Uj Közlöny, 1922. március-április (44. évfolyam)

1922-03-29

'Usiq U J KÖZLÖN Y їШВі ШйІііаК Z „ VJ KÖZLÖNY* megjele­­p Á M ¥ 0 у K j у fj L j POLITIKAI Ж A Pl LAP h vasárnap kivételével minden 280 K, félévre 140 K, negyedévre­­,­ délután 3 órakor. Szerkesztő- Felelőst­­szerkesztő : SAVAS MMIL. 70 K. Kiadótulajdonos a Kreisler .­­ és kiadóhivatal' Széchenyi-t S3 féle ТТпдщедуеі Könyvnyomda ámhorvát Ungvár Szerda 1922. március 29 A birtokreform A földbirtokreformra vonatkozó törvényes intézkedés ugyan már meg van hozva, de a foganatosítás a jövő dolga s ez a törvény merev rendelke­zéseit sokban enyhíti. Mert többet ér a bíró jóindulata, mint a törvény szi­gora. Az első lázas sietségben meg­hozott törvény közgazdasági fogyatko­zásait az illetékes tényezők is kezdték belátni s annak revíziója sem látszik teljesen kizártnak. Közgazdasági álta­lános érdekből egy kevésbé radikális irányú revízió volna a legkivánatosabb. Mert a birtokreform­ a jelenlegi tenden­ciával végrehajtva sem a közgazdasági élet megszilárdítását, sem a közélelme­zés javulását nem fogja előbbre vinni. És ami főhibája, a közgazdasági vi­szonyokban telj­sen irreparábilis hely­zetet teremt. Az általánosan megnyil­vánult föld­­­éhséget az összes közép- és nagybir­tokok szétosztása sem lesz képes ki­­elégíteni, sőt a könnyű földszerzés le­hetősége azt még inkább megnöveli. As dltra.r részesültek a fölött fognak elégedetlenkedni, hogy miért nem kap­tak többet. A kimaradtak pedig azért lesznek elégedetlenek, hogy ők miért nem kaptak, mikor magukat is érde­mesnek hiszik. A közép és a nagybirtok felosz­tásával megzavarodott közélelmezési viszonyok az önzéséről ismeretes, ke­véssé művelt falusi termelő közönsé­get szembe fogják állitani a népesebb központok műveltebb fogyasztó közön­ségével s egy újabb elkeseredett osztály­­harc csiráját rejlik magukban. A radi­­kalizmus meredek lejtőjén a nekilen­dülés után nincs többé önkéntes meg­állás s az végeredményében az állam­rend felbomlásához vezet. Azért még az elindulás előtt kell helyes mérsék­lettel irányt változtatni és a fejlődési iramot lassítani, hogy közben is sza­bályozható legyen. A tapintatosan bevezetett mérsé­kelt reformok simán honosodnak meg a közéletben s épen ezért — szükség esetén — könnyen átidomíthatók, eset­leg fokozatosan fejleszthetők is. Célju­kat pedig biztosabban elérik. A radi­kális beavatkozások ellenben mindig heves és élénk ellankadásokat válta­nak ki. A birtokreform jelen alakjában szándékolt végrehajtása következtében előállott gazdasági helyzet elképzelésére szolgáljon a következő hasonlat. A kis­gazdaság és a nagygazdaság között lényegében ugyanazon viszony van, mint a kis kéziipar és a nagy techni­kai felszereléssel dolgozó nagy gyári ipar között. Minő felfordulás kereked­nék abból a közéletben és az ipari­­ fejlődésben, ha a nagy termelő gyár­ipar egy tollvonással megszüntettetnék vagy csak jelentékenyen megszoríttat­­nék. Sőt ez a hatás annál is élénkebb volna mert a nagy gazdaság megszű­nésével a mezőgazdaság nyers termé­nyeit feldolgozó gyáripar is válságba І jutna, de válságba jutna a közélel і mezés is. Pedig ez a hasonlat még sántít is abban — de ezúttal a tétel bizonysá­gának javára — hogy a redukált és Benes miniszterelnök értesítette Ehren­­feld alkormányzót a minisztertanácsnak a ruszinszkói politikai pártok kívánságaira vo­natkozó hivatalos álláspontjáról, amely a kö­­­­vetkező : A kormány a prágai tanácskozások után megállapítja, hogy Podkarpatska Rus politikai pártjainak álláspontja a kormánynak prog­­rammjával általábalanleg győzni. az­­előter­jesztett panaszokat és óhajokat a kormány tudomásul vette A kormány hangsúlyozza : podkarpatska russi programmjának gazdasági jelentőségét, mert a programm, eltekintve a katonaság s a vasutak üzemeinek kiadásaitól, melyek nincsenek a költségvetésben specializálva, 391 506 koronát, irányoz elő, ezzel szemben a ruszinszkói bevéteek 236,209 336 koronát tesznek ki. Emellett Podk. Rus beruházási költségvetésében 63,126.730 korona szerepel, az egész deficit tehát 218.420.884 korona­ A felsorolt adatokat nem lehet tekintet nél­kül hagyni Podkarpatska Rus autonómiájának megítélése tekintetében A földbirtokreformot — tekintettel Ru­­szinszkó különleges viszonyaira — sür­gősen fogják végrehajtani. A kormány különösen fontosnak tekinti a legelők kérdésének elintézését. Az állami bir­tokoknak a földreformba beállítása oly kér­dés, melyet összállami szempontból intéznek el Erről a tárgyalások már folyamatban vannak s a törvényjavaslatot a földművelés­ügyi minisztérium már a kormány elé ter­jesztette. A kolonizációt a kormány megenged­hetőnek tartja, ha Podkarpatska Rus lakosságának kívánal­mai ki lesznek elégítve. A bérletekről szóló törvény végrehajtásánál lehetőleg­­ tekintettel lesznek a jelenlegi bérlőkre ; a törvényes lehetőség korlátain belül a sze­gény lakosságot, különösen a háború által sújtottakat adóengedményekben részesítik. A kormány törekszik arra, hogy a munka védelméről szóló összes törvények, a munkásság szociális védelmére és biztosítá­sára vonatkozó határozatok Podkarpatska Rusban is érvényesíttessenek. Az egészségügyi szolgálat megszerve­zését tovább építik. A kormány folytatja a közlekedési, szabályozási, hídépítési,­ vízerő kihasználására és villamosításra vonatkozó beszüntetett nagy gyáripar és üzem bármikor ismét újból életre kelthető és üzembe hozható, de a földm­ivelő nép között már egyszer­­elosztott kö­zép és nagybirtokok újbóli egyesítése és a megszü­letet nagy gazdaságok újbóli feltámasztása kívül esik az elkép­zelhető lehetőségek határán Ehhez egy világösszeomlás és egy újbóli feltámadásnak kellene elkövet­kezni, hogy az emberi társadalom fej­lődéstörténeti drámája újból végig játsz­ható legyen­­ intézkedéseit A bankkérdést a kormány meg fogja tárgyalni az illetékes szervekkel s utat keres, hogyan lehetne a vagyontalan népen segíteni, mely a pénzkicserélés jelentőségét meg nem értve, jelenleg pénzszükségben szenved. A magyar hivatalnokoknak állam­i szol­gálatba való átvételének ügyében a kor­mány egyénileg bírálja el a jelentke­zőket. Az átvételnél illetőleg az állások betöltésénél tekintettel lesznek a helybeli kvalifikált fo­lyamod­ókra. A tanítók fizetését a köztársaság többi területei іек viszonyai szerint fogják szabályoz! і Elintézik a kongrua kérdését is. A kormány az egyes ruszin politikai pártok képviselőinek véleményét hallgatja meg a helyi nyelvkérdés, különösen az elemi isko­lák nyelvének használata ügyében, a különböző típusú iskolák felállítása biztosított jogokat a kormány respek­tálni fogja. Ahol a zsidó tanulók többségben vannak ott a rituális előírásokat tekintetbe kell venni. A kormány támogatni fogja az analfabéta kurzusokat Az egyik vallásról a másikra való átté­rést az állami alaptörvénnyel való összhang­ban fogják szabályozni. A statáriumot s a preventív cenzúrát április elsején eltörlik Az autonómiát illetőleg a kormányt az alkot­mánylevél előírásai szerint demokratikus elvek fogják vezetni. Podkarpatszka Rusz autonóm testü­leteibe való választások, valamint a szejm ■választások­a pártokkal való megfelelő előkészítés után válnak lehetővé. A kormány a választásokat nem az ancien regime, hanem demokratikus alapelveken akarja végrehajtani. Amíg erről­­véglegesen nem döntenek, a kormány a politikai pártok képvi­selőivel fog érintkezésben átlőni, melynek ilyen módon a kormány programját ellenőrizhetik. Ami Podkarpatska Russ és Szlovenszkó határait illeti, azt az illetékes tényezőkkel való megegyezés szerint fogják elintézni. A tárgyalások befejeztével a kormány nyilvá­nosságra fogja hozni propozícióit­ A miniszterelnök kéri az alkormányzót, hogy a kormány eme hivatalos álláspontját közölje a ruszinszkói politikusokkal. Benes értesítése Ehrenfeld alkormányzóhoz, a kormány álláspontjáról A ruszinszkói tárgyalások eredménye.­­ A pártok és a kormány további érintkezése. Egy szám­ára 1 korona.

Next