Uj Közlöny, 1929 (51. évfolyam, 45-156. szám)

1929-02-22 / 45. szám

Magyar pozitivizmus A Pozsonyban megjelenő »Reggel« polémiát folytat azzal a cikksorozat­tal, melyet dr. Lelley Jenő indított meg különböző lapok hasábjain a magyar politikai aktivizmus kérdé­sében. Az érdekes cikk, melyet ki­vonatosan ismertetünk, azt bizonyít­ja, hogy a ruszinszkói magyar töme­gek nem haladhatnak a kétszác párttal együtt, ha aktivista politikát akarnak űzni. A cikk így szól: Szlovenszkó és Ruszinszkó ma­gyarságának zöme, mondhatjuk 80 százaléka, kisgazda, földmíves és földmunkás. A fenmaradó 20 száza­lékból fele városi polgár — volt hi­vatalnok és nyugdíjas — fele iparos és kereskedő. Az utóbbi 20 százalék­ból, különösen a nyugdíjasok és hi­vatalnokok széjjelszórva, szlovák vidékeken laknak. A magyarság nagy zöme, kompakt területen és egységben földmívelő vidéken lakik, — így a Csallóközben és Ruszin­szkó déli részén. A magyar földmí­ves pszichéje teljesen egy Szloven­szkóban és Ruszinszkóban г— a ma­gyar politika is mindig egységes volt Szlovenszkóban és Ruszinszkó­ban. ■ Nincs tehát speciális magyar helyzet Ruszinszkóban, mint ahogy dr. Lelley fejtegeti és nem képezheti politikai számítás alapját az, hogy Szlovenszkóban kevesebb kisgazda él, mint Ruszinszkóban és hogy a kerszacok itt nagyobb arányban vannak képviselve, mint Ruszinszkó területén. Koefficiensül az összma­­gyar földmívesosztály jön tekintetbe és a súlypont azért nehezedik Ru­­szinszkóra, mert a magyar liberális kisgazdatömegek az­ ottani elenyé­szően kicsi kerszoc párttal szemben élesebb és aktívabb álláspontot kép­eseinek és foglalnak el. A ruszin­­szkói magyar kisgazdatömegek és azok politikai képviselőinek nem kell Jyan regarddal lenniök a kerszp­­okkal szemben. Ruszinszkóban, mint Szlovenszkóban és így pro­­ramjukat és álláspontjukat fesztelt­­ebbül nyilváníthatják. A magyar kisgazdák osztályhely­­ete, mentalitása, gazdasági, szociá­­l és politikai világszemlélete és lottsága hanyathomlok ellenkezik keresztényszocialista osztályhely­­ttel és a szlovenszkói 1. magyar kis­­zda, ki a keresztényszocialista úthoz tartozik, ténylegesen saját iga érdeke ellen cselekszik. Hire­­len bűne, gyámolatlansága és po­­kai ügyefogyottsága, esetleg felel- s a kisgazda, illetve a magyar nzeti pártnak az az eljárása,­llyel a kisgazdatömegeket olyan m­űszerrel a keresztényszocia­­lk hálójába engedte felfogniVisz­­vezethető ez a keresztényszocia­­l párt politikai negációjára és az­­a sovinizmusra, mely a politikai vizmust magyar árulásnak mű­tt. Ezen terror hatása alatt nem nek Szent-Ivány és társai a kér­ők ellen nyíltan fellépni, de ezen a járom alatt nyögnek állandóan és a folyton ismétlődő összezördülések és kibékülések világosan mutatják azt, hogy a két tábor politikai — és­­ különösen gazdasági érdekei — me­rőben ellentétesek. Az a megállapításunk, hogy ma­gyar politikai aktivizmus csakis a kisgazdatömegekkel képzelhető el, megállja a helyét, mert a keresz­tényszocialisták — a valódiak! — osztály- és gazdasági helyzete nem kívánja annyira a politikai aktiviz­­must, mint a magyar kisgazdáé. A nyugdíjasnak, a