Kárpáti Lapok, 1899 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-01 / 1. szám

Melléklet a »Kárpáti Lapok» 1899. évi 1-ső számához. következtetést vontak, hogy a felekezeti jelleget nélkülöző parlamentáris miniszté­rium, mint a szintén felekezet nélküli par­lament kifolyása, nem bir többé hivatott­­sággal arra, hogy az 1848. évi III. t.-ez által a korábbi kormányszéktől hozzá utalt kath. egyházi ügyekben eljárjon. Ilykop a kormány hatáskörét megnyílt hagyatéknak nyilvánították s az autonó­miát állították oda, mint az uratlanná vált jogosítványok egyedüli legitim örö­kösét. A parlamenti kormány felekezeti jelle­gének hiányából vont érv, melyre pedig oly nagy súlyt helyeznek, már magában véve is tarthatatlan. Meg kellene ezen érv hirdetőinek gondolniok, hogy ha állana az, hogy a kormányt parlamentáris eredete diszkvalifi­kálja a kath­. egyházi ügyek intézésére, a kath. egyházat ellentétbe hozzák az egész mondern állami jogfejlődéssel, mely a parlamentáris rendszert elfogadta. Ez alapon az is kétségessé válik, hogy par­lamenti kormánynyal bíró állam szerző­déses viszonyba léphessen a kath. egyház­zal, miután minden szerződés többé-kevésb­­bá kölcsönös engedményeken szokott alapulni. Ezzel szemben az apostoli szék elvi ál­láspontja mindenkor az volt, hogy a kath. egyház, annak szervezete, viszonyai bár­mely kormányformával összeegyeztethe­tők. Gyakorlata pedig arról tanúskodik, hogy a különböző államfőkkel kötött egyez­ményeket érvényben állóknak ismerte el, noha idő folytán ez államfők alkotmány­­jogi változások következtében, egyházi jogosítványaikat parlamentáris kormány­formák keretei közt gyakorolták. Példa­ként elég Francziaországra hivatkozni, hol a Napóleonnal, mint első konzullal kö­tött konkordátum messzemenő befolyást biztosít az államfőnek a kath. egyház belső ügyeire. Ezen egyezmény túlélte az egymást fel­váltó legkülönbözőbb kormányrendszere­ket, s jelenben is az apostoli szék van legbuzgóbban rajta, hogy a konkordátu­mot fentartsa. Ugyanerről tanúskodik a sokkal közelebb eső osztrák konkordá­tum sorsa. Ezen egyezményt oly időpont­ban kötötték, midőn a kath. egyház ural­kodó jellegét elvileg már feladták; me­gérte a konkordátum Ausztriában a par­lamentáris ren­szer behozatalát, s hatá­lyon kívül nem az apostoli szék, hanem az osztrák kormány helyezte az apostoli szék tiltakozása mellett. Magyarország szolgáltatná az első pél­dát, hogy kormányának az egyházi ügyekre gyakorolt törvényes befolyását felekezet nélküli jellege miatt kifogásolnák. Igaz, hogy a magyar kormány tagjai­nak vallási hovatartozósága törvény ál­tal szabályozva nincs, a­miként nem volt az a dieusztériumok idejében, s nincs ma már a'­kontines egy parlamentáris álla­mában sem. De az egyház és állam közti viszonylatok megállapításánál nem is a koronként változó kormányférfiak feleke­zeti kvalifikácziója az irányadó. Döntő inkább az egyháznak az államban szá­marányánál múltjánál, társadalmi jelentő­ségénél stb. fogva elfoglalt helyzete ; más oldalról az államfőnek, mint a szuverén jogok megtestesítőjének és hordnokának viszonya az egyházhoz. Ehhez képest ter­mészetszerű, hogy pl. Orosz és Angol­országban a protestáns egyház közelebb áll a dinasztiához és jobban simul az ál­­lamkormányhoz, mint a kath. egyház; s fordítva, a latin államokban többnyire közelebbi s bensőbb vonatkozások állanak fenn az államkormányok és a