Uj Közlöny, 1925. július-december (47. évfolyam, 151-303. szám)

1925-07-01 / 151. szám

M­EGJELENIK D. U. 2 ÓRAKOR. SZERKESZTŐSÉG KORJATOVICS-TÉR 37. KIADÓHIVATAL: KOR­JA­TOVICS-TÉR 27.­­ TELEFONSZÁM : 55. Főszerkesztő: HAVAS EMIL PÁRTONKIVÜLI POLITIKAI NAPILAP Ш KÖZLÖNY ELŐFIZETÉSI ÁR: EGÉSZ ÉVRE 240 KORONA, FÉLÉVRE 120 KORONA, NEGYEDÉVRE 60 K, EGY HÓNAPRA 20 K. EGYES SZÁM­ÁRA 1 K. XLVII. ÉVFOLYAM. UJ HOROD—UNGVÁR, 1925. JÚLIUS 1. SZERDA, 151. SZÁM. Hodzsa Milán Szobráncon Zuhogó esőben kétezer ember várta . A határozati javaslat Beszélgetés a miniszterrel Hodzsa Milán, a köztársaság­ föld­­mivelésügyi minisztere, lengyel­­országi útjáról visszatérve, meglá­togatta azokat a területeket, ame­lyeken az 1920-as választások óta nem járt. Vasárnap délben óriási tömeg előtt Nagymihályon beszélt és onnan kíséretével Slovensko leg­keletibb határán fekvő járási szék­helyet, Szobráncot kereste fel. Szobránc és környékének föld­míves pártjai nagyszabású ünnepé­lyekben akarták részesíteni Hod­­zsát, azonban a zuhogó záporeső az összes előkészületeket elmosta. De még így is több mint kétezer ember gyűlt össze, hogy a minisztert meg­hallgassa. A miniszter autóját lovas­bandérium várta, amely a lépésben haladó autót egész a falu határában felállított diadalkapuig kísérte. Hodzsa frissen szállt ki az autó­ból, bőrkabátjáról csak úgy ömlött az eső — mégis hajadon fővel hall­gatta a S­­­e­f­k­ó Ferdinánd főszol­gabíró és Qyegyina Ferenc községi biró üdvözlő szavait. (A biró a kér. szoc. községi testület ha­tározott tilalma dacára jelent meg a fogadtatásnál.) A miniszter autójá­ban érkezett Kriskó szenátor, S­z­o­p­l­ó képviselő, S­z­e­d­­­a fő­titkár. Egy másik autóban ült dr. Halla Palkovics titkár és Kresan, a St. Dennik szerkesztője. Az ünne­pélyes fogadtatás után a miniszter az iskolába ment, ahol megtekintette a szobránci körzet iskoláinak meg­lepő nagyszabású és ügyesen ösz­­szeállított kézimunka- és játékszer­­kiállítását. A miniszter Hrdina tan­­felügyelőnek a látottak fölött meg­elégedését fejezte ki. A népgyűlés. Ezután megkezdődött a népgyűlés. Zsúfolt volt a hatalmas terem. Nagy­bajusza szlovák parasztok áhitatos csendben és figyelemmel hallgatták a miniszter beszédét, aki Drátai elnök megnyitó szavai után majd­nem egyórás népszerű beszédben ismertette az agrárpolitika helyes útjait. Beszédének a veleje oda konkludált, hogy a földmívesek tart­sanak össze és a szobránci körzet mintájára mutassák meg, hogy nem hagyják magukat senkitől félre ve­zetni és csak az ő érdekeiket szívén viselő pártot fogják támogatni. Ezután az agrárpárt titkára fel­olvasta a rezoluciót, melyben köve­telik 1. az adók leszállítását, 2. a nagymihályi pénzügyigazgatóság felállítását, 3. a tűz-, jég- és árvíz­kárt szenvedő kisgazdák kártalaní­­tása, 4. a kéményseprői díjak ren­dezését, 6. állami faiskolát Nagy­mihályon, 7. a vasúti tarifák leszál­lítását, 8. a Presov—Vranov, Micha­­lovce, Szobránc—Uzshorod vasút kiépítését, 9. állami reálgimnáziumot és internátust Nagymihályon, 10. A rekovina és Koblina ügyének mind­két fél részére való békés