hivatalnoknak ,a­ céhbeli és ilyen gondolkodású ipa­rosnak és a politikai tőkéből élő dzsentrinek nincs szüksége olyan politikai és gazdasági aktivizmusra, mint a magyar kisgazdának ki min­den érdekszálával, véres-verejtékes munkájának minden gyümölcsével és várható eredményével a gazda­sági és politikai aktivizmushoz van kötve és láncolva. Tudják ezt na­gyon jól a keresztényszocialisták és ezért van szlovák és német osztá­lyuk, mert állandóan a minden or­szágban jelenlevő elégedetlenekre alapítják politikai tervüket és semmi szín alatt az aktív munkába bekap­csolódni nem akarnak. Megállapíthatjuk tehát azt, hogy a ruszinszkói magyar kisgazdatöme­gek a szlovenszkói magyar kisgazda és liberális politikának éltető erői és eszmehordozói — megállapíthatjuk azt, hogy a keresztényszocialista politikai program nem képes az akti­vizmus talajára helyezkedni és így végül megállapíthatjuk azt is, hogy magyar politikai aktivizmus csakis a magyar kisgazdatömegekkel kép­zelhető el és semmiféle olyan neki­­indulás, mely a keresztényszocialis­tákkal karöltve járna — tekintetbe­­véve az elmondottakat — ered­ményre nem vezethetne. Nem veze­tett eredményre eddig sem és a két párt összprogramja az állandó ösz­­szeveszésben és kibékülésben me­rült ki. • я і прокурят орм у mf{ ARA КС 1^­ PÁRTON KÍVÜL! POLITIKAI NAPILAP ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM UZHOROD—UNGVÁR, 1929. FEBRUÁR 22. PÉNTEK 45. SZÁM Hodza Milán iskolaügyi miniszter lemondott Utóda: Dr. Stefanek szlovák agrárpárti képviselő Prága, február 21. Hodza Milánl iskolaügyi miniszter tegnap délelőtt váratlanul lemondott. A miniszter le­mondása betegségével áll kapcsolat­ban, amennyiben régi torokbaja is­mét kiújult s orvosai tanácsára azt a Tátra egyik szanatóriumában kell gyógykezeltetnie. Utóda dr. Stefanek, szlovák agrár­párti képviselő, kit az agrárpárt je­lölt ki Hodza Milán utódjául. A rá reggel megjelent hivatalos lap­­vözli az Elnök kéziratát, amely­ben tudomásul veszi Hodza Milán lemondását s egyben kinevezi dr. Stefaneket iskolaügyi miniszterré. A távozó Hodza Milánnak bizal­mat szavazott az agrárpárt s bizto­sította rendíthetetlen szeretetéről. Szerencsétlenség a newyorki földalattin New-york febr. 20 (Rádió). Ma délelőtt a földalattiban tűz támadt. Borzalmas pánik keletkezett, az uta­sok egymást gázolva igyekeztek a feljárókhoz jutni. 500 utas súlyos füstmérgezést kapott, 12-en súlyo­san, többen könnyebben megsebe­sültek. A mentési munkálatok több órát vettek igénybe. A szovjetek kánaánjában bevezették a kenyér­jegyet! Moszkva, febr. 20 (Rádió). A mai napon az egész szovjetköztársaság­ban bevezették a kenyér- és lisztje­gyeket. Mint­­a háborús években, csak jegy ellenében lehet liszthez és kenyérhez jutni. Az intézkedést az­­­zal indokolja a szovjet, hogy rossz­­ termésre van kilátás s bár elegendő gabonamennyiség van az országban felhalmozva, csak a jegyrendszerrel lehet a fenyegető éhínségnek elejét venni. „A ruszinszkói agrárpárt belső válsága“ A ruszinszkói ügyekben minden­kor »kitűnően« értesült »Lidové No­­viny« írja: »Az agrárpárt belső válsága Ru­szinszkóban egyre tart. Újabban az agrárpárt ruszin szárnya szakadt el a párttól, mert nem hajlandó a zsidó agráriusokkal kooperálni. A belső válság kiélesedéséhez nagyban hoz­zájárulnak a párt kebelében dúló személyi ellentétek is... különösen azon körülményből­ kifolyólag, hogy ki kerüljön a dr. Králik és dr. Stefánil­­ jelenlegi képviselők helyére. Politi­kai körökben erősen tartja magát az a hír, hogy az ungvári Országos Hi­vatal egyik vezetőegyénisége a leg­komolyabb jelölt az egyik képviselői mandátumra.« Utána jártunk, várjon mi igaz eb­ből az újabb rémhírből, melyet a »Lidové Noviny« terjeszt. Az agrár­párt ruszinszkói vezértitkára, ing. Zajic,­ sajnosan elutazott s így nem tudhattunk meg tőle semmit sem az agrárpárt »bomlásáról«, ezért dr. Králik képviselőhöz fordultunk fel­világosításért: »Én az egész dologról nem tudok semmit, mondta Králik képviselő, miközben nagyot nevetett. Kérdezze meg Waldstein szerkesztő urat, ta­lán ő meg tudja mondani, hol észlel­hetők a »bomlási processzusok« s hogy honnan veszi azt, hogy én megszűnök képviselő lenni.« Miután Waldstein szerkesztővel, érthető okokból, nem vagyunk be­szélő viszonyban, természetesen nem érdeklődtünk nála. Úgyis tud­juk hogy ez a hír is onnan került elő, ahonnan a többi hasonló s »jól­­informáltságot« eláruló híres Ruszin­­szkóról. A légből... ■■■ІМНІВВВІІЯІЯШМ Nemzetközi síverseny Tátraszéplakon A »Hauptverband der deutschen Wintersportvereine in der Tsche­­choslovakischen Republik« IX. szö­vetségi síversenye és síbajnoksága, valamint a »Karpathenverein« 15-ik nemzetközi síversenye tegnap ideá­lis időben vette kezdetét. A verse­nyek, melyek február 20—24-ig tar­tanak , a Magas-Tátrában zajlanak le. Start és cél: Tátraszéplak. Az első napon 50 kilométeres táv­verseny volt, melyen 19-en vettek részt. A verseny első győztes: Et­­rich Albert (H. D. V.), aki 3 óra 49 perc és 5 másodperc alatt ért célhoz. Második: Dant Franz (H. D. V.) 3 p. 49 p. 56 mp. Harmadik Müller Au­­guszt (német) 4 óra 11 p. 19 mp. Ne­­gyedik: Wahl Ottó (német) 4 óra 1 p. 32 mp. A további eredményeket közölni fogjuk. Halálos szerencsétlen­ség az erdőben (Tudósítónk jelenti:) Tragikus vé­gű szerencsétlenség történt Poljana közelében, a koszovi erdőben. Nim­­csuk Fedor koszovi földmíves egy tölgyfát döntött ki s a hatalmas fa­törzs reázuhant és súlyos sérülése­ket ejtett rajta. Eszméletlenül ma­radt a szerencsétlenség színhelyén s már félig megfagyott, amidőn utolsó erejét összeszedve, a földön csúszva megindult a község felé. Óriási erőfeszítés árán sikerült el­jutnia­ a falu végén levő házhoz, ahol újra eszméletét vesztette. A házbe­liek bukkantak a szerencsétlen em­berre, akit nyomban elsősegélyben részesítettek, majd szekeren lakásá­ra szállították. Orvost hivattak hoz­zá, azonban a gondos ápolás sem tudta megmenteni, két napig tartó szenvedés után, borzalmas kínok között kilehelte lelkét. Ebben az évben ez már a második halálos szerencsétlenség Koszovón, az első esetben is fadöntés közben vesztette életét egy falusi gazdálko­dó. A tragikus véget ért Nimcsukot feleségén kívül két^T­yferttteko szolja. / c f *■ Lib­­o

Next