Uj Közlöny, 1925. január-június (47. évfolyam, 1-150. szám)

1925-03-27 / 70. szám

4. oldal VAJDA EMIL műszaki vállalata, Vihorod• Ung­vár A Ford-autó ruszinszkói lerakata, Michelin gummi Vacuum Oll фе, podkarpatszka-ruszi l­era­kata amerikai olajokban, benzin és petróleumokban. Neutitscheini mezőgazdasági gépgyár lerakata, ajánlja vetőgép, szecskavágó és más mezőgazdasági gépeit­, továbbá malom-, fűrész- és mindenféle üzemekhez gépeket, géprészeket, szijakat stb. 4 Perzsaszőnyeg-kiállitás vasár­nap egész nap a Goldstein Miksa Ra§in uccai üzletének kirakatában. Előfizetési ár vidékre 1 évre 240 K. félévre 120 K. negyedévre 60 K. ШШЯ«'-««No»ч:5П?;ЖжннЦ!!!И!!шішшіі ügy a szerkesztés, mint a kiadásért a főszerkesztő felelős. — Szer­kesztőség és kiadóhivatal: Kerjatovich-tér 37. Telefonszám : 56. Nyomda : 79. Okresny súd vo УеГ. KapuSanoch. D. 9/25—4. Óznám Okresn^ súd vo Vel’l^ch KapuSanoch, io pozo6talo«tny súd vyhlasuje, ze vd. Michal’ová Selepecová rod. Katarina Regecová zomrela v obci TégláS dfia 24. decembra 192! a dfa hlásenia ob­­vodného nótára v Sirte, ako medzítka, oznamujőceho smrtny pád, ako tieí dfa oznámenia ded 6a po nebohej po­­zostavkyni zostaia pozostalosf medzi inj/mi aj V hotov^ch pt ftazoch, ktoré pefidzo uloíené sú údajne u Uvernej Banky V Cope V obnose asi 9000 Ké., dalej u Slovenskej váeobecnej úvernej banky, alebo u inej banky v Uíhorode, v obnose asi 10.000 Кб. о ktoij/ch obnosoch znejúce vkladné kniíky sú uschováni volaktorého pravotára v Uíhorode. Okresn^ súd preto pred zavedením pozostalostného pokraéovania vo smysle § a 22. zák. él. XVI: 1894. vyz^va uvedené banky, aby v pádé jeíe ji by hórspomenuté penaze u nich sa nachádzaly, túto okolnosf do 15 dní oznámily tomuto súdu pri zaslaní vy­­kazu о penazoch ; — dalej toho pra votára г Uíhorode, ktory má v uscho­­vání vkladné kniíky pozostavkyfíové — vyz^va, aby tieto tomuto súdu tieí zaslal do 15 dní, lebo po uplynutí uvedenej lehoty okresnf súo na íiadosf dediéa zavedie pokraéovanie prí umo­­rovaní listín potahom na tieto vkladné kniíky. Okresny súd vo Vel’k^ch Kapu­­lanoch odd. II. dna 17. III. 1925. Dr. Robert Kreiss, v. r. okresny sudca. Nagykaposi járásbíróságtól. D. 9/25—4. Hirdetmény A nagykaposi járásbíróság, mint hagyatéki bíróság közhírré teszi, hogy özv. Selepec Mihályné szül. Regéc Katalin Kistéglás községben az 1924 december hó 24. napján el­halálozott és a szürtei körjegyző, mint halálesetbejelentő közeg jelen­tése, valamint az örökös bejelentése szerint az elhunyt örökhagyó után egyebek között készpénzbeli hagya­ték is maradt, amely állítólag a csa­pi hitelbanknál kb. 9000 Ke, továb­bá a Szlovák Általános Hitelbanknál, vagy más banknál Uzshorodon kb. 10.000 Kó összegben van elhelyezve, az ezen összegekről szóló betéti könyvek pedig valamelyik uzshoro­­di ügyvéd őrizetében vannak. A járásbíróság ezért a hagyatéki eljárás megindítása előtt az 1894. évi XVI. t.-c. 22. §-a értelmében felhívja a nevezett bankokat, hogy az eset­ ÚJ KÖZLÖNY ben, amennyiben a fent említett pénzösszegek náluk volnának elhe­lyezve, ezt a körülményt az elhelye­zett pénzről szóló kimutatás meg­küldése mellett 15 nap alatt ennek a bíróságnak bejelentsék — továbbá azon ügyvédet, — akinek őrizetében vannak az örökhagyó betétkönyvei, — felhívja, hogy azokat ennek a bí­róságnak küldje meg ugyancsak 15 nap alatt, mert a fent jelzett határidő eltelte után a járásbíróság az örökös kérelmére ezen betétkönyvekre vo­natkozólag az okirat megsemmisíté­se iránti eljárást fogja folyamatba tenni. A nagykaposi járásbíróság II. oszt. 1925. III. 17. napján. Dr. Robert Kreiss, v. r. járásbiró. ETABLISSEMENT CENTRAL BAR 16-tól uj műsor! KOMJÁTHY ETUS (Fantazia), OLLY CARMINA (Spiez), FREY MANCI (Step), RITTA WALDAU (Excentric), GERŐ GYUSZI (Zongora-Humorista) Műsor kezdete 11 órakor. — Reggelig nyitva. — Kitűnő meleg és hideg ételek, italok. — Figyelmes kiszolgálás­ — Polgári árak. Hirdetések felvétetnek a kiadóban .Kunyhó-mulatók (Ezelőtt Tabarin) Viharod, Korjatovics-tér Esténként kitűnő cigányzene — Elsőrangú borok - Figyelmes kiszolgálás -ételek Nyitva reggelig.­­ Hideg Polgári árak Tulajdonos: Back József. Üzletvezető: Miketz Konrád. { Szőllőkezelésben: I ) 1 і i я \ і i і i і . Saját termésű ‡ \ ( {­­ szőlőtelepítésben, valamint gazdálkodásban teljes jártassággal, több évi gyakorlattal biró egyén ^ azonnali alkal­ } mazást nyer. { Jelentkezőknek bizonyitva- і nyak bemutatása megkiván- ■ burgonya eladd nagyban és kicsinyben, Bercsényi­ u. 81. Játik. Cim a kiadóban.1 i. Uzhorod Füles­ utca 6 Telefon 79 f . Készit mindennemű nyomtatvá­nyokat és dobo­zokat a legizlésesebb kivitelben és jutányos árban ! Falragaszok Röplapok Körlevelek Számlák Részvények Sörcimkék Könyvek Folyóiratok stb. KORONA SZÁLLODA ÉTTEREM és KÁVÉHOZ UIHOROD. Ruszinszki legmodernebbül be­rendezett szállodája. Elsőrendű konyha. Szolid kiszolgálás. Ci­­gányzenekar.­­ Salon quintest. Nyomta a LÁM RT. könyvnyomdája, Ujhorod, Füzes­ utca 6. szám. Szombat, március 28

Next