Uj Közlöny, 1935 (57. évfolyam, 1-149. szám)

1935-01-01 / 1. szám

I­­ egész mu fiája az egyetemes emberiségé Rozsypa’ elnököt ma P. Rus minden fajában — városában meleg szelettel emlegetik. Mun­­­­kás életnek 12-ik esztendejét tölti itt — reggeltől estig ke­mény, önfeláldozó munká­ban. E a kis ország az ő igazi hazája mert ennek felépítése, megszervezése az ő műve Podkarpatska Rus népei forró fohászukban arra kérik a Min­denhatót, hogy Masaryk elnököt és Rozsypal országos elnököt az új esztendőben óvja meg minden bajtól. Adjon nekik erőt, egész­séget, hogy nagy műveiket kié­píthessék és megerősítsék. Boldog és egészséges új évet minden jó embernek. (H) 1935 január 1. kedd Egyes szám ára 50 fillér. Főszerkesztő: HAVAS EldiL ll/.Korod—Ungvár Boldog újévet Mire e sorok napvilágot lát­­­­nak, az óévtől búcsúzok egy rég­­­sze már kaizenjameres. A Szil­veszter lezajlott és a harsogó cuppanásoktól kisért újévi kí­vánságból már nem maradt meg semmi. Pedig jó volna, ha az 1935 ös év boldogabb, gondtalanabb len­ne, mint az elmúlt. A sokat szen­­­­vedett tömegek már megérde­melnék, hogy az új évben legyen kenyér, kereset, ne lgyen min­dennapos vendég az adóvégre­hajtó, a váltókamatléb csökken­jen, a lakbér és egyéb terhek enyhüljenek. Szeretnők, ha ez az esztendő meghozná a Békét!­­г igazi Bé­két — a lelkek megnyugvását és a nemzetek igazi megegyezését. Ha leomlanának a mai határ­korlátozások, a vizusok és egyéb határ sikanériák... * * * A kárpátalji politeai életben ez az esztendő sem igér. A kormányzó kinevezne küszöbön áll, az autonómia­azdasági elő­készítése pedig ezteljes lépé-­­ sekkel folyik. Galasagi bázis nélkül P. Rus autoom tartomá - nyi élete elképzelhettem — A kormányzat m­ mde törekvése oda irányul, hogy P. ks népeinek і sorsát megjavítsa » ennek a te-­ rületnek is európai eiset adjon, és Rozsypa országos el­nöknek. P. Rus népei felekezetre és e nemzetiségre való ekintet nél­kül igaz szeretetű­ boldog és З egészséges uj eszidőt kívánnak Masaryk eln­­ki Masaryk elnök,­ztársaságunk * *­ ■ Elfogták az albán felkelők vezérét (Tiranából jelentik:) Muherin Bajraktart, Ah­med Zogu volt szárnysegédjét, aki a kiály ellen felkelést szított,­­ sikerült elfogni. Az elfogot felkelő elfogatására 45.000 frankos díjat tűztek ki. Miharinnal egyidejűleg a harcias törzsek 200 tagját is letartóztatták. A felkelés során négy ember életét vesztette. Handin banda miniszterelnök az 1935. évről (Párisból jelentik) Blandin miniszterelnök a Petit Pári­sien szerkesztőjével folytatott beszélgetése során kijelentet­te, hogy az 1955 -ben elsősorban a béke kérdése dől el. Mussolini nem régen végzetes esztendőnek jelölte meg 1935-öt, Flandin ezzel szemben meg van arról győződve, hogy háborúra­­m kerül a sor, hanem a béke gondolata fog mind mélyenb gyökereket verni A most kezdődő év Blandin szerint­i háború utáni idők sok gazdasági hibáját ki fogja küszöböln і■ V Ugorod -2.1.1935 Jettics folytatta a beloörtönzot­­tak szabadlábra helyezését, de a radikális párttal nem tudott kibékülni (Belgrádból jel­­zik.) Jettics mi­­niszterelnök kotilányalbikitásának első napjaiban sajtónak adott nyilatkozatában köszönetet mon­dott azoknak a politikai vezető embereknek, akik a kormány lét­rehozásában segítségére voltak. Kü­lön emlékezett meg arról, hogy köszönetét kell kifejeznie Sztano­­jevicsnek, a régi radikális párt el­nökének, akinek támogatását nagy­­értékűnek mondotta. feje ma nemcsak mi jó kíván­ságainkat hallja, sem az egész világét, mert Masc elnök az egész Emberiség’eteletét vívta ki. Ő az a férfiú,inek küszö­­bén megtörik a ínséges gyű­lölet-hullám — і ezen tisz­­talelkű, nemes fu életének A V.Mozgó jelenti: 3 Ke játszunk beszélő fűmet. Iván Per és Camils­­on felülmúlhatatlan szépségű és fényáratlanul álló filmoperettje, amellyel a Városi Mozgó Itatta az ó évet és áttért az új évbe, a Vá­rosi Mokerdus 3 évének Legnagyobb attrakciója. A szezon legvidámabb és le­gmulatságosabb filme csodás tánc és revü jelenetekkel. A szenzációs burleszk két órai szakadatlan harsonyi­ kaca­gást biztosít a nézők számára. ZONGORA Vezérképviselet és lerakat : Wolff lászló, итого d, Kino ...Uránia*» , Részletfizetés. Csere. Katalog ingyen. Sztanojevics most nyílt levelet tett­ közzé a lapokban, amelyben kijelenti, hogy nagy sajnálatára Jeftics köszönetét nem fogadhatja el, mert pártja nem egyezett bele a kormányban való részvételre. A régi radikális párt küldöttséget menesztett Jesticshez, azzal a ké­réssel, hogy engedélyezzék a párt működését s ne alkalmazzák erre a pártra azt a szigorú rendelke­zést, amely a pártok létezését megtiltja. Zinovjev ke­gyelmet kér Sztalintól (Londonból jelentik.) A Daily Express értesülése szerint Zinov­­jev és Kamenev, akiket a Kirov meggyilkolásában való bűnrészes­­ség miatt letartóztattak, és akikre a Kirov-gyilkosságban való bűn­­részességet eddig nem sikerült ki­elégítő módon bebizonyítani, még mindig a Lubianka-börtön foglyai. A börtön két tisztviselőjét is le­tartóztatták, mert Zinovjevtől leve­leket próbáltak kicsempészni. Az egyik levelet Zinovjev magának Sztálinnak írta és a levél így szól: »Kedves Sztálin elvtárs! Na­gyon jól tudod, hogy ártatlan va­gyok. A forradalom nevében kér­lek, amelyért mindketten harcol­tunk, emlékezz vissza arra a nap­ra, amidőn Leninnel ültünk együtt egy asztalnál. Lehetetlen, hogy képes légy agyonlövetni engem, vagy régi elvtársamat, Kamene­­vet, akik az orosz proletárság va­lóságos éltető szellemei vagyunk.«

Next