Uj Közlöny, 1923 (45. évfolyam, 12-63. szám)

1923-01-17 / 12. szám

Tiborod—Ungvár, 1923. 12. szám. Szerda, január 17. *' Г-^^--^ШЯітГг^тУ-ІТттгУТт*гТ^т1Г*ІТ^Г" T­^lTtrrnW*Ti­"rrr*^*^TM* ■' DJ KÖZLÖNY Ш т&шь&*пг «&+* PIRTOvSIVOv POLITIKAI NAPILAP. и&Шгт egy irre M|­mmg áSSsve . ц шлвтла meggye fütrre О» К, »egyediért в» Щ ІШй®8і* Ш*&ШфШтщуИ*Ж ÍWa*W' ОЛГЯв КЖП~ KdcddMvgtal Dsyht Qáber rét» і Az uj vihar Ebben a pillanatban, amikor ezek a sorok megjelennek, az általános eu­rópai helyzet sorsára és az antant fenn­maradásának kérdésére nem is fontos, hogy a francia csapatok előrenyomul­­tak-e a Ruhr-vidéken, vagy pedig meg­állották. Európa sorsára nézvést az a fontos, hogy Párisban a szankciók ügyének tárgyalásánál Anglia és Amerika ma­gára hagyta a francia hisztérikást s az olasz szövetséges épp oly kevésbbé ismeri el a szándékolt, és megindí­tott francia brutalitás jogosságát, mint a szigetországi szövetséges. Lehet, hogy ez az óriási szakadék amely a szövetségesek egyetértésén mutatkozik, valami szépségtapaszt fog kapni. Lehetséges, hogy a Poincaré által decemberre jósolt rendkívüli események, amelyeknek kivitelére az egész francia nemzetet egy táborba szólította s amely szerinte új megpró­báltatásokat jelentenek, most fognak be­következni. Ám ha elmaradnak is, a még mindig vérző Európának ezek a várható események új megpróbáltatást fognak jelenteni, mert elmaradásuk nem végleges, mert kirobbanásuknak be kell következni annál az oknál fogva, amely az egyik nemzetet az élethez való ra­gaszkodásra készteti, a másikat pedig rabló módjára uszítja. A német nép nem sokáig tűri, mert a föld színéről való elsöpörtetés veszedelme nélkül nem tűrheti, hogy a francia csizma állandóan a sarkán legyen, de viszont Franciaország csak úgy véli egy ember­öltőre magát bebiztosítottnak az ellen, hogy a letiport Németország nem fog fölkelni és revanche-ot venni, ha ennek a népnek kezét-lábát összezúzza, ideg­zetét kitépi, egyszóval csupán a nyo­morékok életét hagyja meg neki. Az volna a világ legkiválóbb tudósa, aki meg tudná mondani, váljon majd az összeveszett nagyhatalmak s mellettük Európa, hogyan fognak csoportosulni, a meginduló uj küzdelem sakktábláján, milyen lesz a népek uj elhelyezkedése? És mi itt fennt, hegyek aljába szorított, a magunk hangjára alig is­merő, a magunk völgyeiben s határai között szinte elfásultan élő né­pek hiába kutatják jóstehetséggel, vagy doktori lázmérővel, akár a ruszinszkói égbolt csillagai, akár a népek pulzusán, hogy mit hoz nekünk az új alakulata a győztes, vagy legyőzött népeknek. Mi csak élünk és várunk, merre dobja sorsunkat azoknak sorsa, kikhez a vég­zet hozzákötött bennünket? Úgy érezzük, hogy messze a látó­határon nekitornyosodtak a vihar fel­hői s francia és német sirályok már itt vijjognak a népek kunyhói körül. A hullámok játéka még erre­felé szelíd és ilyen maroknyi nép, mint amely az Ung völgyében a hullámok habjaként szerepel csak, várja a percet: jön-e hát a siker errefelé is és várjon ha jön, mi lesz a habnak sorsa: összetörik-e, szét­­porlad-e és millió szemekben szétpor-­lódik-e a szélben, vagy maga is öles hullámmá dagad s növeli a tenger bősz erejét ? Eh, ki lát a sors könyvébe és ki az, ki a sors irányítását