Kárpáti Lapok, 1899 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-01 / 1. szám

ОТВКЛ [Ungvár, 1899. január 1. , ^ Щ' 1—fő szám. e 1 — . Ötödik évfolyam. KARPATILAPOK і NO ^ EGYHÁZI, TANÜGYI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. MEGJELENIK VASÁRNAP. ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre...................................................4 frt. Fél évre .......................................................2 frt. Negyed­évre...................................................1 frt. Néptanítóknak előre­­tetve féliron adatik. KIADÓHIVATAL : JÄGER BERTALAN könyvnyomdája UNGVÁRI SZERKESZTŐSÉG : TREBULA, Máramarosvármegye. Táviróállomás : Fejérpatak. Felelős-szerkesztő : ROMANECZ ALADÁR. Központi munkatárs: ZSELTVAY EMIL. PÁL­YÁZATOK, hirdetések, sürgős tudósítások és előfizetési d­jjak a kiadótulajdonos JA(31SEFI BERTALAN címére Ungvárra küldendők. Kéziratok és a lap szellemi részét illető közlemények Trebusára intézendők, de vissza nem adatnak. Névtelenül beküldött közlemények ki nem adatra Beszámoló és Programm. Ismét egy év, s mi kitűzött útun­­kon haladva, immár az ötödik évfo­lyam küszöbére érkeztünk. Folyton előre, megállapodás nél­kül, bátran, mint a jó hajósok, kiknek utján gyakorta vihar támad s meg­rázza az elemek hullámverésének ki­dobott hajóalkotmányát, de ez mindig kitartóan küzd a habokkal, mert ezeknek ellenálló, segítő és legyőző ereje, a remény vezeti célja felé . . . A feladat nem közönséges, mert egy lapnak nem kisebb hivatása van, mint az emberek véleményét eltalálni s a kornak, melyben szerepel, hű krónikása lenni, eltekintve azon ma­gasztos életérdekeknek, melyeknek nemes istápolását zászlójára irta. De az Isten, kinek nevében indul­tunk tövises pályánkra, nem hagyta el a Benne bízókat, az ő hatalmas pártfogása s a Boldogságos Szent Szűz oltalma alá helyezzük magunkat to­vábbra is, örök és szent fogadalmun­kat e két feltételben újítva meg: imádni Istenünket és lelkesedéssel szeretni édes magyar hazánkat! Ez volt talizmánunk a lefolyt évben is, midőn nemzetünk újjászületésének félszázados fordulóját ültük, törvény­ben megörökített hűséggel róván le hálánkat az iránt a korszak iránt, mely Magyarországnak történeti egy­ességét, nemzeti jellegét és államjogi önállóságát megfelelő intézményekkel biztosította. A testvér népek közötti bizalom fényes megnyilatkozása volt, hogy a magyar nemzet ez ünnepében rutén nemzetiségünk lelkesen osztozott az államalkotó magyarral, ami a test­vér népeket egy év­ezred óta ösz­­szekötő egyetértésnek s az édes magyar haza iránti szeretetnek leg­­igazabb dokumentálása és záloga volt. Ebbe az általános örömbe azon­ban a fájdalom egy keserű üröm­­cseppje vegyült­ bele, a­mikor Erzsé­bet királyné, ez a legjobb és legne­mesebb uralkodónő oly váratlanul és tragikusan, borzasztó halállal, egy nyomorult orgyilkos tőre által végezte életét és szomorú végzete gyászba borította az egész nemzetet, részvéttel töltötte el az egész világot. Hunnia kék ege, melyhez a fél­százados szabadságát ünneplő nem­zet örömzaja hatolt föl elébb, egy­szer e sötéten elborult, milliók jajki­­írtása hangzott az ártatlanság e leg­tisztább világának, nemzetünk ékes­­s­égének s a legkegyetlenebb sors áldozatának elveszítése fölött. Balsors a kit régen tép, hoz ma­gyar hazánkra vigabb esztendőt Is­tenünk s add meg nemzetünknek vigasztaló kegyelmedet, hogy jó és rosz sorsban hűek maradhassunk Hozzád, hazánkhoz és királyunkhoz! Egyházmegyénknek is