Uj Közlöny, 1925. január-június (47. évfolyam, 1-150. szám)

1925-03-27 / 70. szám

Szom­bat, március 28 cius 28-án, szombaton este lesz a zsupanatus nagytermében. A műsor középpontjában dr. Had­­zsega Gyula szakosztály­elnök fel­olvasása áll. Nagy érdeklődés előzi meg, Traian-nak a világhírű orosz komponistának és zeneszerzőnek zongorajátékát és Kochaniyné éne­kelni fog. Szerepelni fog még a ze­nekar és az énekkar is, mindegyik két-két számmal. Belépődíj nincs, de adományokat szívesen elfogad a Társaság. Az estély iránt általános érdeklő­dés mutatkozik. ■аваяэшавмв&а&мйенааиакзсяяв Д újságírók estélye Ungvár város egész társadalma nemzetiségi különbség nélkül öröm­mel fogadta az ujságíró-estély hírét s nagy érdeklődéssel fordul feléje. Az anyagi siker már feltétlenül biz­tosítva van. De hogy az erköcsi si­ker is mindenképen méltó legyen a várakozáshoz, a rendezőség kényte­len volt három nappal április ötödi­kére eltolni a hangverseny napját. Sajnálattal kell azonban jelentenünk, hogy Mécs László nem léphet fel az estélyen, a böjti egyházi törvé­nyek akadályozzák meg benne. Egyébként a műsor olyan lesz, hogy minden egyes szám igazi mű­vészi értéket jelent. Az estély véd­nökségét közéletünk kiválóságai vá­­lalták magukra, élükön В e s z к і d Antal kormányzóval és R о z s « p al Antal alkormányzóval. Az estélyen csak meghívottak ve­hetnek részt, és ezért, aki tévedés­ből meghívót nem kaptak, jelentsék ezt az Új Közlöny (telefon 55.), Ke­leti Ujság telefon 243.), vagy Ruszin­­szkói Magyar Hírlap (telefon 240.) szerkesztőségében ашшяявшвамшпзнваавявмт Beregszász város nem tudja fizetni alkalmazottait Beregszász város 1924. évi költ­ségvetése még januárban jóváha­gyatott a felügyeleti hatóságtól. A költségvetés fedezetéről azonban a városatyák elmulasztottak gondos­kodni s ennek következtében a vá­rosi tisztviselők fizetését visszame­nőleg a város mai napig sem tudta folyósítani. Tannenbaum Henrik szoc. dem. vybortag a legutolsó ta­nács­ülésen interpellált ebben az ügyben és az elöljáró válaszában kénytelen volt kijelenteni, hogy nincs a város kasszájában pénz, s az alkalmazottak csak akkor kaphatják meg fizetéseiket, ha majd a város is megkapja a fölvenni szándékolt nagy kölcsönét. Hogy a városi al­kalmazottak addig koplalnak és nél­külöznek, úgy látszik, emiatt nem fáj a beregszászi elöljáróság feje. Fehérnemű mérték után Nyakkendő különleges­ségek Harisnyák — Kesztyűk Botok — Ernyők DI­V­ATÜZLET­E A A L As T E I N tr * Cukrászda átalakítás. Városunk legrégibb cukrászdája, a jelenlegi Péter cukrászda (alapítva 1850-ben) Uzshorod főváros és vidéke intelli­genciájának találkozó helye, moder­nül és ízlésesen lett átalakítva. Na­ponta friss sütemények, kávé, tea, csokoládé. Dús választék húsvéti to­jásokban. Előzékeny és figyelmes kiszolgálás. ÚJ KÖZLÖNY Egy bosszúálló szerelmes feljelentésének súlyos következményei Kenyerét vesztette egy vasutas család — A kassai ítélőtábla felmentette a vádak alól — Kártérítésért pereli az államvasutat Egy vasutas család három éves meghurcoltatásának vetett véget most a kassai ítélőtábla. Három éve se hosszú, se vége a bírósági, tör­vényszéki tárgyalásoknak, közben az egészen alaptalan feljelentés miatt felfüggesztik, majd elbocsájt­­ják állásából apát s fiát minden kár­pótlás nélkül. Az eset onnan indul ki, hogy Pol­lák András antalóci váltóőr csinos lányának udvarolni kezdett Sturc Mihály vasutas. Házasságot ígért a leánynak és a szerelem folytatódott akkor, amikor 1919 végén Polláké­­kat Ungvárra helyezték. Sturc is ide jött velük, sőt annyira velük volt, hogy ott is lakott és étkezett náluk,­­ mint a család jövendőbeli tagja teljesen ingyen. Itt Ungváron Pollák András meg­tudta azt, hogy Sturc egy másik leánynak is udvarol, akinek ugyan­csak házasságot ígért. Mire a jö­vendőbeli apósa felelősségre vonhat­ta volna Sturcot, kiderült, hogy Sturc újabb szerelménél elveszett egy karkötő, amit összefüggésbe is hoztak Sturccal. Kiderült az is, hogy a nagyreményű ifjú már hét hónapig volt Beregszászon letartóztatva, mert az antalóci katonai raktárból egy hajtószíjat lopott el. A kiderült múlt épen elég volt ahhoz, hogy az öreg Pollák megsza­badulni igyekezzék Sturctól, egyben követelte, hogy a lakást és kosztot fizesse ki, a kapott gyűrűt pedig ad­ja visza mennyasszonyának. Sturc megfenyegette az öreget és min­denütt terjesztette róla azt a hírt, hogy az öreg Pollák szeretete leá­nya iránt, nem egészen apai vonat­kozású.­­ Közben a csendőrök letartóztatták a Sturcot lepedő lopás miatt, melyet a­­ vasúti raktárból vit el. Három hóna­­­­pot töltött ismét Beregszászban, a törvényszéki fogházban. Innen szo­morú és szerelmes hangú leveleket küldözgetett Pollák Juliskához, akire ez annál kevésbbé hatott, mert idő­közben férjhez ment. Sturc, mikor a börtönből kikerült, bosszút akart állni volt menyasszo­nya családján és feljelentette idő­sebb és ifjabb Pollákot azért, hogy amit ő hónapokon keresztül a vasúti raktárban lopott, azt a család érté­kesítette, azonkívül ifjabb Pollák Andrást lopásért jelentette fel, hogy a vasúti raktárba továbbítás céljá­ból érkezett holmit megdézsmálta. Az esetnek nemcsak a meghurcolta­tás volt a következménye, hanem főként az érintette érzékenyen a családot, hogy Pollák Andrást 32 éves szolgálata után elbocsájtották. Így járt a fia is, aki ugyancsak 14 évet töltött a vasút szolgálatában. A tegnapi tárgyalás meghozta a Pollák családnak a teljes rehabilitá­ciót. Annak idején az ungvári tör­vényszék 6, illetve 3 havi börtönre ítélte Pollákékat és fellebbezés foly­tán a kassai Ítélőtábla elé került az ügy, ahol bebizonyosodott az, hogy a feljelentés nélkülöz minden alapot és így a kassai ítélőtábla dr. Bernát Bertalan védő meghallgatása után a vád­ és következményei alól felmen­tette a sokat szenvedett Pollákot, fiát és leányát. Pollákék most az államvasutak el­len igénypert indítanak és kártérí­tést követelnek a sok nélkülözésért, melybe egy rosszakaratú feljelentés döntötte őket. hírek” — A Kaszinó közgyűlése. Az Ung­vári Társaskör (Kaszinó) rendes évi közgyűlését f. évi március 29-én (vasárnap) délután 5 órakor tartja meg saját helyiségében, melyre a Társaskör­t. tagjait ezúton hívja meg az Elnökség. — A Szeretet Izraelita Nőegylet folyó hó 29-én, délután 3 órakor a Fillérbank nagytermében tartja évi közgyűlését. A tisztelt tagok megje­lenését kéri az Elnökség. — Nyilt levél a köztársaság elnö­kéhez. A Munkácson megjelenő »Szabad Szó« szerint a podkarpatski ruszin anyák nyilt levelet intéztek Masaryk köztársasági elnökhöz, melyben tiltakoznak az ellen, hogy a iskolában nyelvi kísérleteknek te­gyék ki a gyerekeket és tiltakoznak az elősebesítés ellen. — A szociáldemokrata párt gyűlé­sei. Necsas képviselő három hét óta járja a ruszin falvakat és igyekszik a nép panaszait összegyűjteni, hogy azokat illetékes helyen orvosolhassa. Az első gyűlés Szolyván a kommu­nisták főfészkében volt, ahol több száz munkás előtt beszélt. Naggyű­­lés volt Várpalánkán, Técsőn, Mun­kácson, Dobsán, Lucskán, Dávidfal­­ván, Kereczkén, Kusnicén, Zaricso­­von és Perecsenyben. A várpalánkai gyűlés, amint értesülünk viharos le­folyású volt. A gyűlésre a kommu­nisták is felvonultak, akik Necsas beszédét nyugodtan végig hallgat­ták, a gyűlés végén pedig megtá­madták a szoc. dem.-eket. Tumultus támadt, de a szoc. dem. munkások mevédték Necsast és kiszorították a kommunistákat. A szoc­­dem párt erősen szervezkedik a perecsenyi és a teresvai kerületben. A legna­gyobb tömeg Kereczkén jelent meg és pedig kb. 1500 ember. Necsas né­hány napra Prágába utazik, azután folytatni fogja agitációs és informá­ciós munkáját. — Verekedő cselédlányok. A rend­őrségen előállították Szaszona Zsu­zsa 28 éves Kapos ucca 34. szám és Szekwinec Mária Sóház ucca 8. sz. alatt lakó cselédlányokat, mert a Rasin uccán verekedéssel fűszere­zett botrányt inszcenáltak. — Lopás. Vondrous Ferenc Zugó uccai lakos ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen, mert biciklijét 700 korona értékben ellop­ta. — Illegális határátlépés. A rend­őrség letartóztatta és a toloncolási eljárást megindította Harikovszki József budapesti illetőségű szabóse­géd ellen, aki útlevél nélkül jött a köztársaság területére. — A »Zsidónő«. Halevy világhírű operáját holnap mutatják be a hely­beli ukrán színészek. Eleázárt Bazi­­levics tenorista, Rehhát Osztapcsuk Anda, Brogun bíborost Rubcsák énekli. Az előadásra felhívjuk lapunk olvasóinak figyelmét. — »Jonathán«. Ez a сіте Seifert Dezső, az ungváron is jól ismert ki­tűnő bár­ hegedüs pattogó rithmu­­sa, fülbemászó shimmyjeinek. A pompás címlapú kotta Balázs Somá­nál kapható Uzshorodon. 3. oldal * Fordításokat magyarból csehre vállal pontosan és gyorsan Svoboda Ferenc, lakik Uzshorodon, Korjato­­vics-tér 19. sz. 1922 óta hatóságilag engedélyezett irodája van. — Kevesebb premiert és több jó darabot! Relle Pálnak szenzációs cikke a Ma Esté-nek, Magyarország legnagyobb képes színházi hetilapjá­ban, melynek bő tartalmából kiemel­kedik még Lovászy Károly humoros cikke: Egy főpróbalátogató tragé­diája. Továbbá: Az első inzolvens színésznő, Blumenthal barátja még kilenc színházat akar vásárolni. Pes­ti táncosnők és pesti lovagok egy Andrássy-úti klub bakkasztala körül. Nemzetközi mulatót akarnak nyitni a Károlyi palotában. Egyetemi tanár, aki mezítláb jár a Körúton. A juss, Csillagok, Őszi szerelem, Én már ilyen vagyok. A feleségem babája fényképei és pártatlan kritikák. A népszerű hetilap ebben a számban kezdi közölni Frederik Viller, a híres dán írónak A csodálatos teknősbéka című regényét. Kis notesz. De meg ne írja Szerkesztő úr! Sportképek és cikkek. Film. Divat. Zene. Tudo­mány. Uj keresztszórejtvény. stb. stb. Ára: 5 cv. — Közös temető Beregszászon. A beregszászi városi tanács a baptis­ták kérelmére legutolsó ülésén ki­mondotta, hogy közös temetőt léte­sít, melynek céljára a görög katho­­likus temető melletti területét ren­dezi be. * 5—10.000 ch tiszteletdíjat fizetek bárkinek, aki erdészetnél, vagy más faüzemnél jobb állást szerez nekem. Okleveles mérnök vagyok, aki erdő­üzemnél, fűrész, erdő vasutaknál mint szervező dolgoztam. Ajánlato­kat: »Energikus és megbízható« je­lige alatt a lap kiadójába kérek. * Uj cseh nyelvtanfolyam. Április 1-én a nyilvános cseh nyelviskolá­ban (Teleki­ u. róm. kath. iskola) uj tanfolyam kezdődik. Beiratkozások ugyanott naponta 6 órakor. * Angol nyelvi órák. Vészi Sán­dor, a közszeretetnek örvendő nyelv­tanár, még egy tanulót elvállalhat, amennyiben egyik tanítványa a na­pokban fejezte be teljes sikerrel a hat hónapra szabott nyelvi tanfolya­mot. Beiratkozás Boros ucca 42. ■•HiHiHiaiMiMinama SPORT CsAF, MLSZ. hivatalos közleményei Az uzshorodi kerület 1. évi már­cius hó 29-én vasárnap, délelőtt 11 órakor Uzshorodon a Korona-szálló külön helyiségében közgyűlést tart, melyre az összes tagegyesületeik meghivatnak, azzal hogy a közgyű­lésre szabályszerű meghatalmazás­sal ellátott képviselőjüket feltétlen kiküldeni szíveskedjenek. Teljhatalmú megbízott. Értesítem a pályatulajdonos egye­sületeket, hogy az összes régi biró­­igazolványok 1925. április hó 1-ével elvesztik érvényüket és ezen idő­ponttól kezdve csakis a prágai köz­pont által kiadott egységes bírói iga­­talan látogatására és mérkőzések vezetésére. A minta igazolvány ná­lam bármikor megtekinthető. Teljhatalmú megbízott.

Next