kath. egy­ház, mint más történelmi, keresztény egyházak közt. A­mi Magyarországot illeti, ne feled­jék a „felekezetnélküli állam“ oly gya­­kori hangoz­tatói, hogy hazánkban az ország egyik alaptörvénye (1723. évi II. t­ cz. 7. §) biztosítja, miszerint a király csak római katholikus vallású lehet. Az egyház javára szolgáló eme bizto­sítékhoz sorakozik azon második ténykö­rülmény, hogy a parlamentáris kormány nemcsak az egyoldalúkig hangoztatott parlamenti többség, hanem az apostoli királynak és a többségnek egyező bizal­mából meríti megbízatását kormányzat ügyeinek vezetésére ; hogy tetteiért fele­lősségre vonható az országgyűlés mindkét házában, a­hol a kath. egyház összes fő­méltóságai egyházi állásuk czímén törvény alapján helyet foglalnak. Alkotmányunk tehát megad minden lehető biztosítékot az egyházi érdekek megóvására, minél­fogva a parlamentáris rendszer alapjából a kormány illetékessége az egyházi ügyek vitelére komolyan nem vitatható. Ha annak daczára a kongresszus mun­kálatában az egyháznak az államkor­­mánytól való eltávolítása lép előtérbe, úgy e törekvés elvi indokolását csakis az egyház és állam merev különválasztásá­ban bírhatja. A kormány­befolyás követ­kezetes kizárása negácziója az egyház és állam közti kapcsolatnak, miután az állami törekvések konkrét alakot, meg­valósítást és a kormány által nyernek. Ott pedig, a­hol az egyház a köteléke­ket egyoldalúlag felbontani törekszik, kapcsolatról szó nem lehet, hanem in­kább az államra nézve is előáll a cselek­vés szabadsága, vagyis a szakadás a két tényező között. (folyt. köv.) A ruténekért. Vannak kötelességek, a­melyekért jutalom nem kell, de viszont a há­látlanság is hiba s épen ez indított arra, hogy e soroknak helyet kér­jünk, egy oly körülményekről em­lékezvén itt meg, a­mely jogos he­lyet érdemel a nyilvánosság előtt. Az utóbbi időkben egy nagy fon­tosságú kérdés foglalkoztatja az ille­tékes köröket a minden szépet és jót előmozdítani kívánó sajtót, az a rutének segítésének kérdése. Immár az egész közvélemény tisztába jött e nép szánandó hely­zetével s hogy azon végre komo­lyan segíteni kívánnak, az első­sor­ban azoknak a humánusan érző férfiaknak az érdeme, akik e moz­galmat megindították és azt sikerre vezetni törekednek. Nem szükség nevet említeni, hisz mindenki tudja, hogy e férfiak kö­zül első helyen áll a munkácsi Püs­pök, ki a nemes lelkű egyének je­­lemző sajátságához híven mindenütt fölfedezi a tenni, javítani valót és azt magas állásának egész súlyával keresztül is vinni iparkodik. Vele osztozkodnak a nagy mun­kában felvidéki megyénk képviselői, az egyes vármegyék vezető embe­rei is sokan, a­kiket erre részint a kormány figyelme, részint az azóta helyenként megérlelődött körülmé­nyek sorompóba szólítottak. Ezeknek a férfiaknak köszönhető, hogy a munka az egész vonalon megindult, a szegény felvidéki ru­tén sorsán segíteni jelszóvá lett s ides­tova remélni lehet, hogy a do­log, mint illik, egyetértő munkával dűlőre fog jutni.­­ Most legutóbb Máramaros vár­hegyében is megmozdult az érde­kelt rutén vidék, hogy baját föl­tárja és arra segítséget, orvoslást kérjen ott, a­honnan az lehetséges, mivel tovább tűrni, szenvedni kép­telen, s azért a jó akaratú emberek méltányosságára apellál, mert ezt megérdemli, lévén a magyar hazánk hű és békés polgára mindenkoron. E b. lapok hasábjain és egyes székesfővárosi lapokban részletesen ismertetve volt e bajok forrása és az orvoslás módja is, sőt tudvale­vőleg egy deputáczió is járt ez ügyben Darányi Ignácz földmivelés­­ügyi miniszterhez s ugyan­ e depu­táczió vezetői F­e­r­c­z­á­k Gyula püs­pöknek is kikérték a támogatását. A rutén nép és közelebbről a máramaros tiszavölgyi oroszok ez akc­iója úgy látszik máris némi eredményekkel kecsegtet, mert egyik vármegyebeli ország­­képviselőtől vett értesítés szerint a miniszter elrendelte, miszerint a tiszavölgyi rutének legvitálisabb érdekét érintő­ legeltetési ügyben a helyi viszonyok kellő megismerése végett kora ta­­vaszszal Egán Ede miniszteri biz­tos egy miniszteri hivatalnokkal a helyszínére jöjjenek. De ami ennél is kecsegtetőbb, a­ miniszter határozottan megígérte, hogy a kérdésben segíteni fog. A dolognak ezzel természetesen nincs vége, mert attól még rendkí­vül sok függ, hogy a minisztert mi­képen fogják tájékoztatni és e vég­ből felette kívánatos lenn- ha az e czélból kiküldendő bizottságba olyan embereket is befoglalnának, akik a nép baját ismerik­... Mert ha csak azok fogják f­koztatni, akik a nép baját, szü­leteit s a helyi viszonyokat ismerik, akkor végeredményés nem sok kilátás lehet a sikerre. Az előzmények után mindamel­lett remélni lehet, hogy a kedvező elintézés nem fog elmaradni, annál is inkább, mert a vármegye főis­pánja, a kir. erdőigazgató igen jól ismerik az ügyet, aggod ’ ^mal látják a tisza-völgyi rátéi­gényedését, a mi a marha^^ tartás lehetetlenné tétele által * vétlenül bekövetkeznék. Maga a kérdés oly nagy­ságu, hogy azt elhirtelenked: lehet, mert a bölcselő szó semmi munka, mely hamarkv is szeleskedve létetik, jól nem é­reztetik, lassan járj tovább érsz is mindig elég hamar végzü­r jól végzünk ! Hanem, hogy a dob­­az már magában­­ méltó és első so. férfiaknak az érde­kei közvetlenül érin­ték annak betegsi magukat e népért, nak érdekeit, min­t »Kárpáti gyakran olvasta nek viselője nemes családi, időben sűrűn rutén kérdéssel ennek legtevékeny­hetetlen benyomást tettek­ ott tartózkodásunk alatt, hogy német házigazdánk ma­ládtagoknak tekintett beinnül összebarátkoztunk vele. Ellátó két holmi régiségekkel, pro vendégelt s a vonathoz Alexandriába sü­rgönyözött, janak bennünket. Nemsokára elhagytuk a szi­vüyefa- és kaktuszerdőket s a­etlen sivatag homokján vitt minden különös érdekesség né feljebb a mintegy 40 ezer lakosa. Tantali városa ragadta meg figyelmű, két. Történelmi nevezetességű, de egyút­tal nagyon rosz k­ikti város. Már Herodot idejében is nagy vásár-összejövetelek voltak, melyek az egész országot moz­gásba hozták. Ily alkalmakkor aztán Bubastis istennő tiszteletére tivornya- és fajtalansággal összekötött ünnepségek tartottak. Most is évenként háromszor óriási összejövetelek vannak itt. Fél mil­lió ember találkozik itt s világra szóló dőzsölés és kicsapongás tanyája ez ó­kori város. Nemsokára ezután feltűnt előttünk a­­ régi híres Alexandria megifjodott újkori képe. Utazásom Keletre, írja : Sztankaninecz Gyula, munkácsegyházmegyei áldozó­pap s alapítványi ellenőr. (Folytatás.) Heliopolis. Eugenia ех­ francia császárné kertjétől a mintegy negyedmértföldnyire fekvő Heliopolis romjaihoz sétáltunk el, miköz­ben a szépen kultivált vidék gazdálko­dási módszerét, gazdasági eszközeit s flóráját is megfigyeltük. Ez az előnye a sétának. Helopolis, az egyiptomi ó­kor e legré­gibb s legnevezetesebb város romjainál s egyetlen még fennálló obeliszkjénél kissé elmerengtünk. — E város az egyip­­omi műveltség történeti fejlődésének előkorát tünteti fel. Egyiptom szent vá­rosa, hol B. á, a világosság istenének hires szentélye állott. Innen a város az ó­korban Annu vagy Ón­nak és Pi­­rá­nak vagyis a napisten városának, gö­rögül Ilek­opolisnak neveztetett. A hely­séget arab származású bevándorlók ala­pították, kik nap- és csillagimádók voltak s egész külön tant képeztek. A nap­isten temploma mellett kapcsolatosan híres papi iskola is volt, hová a görög bölcsé­szek is, mint Plátó és Eudoxus elláto­gattak volt. Az ó-testamentomban is em­lítés létezik róla, a­hol mondatik, hogy a fáraó Józsefnek Putifát, a heliopoli papnak leányát Aszenethet adta fe­leségül. A legrégibb uralkodók templomokkal, szobrokkal és híres obeliszkekkel díszí­tették fel a várost, melyeknek nagysága és sokaságáról a középkori írók is elra­gadtatással beszélnek. Később azonban a rómaiak megfosztották e templom­várost­­ ősrégi díszes emlékeitől. Így 2 obelisz­­ket Alexandriába, aztán Rómába, Kons­­tantinápolyba és máshova szállítottak belőlök. Csakis egyetlenegy maradt meg a napváros tanujeleként, mely valameny­­nyi obeliszk között a legrégibb s mely­nek alapitója a hieroglyphok szerint Kr. e. III. évezred közepe táján User­­tás király volt. Az egész egy darab szénkőoszlop, 20—27 m. magasságú. Mind a négy oldalán egyforma felírás van s az egyiptomiak szent madara, a p­h­ö­­nix is látható rajta, melynek a világos­ság istenének templomában különös szen­télye volt. Különben ez obeliszk a nap­isten legrégibb szentélyének a főbejárata előtt állott. Struc-tenyészet. Miután a legrégibb kor ez emlékein kissé eltűnődtünk, utunkat a mint­egy fél órányira fekvő, szintén a sivatagon levő kiterjedt s nevezetes struc-tenyészet felé vettük. Ez egy francia részvény­­társaság tulajdonát képezi s nagyszerűen van berendezve. A beléptidij 10 piasz­­ter (1 frt 20 kr.) lefizetése után bebo­­csátottak bennünket a megtekintésére. Mintegy 1400—1500 struc van benne. Az öregek részint szudáni, részint abes­­siniai eredetűek. A tojásokat mesterséges hő által keltetik ki s a kis csemetéket a legnagyobb gonddal ápolják. Legyező szárnyaikkal kedves és szép látványt­­ nyújtanak s nagy értéket képviselnek. Tojásuk több mint egy fél kilót nyom­nak s 4 frankért kaphatók ott a hely­színen. Kedvünk lett volna egyet meg­venni, hogy otthon a szállóban egy kis structolás-rátottát készíttessünk magunk­nak vacsorára, azonban alkalmatlan lé­vén a cipelése, de elégedtünk azzal, hogy egy néhány szép tollat vettünk emlékbe egy pár frankért. A vidék flórájából is egy pár levélkét vagy magot vevén magunkhoz, örökre elváltunk a történet előtti idők emlékei­től s visszajöttünk Kairóba, hogy Alexand­­riának folytassuk vándorlásunkat. Kairóban aztán még fényképeztünk, dolgainkat rendeztük, csomagoltunk s német házi­gazdánk kérésére vendég­könyvébe emlékverset irtunk. Én a következő emlékverssel vettem búcsút a khalifák városától: A hires Ramsesek és Tuthmesek korát látom szemem előtt, Midőn téged szemléllek kedves Kairó ! De egyúttal Sz. Mária s a kis Jézus sok emléke felötlött E világváros bájos tájiról! Kairó-Alexandria. Nehezen esett a megválás. Mindig sze­münk előtt volt a tarka mozgalmas, élénk keleti élet, előttünk a gyönyörű arabs lovak, előttünk fekete testvéreink s más soha nem látott dolgok: mindezek feled­(Folyt köv.)

Next