gyásza volt az elmúlt évben. Jámbor Antalt, ki г/­­ felsége által épen akkor nevezte­tett ki a székeskáptalan nagypré­postjává, augusztus 6-án végelgyen­gülés folytán, rövid szenvedés után élte 82-ik évében az Urnak magához tetszett szólítani. A puritán egyszerűségű, nagy ké­szültségű­ férfiú halála nem jött vá­ratlanul, mert már régóta mindig betegeskedett, de egyénisége sokáig emlékében fog maradni azoknak, kik vele érintkeztek, egészséges gondol­kodás és teológiai szakképzettségét ismerték. Lapunk is rövid nekrológot közölt az elhunyt nagyprépostról: — nyugodjék békével! E szomorú események között, mint a reménytelenség sötét éjjelében vi­gasztalanul bolyongóknak egy vé­­etlenül kipattanó fényes szikra, amely a remény biztató világosságát ra­­gyogtatja a sínylődök szemei elé, úgy hatott lelkünkre amaz örvende­­tes hir, hogy az oly régen várt congrua rendezés valahára dűlőre kezd ütni. Az utolsó évtizedben sokszor föl­­merült e kecsegtető hir, ez évben dőbb a más vallású lelkészek öle­lésének kiegészítéséről rendelkező tör­vényben nyert kifejezést, amely ró­­lnk nem inézkedett ugyan végle­gesen, de kimondotta, hogy addig is, míg a katholikusok kongrua-ügye végleges rendezést nem nyer, gon­doskodik a javaslat, hogy ezeknek lelkészei is megfelelő segélyben ré­szesüljenek. A kedvező fordulat később abban talált megerősítést, hogy a lelké­szeink segélyezésére idáig költség­­vetésileg megállapított évi átalány 75 ezer forintról kilencvenezerre, majd 200.000 forintra lett fölemelve az az eddigi kvantumnak háromszo­rosára s ez évben már ennek ará­nyában fog a lelkészek között szét­osztatni ! Az illetékes köröknek ugyanis e részben az a szándékuk, hogy lel­készeink kongruáját fokozatosan le­galább 600, sőt amikor ennek lehe­tőségét a budget megengedi egészen 800 frtig kiegészítsék. E segély egye­lőre ideiglenes jellegű, de a többi vallás felekezetéhez megfelelő lenne, ami tulajdonképen a fő dolog , lévén az utóvégre is mindegy, hogy milyen czím alatt adják az oly régóta várt recompensációt, csak legyen már egyszer pozitív kiegészítés. S ami halad, az úgy látszik el nem marad, mert most legutóbb a vallás és közoktatásügyi és a pénz­ügyminiszterek tényleg közös ren­deletet bocsátottak ki a katolikus lelkészek jövedelmének ideiglenes ki­egészítése tárgyában, sőt nemsokára szét küldetnek a bevallási ívek, me­lyek a kívánt segélynek mértékét fogják megállapítani, s amelyek alap­ján kellend a lelkészeknek az immár rendszeresnek nevezhető segély iránti kérvényeiket benyújtaniok. Amint idején egész terjedelmében­­közöltük e rendelkezéseket, méltatva a magas kormánynak gondoskodását, melylyel a humanizmus legnemesebb feladatát teljesítő lelkészi kart hiva­tásának megfelelő anyagi ellátáshoz­­ segíti, az államélet faktorai közül­­ épen azokat részesítvén támogatá­sában, kiknek életfeladata a föld­­ népét az erényhez és az erkölcsi­­tekélyhez vezérelni. Reméljük, hogy az e téren ta­pasztalt jóakaratnak nemsokára meg­lesz a betetőzése is, amire ez idősze­­rint annál nagyobb szükség van, mert az egyenlőség, testvériség és szabadság jelszava alatt az alsóbb rendű néposztályok közt oly vesze­delmes tanok áramlata kezd ura­lomra vergődni, amelylyel szemben a lelkészek kettőzött tevékenységére van szükség, hogy a társadalmi rend fölfordulására irányzott eme akna munkát ellensúlyozzák. Értjük a socializmust! Fölismerte e szükségességet Mr­­■­zák Gyula megyés püspökünk is, a­kinek égisze alatt indultunk el azon­­ j a