett nyilatkozat szerinti összevont adóalapnak nyugdíj vagy az­zal azonosan adózó jövedelem is része, akkor annak (azok) éves összegéhez történő hozzáadással kell az adott kifize­tésre vonatkozó adóelőleget megállapítani oly módon, hogy az adótábla szerinti adóból le kell vonni a nyugdíj és/vagy az azzal azonosan adózó jövedelem adótábla sze­rinti adóját is.” 2. § (1) Az Szja tv. 47. §-ának (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: §(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a várható adó összegét a következők szerint kell kiszámítani:] .,c) Ha a magánszemélynek nyugdíja vagy azzal azono­san adózó jövedelme is van, a bér kifizetésekor — az a) és b) pontokban foglalt rendelkezésektől eltérően — a nyug­díj és a bér összeadásával az összevont adóalap adójának kiszámítására előírt adótáblát és az adójóváírásra vonat­kozó rendelkezéseket kell alkalmazni.” (2) Az Szja tv. 47. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyé­be a következő rendelkezés lép: [(5) A munkáltató, a bér kifizetője az adóelőleg megálla­pításánál figyelembe veszi] ,,a) a nyugdíjat, az azzal azonosan adózó jövedelmeket és ezek adótábla szerint kiszámított adójának levonását.” 3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időpontot követő hónap első napjától kell alkalmazni azzal, hogy a kifizető az Szja tv. 46. §-ának (4) bekezdését, valamint a munkáltató az Szja tv. 47. §-a (2) bekezdésének c) pontját és (5) bekezdésének a) pont­ját, az Szja tv. 48. §-ának (6) bekezdésében előírtak figye­lembevételével 1996. január 1-jétől alkalmazhatja. Göncz Árpád s. k., Dr. Gál Zoltán s. k., a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke 1996. évi XVII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról* 1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 155. §-ának (1) bekezdése helyébe a­ követ­­kező rendelkezés lép: „(1) Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási cso­port teljes vagy részleges kiirtása céljából a) a csoport tagjait megöli, b) a csoport tagjainak, a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz, c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, ame­lyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik, d) olyan intézkedést tesz, amelynek célja a csoporton belül a születések meggátolása, e) a csoporthoz tartozó gyermekeket más csoportba elhurcolja, bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.” * A törvényt az Országgyűlés az 1996. március 5-i ülésnapján fogad­ta el. * A törvényt az Országgyűlés az 1996. március 12-i ülésnapján fogadta el. BELÜGYI KÖZLÖNY 6. szám

Next