elintézé­sét, 11. A földreform sürgős végre­hajtását a cibavai, jeszenői, a Leuch­­tag-féle és az alsó ribnicei birtokon, továbbá a határos kincstári területe­ken. A gyűlés hangos tetszésnyilvání­tások között magáévá tette a köve­teléseket, mire Dratai elnök egyné­hány lelkes szóval a gyűlést be­rekesztette. Beszélgetés a minisz­terrel. A deputációk előtt Hodzsa mi­niszter fogadta az Új Közlöny fő­­szerkesztőjét. A miniszter az ő is­mert szívélyességével fogadott ben­­­nünket. A sok szónoklat és a depu- I tációk láthatóan kimerítették a mi­nisztert, aki a következőkkel hárí­totta el a fenyegető interjút: — Nagyon fáradt vagyok szer- I kesztő úr és ezért ne vegye rossz I néven, ha politikai nyilatkozatot nem I adok. Rövidesen meg fogom magun­­­kat látogatni, mert úgy a bor-, mint­­ a tejszövetkezetek ügye nagyon ér­­­­dekel és úgy hallom, hogy az alkot- i mányzó ezt az akciót kitűnően irá­nyítja. Adja át üdvözletemet Ru­­szinszkó népének ... A miniszter ezután egynéhány ru­­szinszkói gazdasági kérdésben ér­deklődött, majd barátságosan elbú­csúzott. Ezután felvonult a deputá­­ciók hosszú sora, úgy hogy a mi­niszter csak este 8 órakor tért visz­­sza Nagymihályra, ahol tiszteletére az ottani szlovák nőegylet fényes bankettet rendezett, amelyen Mi­­csura miniszter és Ruman nagyzsu­pán is megjelent. гаизж.ззиїдаоі Juliusban 200 tanító kapja meg kinevezési okmányát — A középiskolai tanárok véglegesítése még bizonytalan — A podkarpatska ruszi tanítók és tanárok véglegesítésének kérdésé­vel az utóbbi hetekben többször foglalkoztak a podkarpatska ruszi lapok. Voltak olyan hírek, hogy a kinevezések már meg is történtek, a valóságban azonban eddig egyet­len tanerő sem kapta meg kineve­zési okmányát. Az ügy állásáról most dr. § і m­e­g tanügyi referens nyilatkozata alapján a következőket közölhetjük: — 28 polgári Isk. tanító kinevezési okmánya tel­jesen rendben van. Az érdekeltek néhány napon belül már kézhez is kapják az erre vo­natkozó értesítést.­­ Az elemi iskolai tanítók közül pedig körülbelül kétszáznak a kine­vezése útban van. Az erre vonat­kozó iratok a múlt hét végén érkez­tek le Prágából s július első napjai­ban kerülnek a vicekormányzó, il­letve a kormányzó úr elé aláírás végett, úgy hogy minden valószínű­ség szerint július végére a szóban forgó 200 tanító szintén megkapja kinevezési ok­mányát.­­ A többi tanító véglegesítése már gyorsabb tempóban megy. Mert a most sorra kerülők a hely meg­nevezésével kapják meg kinevezési okmányukat, míg a jövőben már a hely megnevezése, illetve pályázat kiírása nélkül nevezzük ki azokat a tanítókat, akiknek képesítésük meg­van és illetőségi ügyeik rendben vannak. Minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy karácsonyig Podkarpats­­ka Rusz valamennyi taní­tója véglegesítessék. — A középiskolai tanárok kineve­zésének határideje — sajnos — még nagyon bizonytalan. Nem valószínű, hogy már ebben az évben elinté­zést nyerjen. Bár a magam részéről erősen rajta leszek, hogy a dolog minél előbb rendeződjék. A Koszovics-ügy — politikai manőver Megindult a vizsgálat — Dr. Pinta