szellemi ösvényen, melyet főpász­­­­torunk a maga eddigi példájával,­­útmutatásával és az egyház és tan­ügy érdekében tett intézkedéseivel "nekünk kijelölt, — s mint vezérünk fölemelte hathatós szavát azon szó- a­moru mozgalom ellen, mely félre­vezette a népet. És mint egy igazi apostol, — aki jól tudja, hogy az állam csak úgy boldogul, ha a polgárok engedel­­­melkednek, rendezzük be bármiként­ is az intézményeket,­­ közrendele­­tileg hívta fel a lelkészeket az izga­tók által megmételyezett nép lelké­nek orvoslására, különösen pedig a szocialista sajtó káros befolyásának ellensúlyozására, melynek tendenciája­­a társadalmi szervezet, vallásfeleke­zetek és a fennálló jogrend ellen irányul! Fölhívta még egy nem kevésbbé lényeges baj gyógyítására is, tud­niillik népünk anyagi helyzetének szanálására, amelyről lapunkban eg. idén is a lehető legrészletesebben emlékeztünk meg. Ő mint az or­szágszerte ismert rutén-kérdés kezde­ményezője hatalmas akciót indított népünk fölsegélésére, minek köszön­hető, hogy államkormányunk elis­merte e nép segélyezésének szüksé­gét, többféle irányban humanitáriu­s intézkedéseket tett a nép közművelő­dési és ipari érdekeinek előmozdítására a még rendezetlen bajok orvoslását pe­dig az egész vonalon kilátásba helyezte. Nincs kétségünk benne, hogy a lelkészi tevékenység ez általa kijelölt,­­ de a kor intő szózata által is kiáltó módon involvált mezején egy­házmegyénk papjai teljes erejökből munkálkodni fognak, amiben lapunk mindig készségesen fog állani, hogy a­ fölismert eszméket és ekkér megbeszélhessen helyesnek bizom egyetértve küzdi­­gálatában. Nem hallgaté­kenységnek az er­ről a hazafias , szer­mi nemesit irányuló terét és ágazatát st vagyis a népoktatási és kulturális dékek fejl­esztését, mely a cm­lis korban kétszeresen figyel és felkarolásunkra méltó, ь annyira óhajtott nemzeti f­­ir­­ű­velődés megizmosítására vezet, népünkben m­eg van a hálás tab célok megvalósítására, rajta kell je­lennünk, hogy a nemzeti irányú túra minden tényezőjét szám­k; az emberi szellem és tevék minden eszközével ápolhassi drágább kincsünket, nemzeti künk­et ! Egyik rég elismert­­ tele egyházmegye''’ kiterjedő nép egyesülési es­­nek első lé a munkács ei leányárvaház a megalakulását győződve, a kanonok, az ismervén­nyeit, mely munkálkodásé eredményeket ч péssel és erős kézzé­vetni, hogy az I egy egyesület is csakhamu legyen s a népoktatása észlelhető hiányok : egy*, püspökének intencióihoz hi­­tassanak. Ez utóbbiakhoz nunk egy egyházmegyei­­ intézet fölállítását, mely r leánygyermekeinek fék úttörő bajnoknőket ne­m a népoktatásról írott be a fölsorolt üdvös óda, valósítását. Ilykép a helyes irányban te­ lesz az egyházmegyénk és пц jövőjére nagy fontossággal bíró fea­datok jó része, amely munkában mi, valamint eddig, úgy ezután is szűk hatáskörünkhöz képest odaadással és kitartó munkálkodással veendőnk részt és pedig nemcsak általán a hazai görögkatholikusok, hanem kivált­képen a fő- és székvárosban élő hit­­sorsosaink nagy horderejű érdekeinek lelkes szolgálata által. Már lapunk programjában is kije­lentettük, de egyedüli kiváló felada­tunkhoz tartozó szoros kötelességünk­nek is tartottuk, hogy az egész mű­velt világon tapasztalható óriási ha­ladás és szellemi fejlődés közepette különösen a mindnyájunk keblében JÄGER BERTALAN kiadóhivatalában Ungvári kaphatók: Pop­ovic­s- és Но­micskó-féle Izbor пік. Danilovics összes kiadványai Itt kaphatók a Melles-féle magyar és keresztes orosz naptárak.

Next