Beszélő 22. (1987)

1987 / 22. szám

A szervezők nem fogadták el a Béketanács ajánlatát: mint a te­rem gazdája, a Béketanács rendező szervként léphetett volna fel, ki­sajátíthatta volna az összejövetelt es diktálhatta volna a szabályo­kat. Kibérelték hát a kurst Sándor utcai zeneiskola hangversenyter­mét azzal, hogy ha innen is kitiltják a tanácskozást, mégiscsak szakkollégium /igaz, kissé szűkös/ Ménesi úti helyiségeiben tartják meg. Látván a diákok eltökéltségét, a hatóságok végül is beletörődtek a megváltoztathátatlanba, és már csak annyit igyekeztek elérni, hogy a Béketanács meg a KISZ emberei legalább ott legyenek. A szervezők ebbe készséggel beleegyeztek; a fórum mindenki számára nyitott, hiva­talos személyek számára is. Megszületett az új formula, amellyel alig­hanem még gyakran találkozunk a jövőben: a hatalom nem tilt, nem irá­nyit, de jelen van. A körülbelül 200-250 résztvevőnek mintegy a harmada volt külföl­di. Egypáran Csehszlovákiából, Jugoszláviából, Lengyelországból és az NDK-ból, a többiek Nyugat-Eurcpából és az Egyesült Államokból. A keletiek mind valamilyen független mozgalom résztvevői, a nyugatiak a szociáldemokráöia balközepétől a békemozgalom balszárnyáig terjedő spektrum színeit képviselték. Az első nap témája: mit várhat Európa a Szovjetunióban zajló fo­lyamatoktól, A vitaindító előadásokat Vitányi Iván szociológus, Háry Kaldor, az END /European Nuclear Disarmament, Európai Atomlesze­­relés7~vezető aktivistája, Kis János, lapunk egyik szerkesztője, Vajda Mihály filozófus és CorneIIüs~Castoriadis filozófus /Eranciaor­­szag/ tartották. A délutáni"vita jobbára Vajda és Castoriadis tézisei körül forgott; mindkettő, de kivált az utóbbi igen határozottan kétség­be vonta, hogy a gorbacsovi programnak esélyei lennének. A második nap a lelkiismereti szolgálatmegtagadás ügyének tárgya­lásával kezdődött. A témát Haraszti Miklós /Beszélő/ vezette be, majd egy börtönt megjárt és matematikusi állásától megfosztott szolgálat­megtagadó, a bulányista irányzatú katolikus Kerza József kapott szót. Ugyancsak személyes tapasztalatairól beszélt James Skelly, aki az amerikai haditengerészet tisztjeként megtagadta a szolgálatot, mikor Vietnamba kívánták vezényelni. Egyébként a lelkiismereti fegyvereluta­­sitás joga volt az a kérdés, amelyben a legvilágosabb konszenzus ala­kult ki a 17 országból összejött, sokféle pártállást és világnézetet képviselő közönségen belül. Az utolsó vitatéma: egy összeurópai demokratikus mozgalom esélyei és problémái. Az előadók Vásárhelyi Miklós sajtótörténész, Myint Jan Eaber, a holland Egyházközi Beketánács tagja és Tornas Mastniük Ijübjanai szociológus. A délutáni vita legnagyobb~esemenye az~volt, hogy megszólaltak,maguk a rendezők, Orbán Viktor, Nagy Andor és társaik. A tanácskozás létrejöttének körülményeiről, i~hatóságők"elrettentési és kisajátítási kísérleteiről beszéltek, és arról, hogy mindent meg is tettek a szabad, egalitárius vita biztosításáért. Tisztelet érte! A kétnapos tanácskozás végén a Network emberei beterjesztettek egy nyilatkozat-tervezetet, melyet a jelen voltak igen nagy része alá­irt. A nyilatkozat számunkra legfontosabb része sürgeti Kelet-Európa demokratizálását, a civil tái-sadalom megszerveződését. Elősegitette-e a tanácskozás az európai baloldal és kelet-eui'ópai függetlenek közötti jobb megértést? Ebben nem vagyunk egészen bizonyosak. A kölcsönös félreértések végig a levegőben voltak. Különösen a szociál­demokrata és a zöldpárti küldötteken volt érezhető, hogy nem érzékelik, mennyire szűkösek a demokrácia mozgási lehetőségei térségünkben, s hogy az igazi partnernek mindenáron a hatalmat szeretnék tekinteni. Má­sok viszont sok érzékenységről tettek bizonyságot.- 149 -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék