Kárpáti Lapok, 1900 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-07 / 1. szám

nagyobb hála elismerés illeti meg, a szű­kölködő iparosok részére nyert eme új­évi ajándékért. Uj kath. irányú lapok. „Görög katho­­likus Szemle“ cimen a sz. Bazil társu­lat heti lapot indított a görög kath. vallás és tanügy érdekeinek támogatására. Szer­kesztője Kaminszky Géza tanítóképezdei igazgató. A „Felső Vidék" czimen pedig Schleiminger Jenő kassai rom. kath. hit­oktató szerkesztésében Kassán a kath. érdekek képviseletére uj hetilap indult meg, mely különösen Abauj-Sáros, és Zemplén vármegyék culturális érdekeivel fog foglalkozni. Tanítói kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Gerinczy Károly nagymajtényi tanítót és Rácz Kornélia okleveles tanítónőt a zalaborfalvi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, il­letve tanítónővé, Pólyák Mihály okleveles tanítót a mihálkai állami elemi népisko­lához rendes tanítóvá nevezte ki. Adományok: Molnár Ágoston timári esperes lelkész 20 koronát küldött ka­rácson ajándékul a gör. kath. papárva­­leányintézet növendékei részére. Barta Ödön a beregfelvidéki járás o. gy. képvi­selője, összesen 400 korona adományt jut­tatott a kerület négy esperesének ke­zeihez, hogy abból a magyar nyelvből legjobb előmenetelt tanúsított ruthén ajkú tankötelesek ruha­neműekkel ju­talmaztassanak. A tett önmagát dicséri. Maradandó újévi ajándék A s.-a.­­ujhelyi gyógyszertár tulajdonosok elhatá­rozták, hogy a szokásos új évi ajándékok helyett harmincz éven át évenkint 50—50 koronát adnak egy közhasznú városi jó­tékony czélra, az erről szóló alapító le­velet le is tették Székely Elek ottani polgármester kezébe. Kinevezések. Az igazságügyminiszter Bányay Pál rozsnyói és Csontos Lajos losonci kir. járásbirósági Írnokokat az ungvári járásbírósághoz segédtelekkönyv­­vezetőkké; Maly Lajos­ ungvári kir. já­rásbirósági telekkönyvi dijnokot a király - helmeczi kir. járásbírósághoz Írnokká ne­vezte ki; végül Orosz Endre, király-hel­­meci kir. járásbirósági Írnokot az ungvári kir. járásbírósághoz helyezte át. A munkácsi vár jövője. Az igazság­ügyi miniszterhez Bereg vármegye még a múlt év május havában tett azon fölter­jesztésére, hogy egészségügyi szempont­ból vizsgáltassa meg az igazságügyi or­vosi tanács tagjaival a munkácsi várat, várjon alkalmas-e a vár fogháznak vizs­gálati foglyok részére. Az igazságügyi miniszter ennek megbírálására még a múlt év július 19-én kiküldötte Balkay István váczi királyi országos fegyinté­­zeti igazgatót és dr. Moravcsik Ernő Emil egyetemi tanárt, az igazságügyi orvosi szakértőket. A kiküldöttek alaposan meg­tekintették a várat és jelentésüket azo­­nal beterjesztették. Minthogy a miniszter eddig nem döntött, Bereg vármegye a na­pokban újra felért ez ügyben az igazság­­ügyminiszerhez. Miután utóbbi időben több modern berendezésű fegyház épült hazánkban. Valószínű, hogy a kevésbbé egészséges talajú várból nem lesz többé fogház. Kívánatos lenne, hogy a minisz­ter Thaly Kálmán jeles történész indít­ványát fogadja el, t. i., hogy a várban idővel Zrínyi Hana és II. Rákóczi Fe­­rencz hamvait helyezzék el, valamint hogy alakítsák át Rákóczy-korabeli ereklyék múzeumává.1 A Vármegyei gyűlés, Máramaros megye törvényhatósági bizottsága, mint azt la­punkban rövidesen már jeleztük is, a múlt hónap 29-én rendkívüli közgyűlést tar­tott Báró Resz­ne­r Ervin főispán el­nöklete alatt. A gyűlésen Lator Sándor volt alispánt nyugdíjazták s Várady Gábor indítványára érdemeit jegyzőkönyvileg is megörökítették. Ugyancsak jegyzőkönyv­be foglalták Urányi Imre képviselő és Mihálka Pál árvaszéki elnök elhalálozása alkalmából az elhunyt férfiak emlékezetét s a központi választmányba Lator Sándor és Jakab Péter ügyvéd kamarai elnököt választották be. Említésre méltó e gyű­lésen, hogy a belügyminiszter a várme­gyei közkórháznál elhalt görögkatholikus vallású egyének temetésénél közreműködő lelkészek és éneklészek tiszteletdíjját jövőre 50 forintra állapította meg. Gyűlés végén B­a­l­o­g­h Mihály vikárius köszönte meg a főispán működését,a vármegye iránt tanúsított gondoskodását, mely a vár­megye szomorú helyzetéből való kibonta­kozásra nyújt reményt . Máramarost a megpróbáltatások legszomorubb idejében segíti a kivezető úthoz. A főispán a törvény­­hatósági biz.­tagok éljenzése közben kö­szönte meg ez üdvözlést és a közgyűlést déli 12-kor berekesztette. Vendéglők rendőri felügyelet alatt. Az újévkor életbe lépett új italmérési törvény végrehajtása dolgában mint tud­juk, Széll Kálmán, mint belügyminiszter, rendeletet bocsátott ki a korcsmák rendőri és orvosrendőri felügyelete tárgyában. A rendelet intézkedik a felügyeletet gya­korló hatóságokról, a közegészségügyi és orvosrendőri tilalmakról, a közerkölcsi­­ségi és rendőri felügyelet terjedelméről és a kihágások büntetéséről. A legkisebb büntetés 200 koronáig terjedhet. Ezen­kívül a korcsmáros italmérési jogosít­ványát is elveszíti. A részegség meggát­­lására és a korcsmár hitelről szóló tör­vény megtartására a korcsmárosok külö­nösen kötelezve vannak. Szerencsejáté­kokat a vendéglőkben űzni nem szabad, a pincérek és pincérnők pedig tartoznak magukat a vendégekkel szemben ille­delmesen viselni. A női alkalmazottak, ha erkölcstelen életet folytatnak, az ital­­mérésből kitiltandók és azonkívül lega­lább 40 korona bírsággal sújtandók. Az egészségtelen ételek és hamis borok árusítása miatt a vendéglős szintén el­veszti engedélyét. Halálozás: Ormányi Bácskai Emi­lia Gribovszky György lelkész neje f. évi január hó 1-én, életének 70-ik, boldog házasságának 51-ik évében Zádnyán el­hunyt. Temetése nagy részvét mellet tör­tént meg. Váltókiállítók figyelmébe. Váltóbe­­nyuj­tások esetleges visszautasításának ki­kerülése céljából köztudomásra hozzuk, hogy a koronaértékben kötelező számítás behozatala folytán 1900. évi január hó 1-től kezdve a felek által kitöltendő vál­tók csak akkor vézetnek át az illető pénz­intézeteknél, ha az összeg koronákban lé­­tétetik ki és pedig ha az a megszokott kifejezés oszt. érték, vagy o. é. egészen mellőztetik. í£|Autom­obilkocsi közlekedés Bereg­szász és Munkács között. Örvendetes reform életbeléptetését tervezi a mostani kezdetleges és kellemetlen közlekedési vi­szony megváltoztatásával a két város kö­zött Szigeti Nándor székes­fehérvári mű­szerész, a­ki közelebb a viszonyok tanul­mányozása végett személyesen járt Be­regszászban s£a városi hatóságtól enge­delmet kért egy Beregszászból kiinduló benzin gőzmotoros automobil kocsi köz­lekedés megnyitására. Szigeti egyelőre két automobilkocsi járatot indítana meg, melyek közül mindegyik 24 személyre volna 3 osztálylyal berendezve. A kocsi a Beregszász és Munkács közti utat 5 negyedóra alatt tenné meg, télen melegíthető és csomagok számára külön elzárt része van. Szigeti az új közleke­dési vállalat megindítását már jövő évi február hó végére tervezi. Egy gimnáziumi tanár szerencsét­lensége. Megrázó szerencsétlenségnek esett áldozatul Danielovics Kálmán nyitrai, volt ungvári főgimnáziumi tanár. Danielovics a Pozsonyba induló vonatra akart szállani, de lekésett s csak akkor ért a pályaudvarra, mikor a vonat már megindult. A tanár felugrott a lépcső­deszkára, de megcsúszott s a vonat ke­rekei alá került. Az egész hosszú kocsi­sor végig gázolt rajta s holtestét dara­bokban szedték fel a pályatestről. A bol­dogult, ki a latin és görög nyelv tanára volt, a klaszszikai tudományokban alapos képzettségével tűnt ki, számos magvas dolgozatot is irt s tragikus halála veszte­ség a tudományos magyar irodalomra is. Kukuska. A Lehár Ferencz szép ope­rájából eddig csak szöveges zongorakivo­natot bírtunk. Most azonban, hogy a Ró­zsavölgyi és társa czég a Kukuska zené­jének kiadási jogát teljesen magához vál­totta, alkalmunk lesz a derék magyar zeneszerző szebbnél szebb dallamait tisz­tán zongoraátiratban is élvezhetni. Ezt bizonyára hálásan fogadja a zenekedvelő közönség is, a­mely a partitúra olvasás­ban való járatlansága folytán a szöveges zongora kivonatból csak félig sejthette azokat a zenei szépségeket, a­melyek a Lheár operáját, mint a dalszínházunk egyik legkiválóbb repertori darabját, annyira közkedveltté tették. A Rózsa­völgyi czég által most kiadott potpourri egy 23 oldalra terjedő füzet még hatvá­­nyozottabb mértékben fokozza majd az érdeklődést a Kukuska iránt. Az opera legmelodikusabb részleteit találjuk együtt a kiadott egyvelegben azokat, a melyek a színpadról is leginkább ragadják meg figyelmünket s a katonai zenekarok elő­adásából is legjobban szeretünk. A pot­­pourrit könnyen játszható modorban, maga a szerző tette le zongorára s­ára­­ írt 80 kr. Uj magyar könyv a század végén. A század végét az irodalomban az uj irá­nyok mellett új könyvek is éreztetik. Minden nemzet, mely e században jelen­tékenyebb fejlődésben ment át, megirja e század történetét. Nálunk azonban senki sem írt uj, nagy munkát nemzeti életünk e századi kifejlődéséről. De valamit mégis tettünk. Megjelent a milleniumi magyar történet, mely ha nem is egyenesen e századot tárgyalja, egész történetünk ké­pét adva, e századot is felöleli. S most megjelen egy másik fényes tudós-gárda, hogy ezt a mi nemzeti életünket beillessze a minden idők és népek történetének keretébe, a magyar nemzet történetét belevigye a világtörténetbe, a­honnan eddig kimaradt. A Nagy Képes Világ­történet munkásai ezek, a­kik kimutatják, hogy a világtörténet nagy ideghálójában mi is egy folyton lüktető kis ér voltunk, habár az idegen tudomány eddig kihagyott is bennünket az emberiség fejlődésének leírásából. Most ők a maguk európai tu­dásával akarják kivívni nemzetünk helyét a világtörténetben. Nagy és jelentékeny vállalkozás. Az új század harczok közben találja őket. Első nagy részét immár diadallal befejezték. Az első igazi nagy magyar világtörténet első része, az ó­kor, be van fejezve. Most jelent meg a har­madik kötet, Róma története. Dr. Geréb József írta. A legújabb kutatások alapján álló komoly munka. A könyv pazar ki­állítása, az illustrációk száma felülmúl minden hasonló külföldi művet, s a mel­lett olcsóbb azoknál. Kiadására a két leg­nagyobb magyar kiadótársaság egyesült, a Franklin-Társulat és a Révai Testvé­rek irodalmi intézete. A munkát valóban úgy állítják ki, hogy az külsőleg éppen úgy megfelel az ő nagy tekintélyüknek, mint a szerkesztés gondossága. Egy kö­tet ára diszkötésben 8 frt. Kapható füze­tenként is bármely hazai könyvkereske­désben, sőt csekély havi részletfizetésre is a kiadónál (Révai Testvérek Irod Int. R. T. Budapest, Üllői­ út 18. sz.) A Kert, a kertészet összes ágait má­ban foglaló kertészeti szaklap, melynek felelős­ szerkesztője Mauthner Ödön, szer­kesztője Igali Szvetozár, minden számá­ban tanulságos tartalma mellett, remek kiviteli­ színes műmellékleteket hoz. — Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én. Előfizetési ára: negyedévenkint­­ írt „Pillangó“ legutóbbi száma ismét bi­zonyítja, hogy a szerkesztőség feladatá­nak magaslatán áll, a­mit ígért ez ideig, mindig betartotta. Minden szám szebbnél szebb illusztrácziókat, humoros elbeszé­léseket, adomákat, verseket stb. stb. tar­talmaz. A „Pillangó“ előfizetési ára egy egész évre csak 4 frt. Előfizetni lehet a „Pillangó“ kiadóhivatalánál Budapesten, VI., Teréz­ körút 35. 100 forint jutalom. Tűzzel-vassal kell dolgoz­nunk, hogy a magyar közönséget rászoktassuk magyar folyóiratok olvasására és hogy kiszo­rítsuk hazánkból a külföldről beözönlő, folyó­iratokat, melyekkel hazánkat elárasztják. A statisztika igen szomorúan tanúskodik amellett, hogy a külföldi folyóiratok olyan rengeteg szám­ban vannak elterjedve, hogy boldog volna akármelyik szépirodalmi lapunk, ha itt saját hazánkban annyira el volna terjedve, mint pl. a »Buch für Alle ...» Ez okból tüzzel-vassal dolgozik az »Otthon» kiadóhivatala, hogy a műveit magyar olvasóközönséget rászoktassa a magyar irodalom megbecsülésére. Ez okból még a külföldi vállalatokat is jóval fölülmúló, eddig példátlanul álló olcsó előfizetési ár mellett adja az »Otthon» czímű folyóiratot, vagyis ad havonként egy vastag kötet könyvet, egész éven át 12 kötetet évi 3 forint előfizetési árért. Az »Otthon«, mint a híres »Magyar Szalon« kü­­lün kiadványa, rendkívül érdekes olvasmányo­kat s gyönyörű kivitelű képeket közöl és a család minden tagját ellátja olvasmányokkal. Hogy a czélját elérhesse, most 200 forint ju­talmat ad annak, a­ki az »Otthon« folyóirat részére a legtöbb előfizetőt gyűjti. A magyar műveltségnek, a magyar irodalomnak minden barátja készséggel megrendeli az »Otthon«-t, ha van, aki ennek rendkívüli jutányosságára a figyelmét fölhívja. Ez okból igen könnyű az »Otthon«-ra előfizetőket gyűjteni és igen köny­­nyű a 100 forint jutalmat megnyerni. Megje­gyezzük, hogy a­ki az »Otthon«-ra csak 6 előfizetőt gyűjt, már tiszteletpéldányt kap. Gyűjtőíveket készséggel küld az ‘Otthon« ki­adóhivatala Budapest, VIII., Rákóczy-tér 11. Pályázat. Hajdu-Dorogon gör. kath. tanítói ál­­­­lásra pályázat hirdettetik. Javadalma: évi 950 korona, és 120 ko­rona lakbér. Pályázatok január 20-ig alulírotthoz küldendők. — Az állás azonnal elfogla­landó. H.-Dorog, 1900. január 4. ÚJHELYI ANDOR, g. kath. lelkész, iskolaszéki elnök. <­9 . Richter-féle ptecese Horgon,y-Pain-Expeller Liniment. Capsici cornp. Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának, mert már több mint 30 év óta megbízható, fájdalomcsillapitó be­­dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok által bedörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony- Liniment elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden gyógyszertárban készlet­ben van; főraktár: Török József gyógy­szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá­val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb­­b értékű utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony“ védjegy és Richter czégjegyzés nélkül mint nem valódit utasítsa­ vissza. RICHTER F. AD. és társa, RUDOLSTADT ce. és kir. udvari szállítók. JAGER BERTALAN könyvkiadó hiva­talában kaphatók : Gi­­r. kath. naptárak 1900­ évre. Magyar nyelven: Szent Kereszt Naptár“ teljes typikkel 30 kr. „ „ Népkiadás typik nélkül 20 kr. Minden megrendelt 10 példányra egy ingyen példánynyal szolgálok. Orosz nyelven: ,Podkarpatskij Kalendar“ teljes typikkel 35 kr. ,NarodniKarpatsky Kalendar“ typik nélk. 20 kr. Calendar szv. OteaNikolaja „ „ 15 kr. Nagyobb rendelésnél külön portakedvezménynyel is. Nyomatott Ungvári, Jäger Bertalan kiadó-tulajdonos könyvnyomdájában, 1899.

Next