kezébe merné venni? Csak igy, ráérő téli estvében a százesztendős jövendőmondó olva­sásakor, az új kalendárium álmosító regéinek közepette szárnyal a képzelet, ugy­e álmodó magyarom ?! Egyébként pedig az egyes ember úgy a maga, mint népe sorsát Isten kegyelmére bízza. Nyomoznak a bombamerénylő után Modern volt a bomba Uzhorec (Ungvár,­ jan. 15. A kormányzóság elleni bomba­me­rénylet, melyről lapunk nyomán szerzett Ruszinszkó népe tudomást, óriási szenzá­ciót keltett. Nincs a lakosságnak olyan ré­tege, amely ezt a gaz merényletet, amely számos ember életébe kerülhetett­ volna — el ne ítélje. A rendőrség az egész országrészben mozgósítva lett és a merénylet óta lázasan nyomoznak az ismeretlen tettes után. A rendőrségnek öt irányban kapott bizalmas értesüléseket, úgy, hogy valószínű, hogy a tettest és felbujtóit sikerülni fog letar­tóztatni. A katonai szakértők megállapították, hogy a bomba a legmodernebb robbanó­anyagot tartalmazta is valószínűleg­­astra­­lit” volt, amely üvegburkolatban volt el­rejtve. Súlya kb. 3—4 kg. lehetett és ha a bombát a falra illesztették volna, akkor ret­tenetes rombolást végzett volna. A me­rénylő úgy látszik megijjedt és bedobta a bombát a kapualjba, ahol a bomba felrob­bant. A robbanás által okozott légnyomás olyan hatalmas volt, hogy az egész utcasor házai megreszkették. A kormányzóságon a legutóbbi tele­fon és távíró rongálásokat a most elköve­tett merénylettel hozzák kapcsolatba. Ugyanis az utóbbi időben számtalan helyen rombol­ták össze a telefon és távíró vonalakat. Ugyancsak néhány nap előtt a gáti katonai baraktábort ismeretlen tettesek felgyújtották. A barakkparancsnok a tűz után agyon­lőtte magát. Ezekből a kisebb epizódokból az a hit uralkodik, hogy szervezett maffia mű­ködik, amelynek célja állandó nyugtalaní­­tása a lakosságnak. A nyomozás kedvezően halad és remény van rá, hogy a tettesek megkerülnek. Magyarország bábom előtt? Riadalom a bécsi tőzsdén Bécs, január 16. A mai tőzsdén egyébről se beszéltek, mint a Magyarországon tervezett mozgó­sításról. Habár a meggondoltabb börzelá­­togatók nem sok jelentőséget tulajdoníta­nak az ellenőrizhetetlen híreknek, mégis nyugtalanítólag hatnak, a budapesti tőzsde is ilyen vészhírekkel van tele. Bécsi ma­gyar körökben természetesen semmi pozi­tívum a mozgósításról nem ismeretes , ha­bár a Szegeden és Egerben tartott ébredő­­gyűléseken sokatmondó kijelentések hang­zottak el. * Ellenőrizhetetlen hírek szerint a Mus­solinidei kötött paktum csakugyan létezik s Friedrich feladata a teend ennek célszerű ki­bővítése. A jugoszláv kormánynak erről állító­lag már döntő bizonyítékai vannak Olaszország tavasszal megszállja Dal­máciát s erre Magyarország 8 hadosz­tállyal megtámadja Jugoszláviát. Egy szám­ára 1 korona A litván kormány a m­emeli betörésől. Wien, jan. 15. Kovnóból jelentik. Az angolok,és franciák azon tiltakozására, hogy a nemel területre litvánok nyomultak be, a a litván kormány kinyilatkoztatta, hogy a szuverenitás alá nem eső területre nem fog­nak benyomulni. A sajtó képviselői előtt a litván miniszterelnök kijelentette, hogy a litvánok nem maradhatnak közömbösek, ha Merne­ vidékén a litván többség ellen vala­melyes rendszabályokat foganatosítanak.

Next