nyilatkozata Az Új Közlöny beszámolt arról a szenzációs leleplezésről, amely a »Vpered« című szocdem­ hivatalos lapban jelent meg, amelyben dr. Ko­­sovics, a kórház kiváló bakteroló­­gusának orvosi diplomáját vonták kétségbe. Az első pillanattól kezdve nem hittük, hogy ez a nagyművelt­ségű és nagytudású szakember bár­milyen visszaélésre kapható legyen. Kosovics ugyanis ama kevés emig­ráns közé tartozik, aki éjjel-nappal­­ dolgozva, igyekezett a ruszinszkói­­ orvosi világnak tudásával rendelke-­­­zésére állni és bár jelentékeny sze­­­­mélyisége a politikai szereplésre predesztinálta volna — távol tar­totta magát mindentől, ami hivatá­sával nem állt kapcsolatban. És ezt az embert az ukrán emig­­­­ránsok egyike kikezdte, és­pedig, amint ez később ki fog derülni, egé­szen alantas okokból. Dr. Kosovics lapunkban már nyilatkozott. Ebbe­n Ara­­ korona. nyilatkozatba — sajnos — több ér­telemzavaró hiba csúszott Ezért mai számunkban leközöljük Koso­vics doktor írásbeli nyilatkozatát amely így szól: Igen tisztelt Szerkesztő Úr! »Orvos vagy nem orvos« című közleményében szíves volt szó­beli nyilatkozatomat közzétenni, amelybe, sajnos, olyan tévedések csúsztak be, amelyek alkalmasak arra, hogy ügyemmel egyesek továbbra is helytelen irányban foglalkozzanak, ezért nagyon ké­rem, kegyeskedjék az alábbi hely­reigazítást b. lapjában közzétenni, melyért fogadja előre is hálás kö­­szönetemet. 1. A »Wpered« nevemet jól adta vissza, én csak arra mutattam rá, hogy családnevem kettős, t. i. Nikolajevics Kosovics. 2. Orvosi diplomámat a­ kievi egyetem orvosi karán 1910-ben nyertemm­el, ami nem azonos az 1902-ben szerzett természettudo­mányi diplomámmal. Leközölt nyilatkozatom többi része fedi a valóságot. Uzshorod, 1925 június 28-án. Mély tisztelettel: Kosovics. Különben ebben az ügyben P­a­­c­h a szocdem­ titkár a következő levelet intézte hozzánk: Igen tisztelt Kollega Ur! A Vpe­red 26-iki számában megjelent dr. Kosovicsra vonatkozó hírre vonat­kozólag van szerencsém közölni, hogy dr. Pinta referens úr nekem e hó 26-án egy privátbeszélgetés­ben ebben az ügyben kijelentette, hogy Kosovics az ő tudomása szerint Bécsben nyert oklevelet. Meg vagyok győződve, hogy dr. Pinta referens úr a mondottakat a bíróság előtt — ahova Kosovics az ügyet áttette —­ meg fogja erő­síteni. Ebben az ügyben a Vpered szerkesztősége nem a közegész­ségügyi referens ellen emelt vá­dat, a mi célunk csak annak a megállapítása volt, hogy az a ki­jelentés, miszerint dr. Kosovics diplomáját a bécsi egyetemen nyerte el, nem felel meg a való­ságnak. Hogy kinek a kijelentése felel meg a valóságnak, erre ma ma­gunk is kiváncsiak vagyunk. Koll­­égiális tisztelettel: P і c­h a. Dr. Pinta nyilatkozata. Dr. Pinta közegészségügyi refe­rens ebben a komoly ügyben így nyilatkozott: — Picha ur engem pénteken dél­után, tehát azt hiszem, már a Vpe­red megjelenése után, keresett fel és érdeklődött nálam, hogy dr. Ko­sovics hol szerezte diplomáját. Em­lékezetből, anélkül, hogy a dolognak utána néztem volna, azt feleltem: Azt hiszem Wienben. Természetesen azóta meggyőz

Next