Belügyi Közlöny, 1999 (10. évfolyam, 1-6. szám)

1999-01-14 / 1. szám

X. ÉVFOLYAM L SZÁM 1999. JANUAR 14. ARA: 510,— FI A BELÜGYMINI­S^E-E^PLLU­M HIVATALOS LAPJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­ 51/1998. (XII. 21.) BM r. 53/1998. (XII. 31.) BM r. 42/1998. (XII. 23.) KHVM—BM e. r. 59/1998. (XII. 11.) AB h. 1/1999. (BK1.) BM ut. JOGSZABÁLYOK A közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet módosításáról ........................................................................................................................... A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményé­nek és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról...................................................................................... A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvé­delmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelet módosításáról..................................................................... HATÁROZATOK Az Alkotmánybíróság határozata................................................................................................ UTASÍTÁSOK A belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervek hivatásos állományú tagjai, közal­kalmazottai és köztisztviselői 1999. évi illetményemelésével kapcsolatos feladatokról .... PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 1­4­5 8­11 Szám N. . A­á­r­g­y Oldal __________________________________________________________________________________________________ /pv P TARTALOM Jogszabályok A belügyminiszter 51/1998. (XII. 21.) BM rendelete a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (Vili. 26.) BM rendelet módosításáról A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének a), g) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a közlekedési, hírközlési és vízü­gyi miniszterrel, továbbá az ügykörüket érintő kérdések­ben az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a követ­kezőket rendelem el: 1. § A közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló, módosított 48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: 1.) 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) Viszonosság esetén nem szűnik meg a külföldi vezetői engedély érvényessége, ha annak jogosítottja Ma­gyarországon működő diplomáciai és konzuli képviselet, valamint Magyarországon székhellyel rendelkező nemzet­ ,­közi szervezet diplomáciai, valamint igazgatási, műszaki személyzetének tagja, illetőleg családtagja.” 2. § Az R. 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Ha a járművezető ellen közúti baleset gondatlan okozása (Btk. 187. §), illetve az (1) bekezdés b) pontjában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék