Uj Közlöny, 1925. január-június (47. évfolyam, 1-150. szám)

1925-03-27 / 70. szám

2. oldal Alapítási év: 1879. Részvénytőke és saját tartalékok: Kő. 120,000.000 — Giroszámla a Ban­­kovní urad min. fin. fiókjánál Mukacevo. SLOVINSKA banka fiókja: U2HORODON. Főintézet: Bratislava, 43 Hók. Betétek könyvecskékre és folyó­számlán Kő. 400,000.000 Posta takarékpénztári számla 400868. — Telefon: 80, 143. Foglalkozik a banküzlet minden ágával. — Kölcsönöket folyósít váltókra és bekebelezésekre Kölcsönök értékpapírokra. Meghitelezések lom­bard árukra, radium, kauciók, váltóleszámítolás, csekkek szelvények, számlák inkasszálása, vink­ulációk bel- és külföldön. — Vesz valutákat, devizákat. Átutalások Amerikába és minden országba. — Tőzsde-megbízások, sorsjegyek. — Parcellázások. Iparvállalatok financirozása. Betétek könyvecs­kékre és folyószámlákra felmondás nélkül a legnagyobb kamatoztatás mellett. A betétek az igazságügyi min. 45796—24. sz. rendelete alapján papiláris biztosítékot élveznek. több szavazatot fogja kapni, ha a választások előtt még radikálisab­ban fog viselkedni. Ha az út az Alphától Betháig fejlő­dést jelent, az államra s reánk néz­ve csak 101° Celsiusnyi rosszabo­­dást. A mostani kommunista többség nem lép fel csehellenesen, hiszen cseh központi vezetőségük van. A podk­­rusi kommunisták vezére dr. Gáti, előttünk mint a legkoncilián­­sabb férfi a nap alatt ismeretes, s őhozzá hasonlóan a cseh kommunis­ta Mika is. Kurtyákék győzelmével az a viszonylagos nyugalom, mely­nek jelenleg örvendünk, megszűnik s ugyanabba az elnyomatási és táma­dási korszakba jutunk, mint a szlo­­venszkói Hlinka-féle pasalikba lete­lepedett csehek. Hlinka és Kurtyák között ma na­­gyon is nagy az analógia s idővel Kurtyákék még túl fogják szárnyalni azt. Mit csináljon az állam, hogy ez el­len a veszély ellen védekezhessen? Keresse a Kurtyák, a ruszin, az ukrán (galíciai) a klerikális avagy a nagyorosz orientációjú tanítóság tá­mogatását? Ebből nem kérünk! Ha­sonló helyzetben vagyunk, mint VI. Károly császár, aki a »pragmatika szankcióval« akarta Mária Theresia részére a trónt biztosítani. Fizetett, adott, elismert szankciókat eskü mellett visszavont, csakhogy halála után ne legyen háború. El tudta há­rítani? Nem! Minden oldalon kitört az! Savoyai Jenő herceg azt a ta­nácsot adta a császárnak, hogy a pragmatika szankció legjobb tá­masztékai nem az eskü alatti foga­dalmak, nem a különböző ajándéko­zások lesznek, hanem a jól szerve­zett hadsereg s a teli állampénztár. Mi is jó tanácsot adunk a kor­mánynak. Csinálhat a kormány, amit akar. Podk. Rust nem fogja soha­sem kielégíteni. Tessék Savoyai Je­nő herceg útját választani. Erősítse meg a kormány a lejális elemet, nemzetiségi és felekezeti különbség­re való tekintet nélkül s elsősorban a cseheket! Mindenek előtt javítsa meg a kormány az állami alkalma­zottak helyzetét, kiknek sorsuk va­lóban siralmas; ne engedje meg a kormány, hogy az iteni cseh iparo­sokat s kereskedőket elnyomják s akkor meg lesz erősítve az a fő tá­maszték, mellyel a kormány ma is rendelkezik. Ez a támaszték nem hagyja az állameszmét majd elejteni Podk. Rusban, hanem mennél ké­sőbb, annál nagyobb számban magá­hoz fogja vonni a mindig jobban s jobban növekedő legszélesebb körö­ket, mig egész Podk. Rus ettől a szellemtől át nem lesz hatva. In hoc signo vincet! ■маштваниятаяявммввваянш Borsalino Guiseppe Antica Casa kalapok egyedárusítása. Urn­, női- és gyermek-divat­­különlegességek. Angol férfi­jelöltők: KOVÁcs dezső áru­házéban, Ujhorod. ÚJ KÖZLÖNY Még nem fejeződtek be a román-csehszlovák tárgyalások sze­rint A románok sok nehézséget csinálnak Az Új Közlöny m­ár beszámolt azokról a tárgyalásokról, amelyek a vitás román-csehszlovák kér­dések elintézése. A tárgyalásokat román részről de Flor konzul vezeti, míg a csehszlovák érdekeket dr. Nedvidek védelemezi. A trgyalásokról különböző hamis hírek kerültek a sajtóba. Most illeté­kes helyről a következőket tudtuk meg­: A tárgyalások négy pontot ölelnek fel. 1. A pénzügyi, 2. jogvé­delmi, 3. határforgalmi, 4. birtokren­dezési ügyek. Az első pont tárgyalását rövid­e­­­getés után befejezték, mert a ra­­gok az első napi megállapodások után egy bukaresti távirat alapján visszavonták a tett engedményeket. A jogvédelmi kérdésekben a megál­lapodások majdnem teljesek. Mind­két állam kölcsönösen kiadja az oda menekült bűnösöket. Ami a magán­­követelések végrehajtását illeti, a tárgyalások folynak. A határforgalmi kérdésekben a tárgyalások teljes megegyezésre ve­zettek. A legnehezebb, de a határmenti lakosságra a legfontosabb a birtok­kérdések elintézése volt. Közismert dolog, hogy a románok a határmenti csehszlovák állampolgárok földjeit lefoglalták s holdanként 20—30 cseh koronáért »lereguirálták«. Főleg a Técső környéki népet érte súlyos károsodás. Ebben a kérdésben a ro­mánok a föld­reformra és az alkot­mánytörvényre hivatkoztak. Az al­kotmány­törvény szerint Romániá­ban csak román állampolgárnak le­het földje, a földreform törvénye szerint pedig mindenkinek, aki 1918- tól 1921-ig az ország területén kívül volt , birtoka igénybe vehető. (Ezen a címen rabolták el rengeteg magyar birtokosoknak a földjét.) Hosszas helyszíni tárgyalás után meállapodás történt, hogy ezeket a lefoglalt földeket 10—15 évre vissza­adják eddigi tulajdonosaiknak, illet­ve ennyi időre mentesítik a lefogla­lás alól. Informátorunk megemlítette, hogy a técsőiek panaszt tettek, miszerint a bizottság Weisz Izráel vezetése alatt álló panasztevő küldöttséget nem fo­gadták. Ennek oka az, hogy a bizott­ság kötött marsrutával dolgozik és a külügyminisztérium delegáltjai dr. Vochoc 30 kg. aktával jelent meg, amelyben az összes felmerült pana­szok fel vannak véve, így nem volt értelme a deputációzásnak. Dr. Nedvidek osztálytanácsos a tárgyalások menetéről most infor­málta a kormányzóságot és úgy hal­lottuk, hogy ma visszatér Técsőre a további sérelmek elintézése végett. В.'ЗЗЬЗ* Beszélgetés Luis Serrano-Blanco kolumbiai követével A berlini délamerikai államok kö­vetei között jelentékeny szerepet játszik Luis Serrano-Blanco kolum­­bia berlini követe. Lapunk szerkesz­tője felkereste a követet, aki élénken érdeklődött a csehszlovákiai viszo­nyok iránt. — Újságíró voltam, mielőtt kül­ügyminiszterünk a berlini követség vezetésével megbízott és visszame­gyek az Íróasztalhoz, ha misszióm véget ér. Csehszlovákiát elég jól is­merem, mert én vagyok megbízva a Csehszlovákiában élő kolumbiai ál­lampolgárok ügyeinek intézésével. Van egy nagy emberük, aki a világ­diplomaták között nagy szerepet ját­szik — Benea külügyminiszter, aki nagyszerű képességeivel bámulatos eredményeket ért el hazájának. — Ami az én országomat illeti — demokratikus berendezésű, békésen fejlődő állam, amelynek klímája nem tropikus és mentes minden trópikus Nyavalyától. A jó munkásokat ke­ressük, főleg a szakembereket. Saj­nos az útiköltség kissé drága és igy a kivándorlók nem igen igyekeznek hozzánk. Két német állampolgár kért vízu­mot és igy az érdekes beszélgetés véget ért. A követ m­ég a magyar vi­szonyok iránt érdeklődött és főleg a kisebbségi sérelmek érdekelték. — A csehszlovák állam — mon­dotta búcsúzóul — halad a de­mokrácia útján és így jövője bizto­sítva van, mert a demokrácia az egyetlen kivezető út, amely a mai nehéz állapotokból kiviszi a beteg emberiséget. Amerikát a demokrá- s­cia tette naggyá és egészségessé, s bízom benne, hogy Önök is élvezni fogják a demokrácia áldásait. Templomtiiz Novo-Selicén Leégett a zsidótemplom (Saját tudósítónktól) A máramaros megyei Novo-Seli­cén hétfőn este a zsidótemplomban, eddig ismeretlen körülmények kö­zött tűz keletkezett, amelynek a nagy templomépület teljesen áldoza­tul esett. A tűz este 9 órakor támadt, ám mire a községet fellármázták, a mentés már lehetetlen volt. A tem­plom közelében lakók önfeláldozó munkájának volt csak köszönhető, hogy a frigyszekrényben levő szent­­írások és a szekrényekben lévő nagy értéket képviselő könyvtár megmenekült a pusztító elem elől. A tüzet sikerült úgy lokalizálni, hogy szomszédos házak egyike sem sérült meg. A templom épülete nem volt biztosítva. A kár 150.000 korona. Szombat, március 28 : : і Kik lesznek a beregszászi új adóbecslő-bizottság tagjai? A beregszászi, nagy port felvert adópanama következtében a bereg­szászi pénzügyigazgatósághoz új adóbecslő-bizottságot fognak kine­vezni. A tülekedés a bizottsági he­lyekért már­is nagyban folyik a kü­lönféle csoportok között, amit élén­ken illusztrál az is, hogy bár hivata­losan még nem lettek felhíva, a kü­lönféle érdekeltségek, már­is bead­ták jelöltjeiket. A kereskedők részé­ről jelölve lettek: Kroó Manó liszt­kereskedő, Földes Géza, könyv­­kereskedő, Fritsch Sándor divat­árus, Hamburg Sándor cipőke­reskedő, László Andor bankigaz­gató, Bernstein Adolf rövidáru kereskedő. Az iparosok jelöltjei: L­a­m­b­a­c­h Á. kéményseprő-mes­ter, Lichtenstein Adolf órás. A kisgazdák Meisels és Székely Bencze földbirtokosokat jelölték. De számot tartanak még a bizottságban való tagságra a beregszászi munkás­pártok, agrárok és cionisták is. І ч, і я­о­я­яS 5 оЕ ф il Duchnovics Társaság első irodalmi estélye Szombaton este 8 órakor a zsupanátuson A köztársaságbeli ruszinszág kul­turális fejlődésére kétségkívül ter­mékenyítő hatással lesz a múlt év­ben megalakult Duchnovics Társa­ság munkálkodása. A Duchnovics Társaságot a régi Szent Bazil Egye­sület jogutódjának tartják s ruszin­­szkószerte, de a szlovenszkói ruszin vidékeken is úgy tekintik, mint a ru­szin nyelv és irodalom, tudományos és művészi élet egyedül hivatott le­téteményesét. Az eddig eltelt idő főképen a szer­vezés munkájával telt el. A központ­ban, Ungváron megalakultak a kü­lönféle szakosztályok, a vidéken, a falvakban pedig egymásután alakul­tak meg az olvasókörök, amelyek az egész ruszin népet egy hatalmas kultúregységbe kovácsolják. A Társaság eddig hat népszerű fü­zetet adott ki, s minden héten egy­­egy újabb füzet jelenik meg. A Társaság elnöke dr. Szabó Eumén nagyszőllősi főesperes, főtit­kára pedig dr. F­e­n­c­z­e­­ István ungvári reálgimnáziumi tanár. Az egyes szakosztályok elnökei pedig a következők: 1. Irodalom: dr. Hadzsega Gyula theológiai tanár. 2. Könyvkiadó: Karcub Viktor ungvár­­ceholnyai főesperes. 3. Szervező: Polivka Iván nyugalmazott tanfel­ügyelő. 4. Művészi (színészet!): dr. Szává Péter városi tanácsos. 5. Ze­nei (filharmonikus): Medveczky Ist­ván nyug. főgimnáziumi tanár. 6. Női szakosztály: dr. Zseitvay Jánosné. 7. Énekkar: dr .Fenczik István. Az irodalmi szakosztály ezentúl minden hónapban felolvasó estélyt грігіНрупі 17. elso már­

Next