Beszélő 22. (1987)

1987 / 22. szám

van. A számiadat lapok közül egyedül az Égtájak között közöl rendsze­resen szépirodalmi anyagot. Az új szám többek között a harmincnyolc éves korában tragikusan elhunyt erdélyi költő, Sütő István három versét adja közre. :­:A Kényszerleszállás utolsó ciklusa / Kis magya­r_ fizalogyis­ál­y lapot­ részletesen beszámol a hazai szamizdatot ért rendőri támadások­ról. Az Égtájak között szerkesztőinél újra meg újra házkutatásokat tartottak, nyolcan-tizen törtek be a lakásukba, rendszeresen követték és fenyegettük őket. Az időközben katonának behívott Barcok Gyulára ötezer, Bognár Mikoltára hatezer, Talata Józsefre pedig 26 ezer forint pénzbírságot róttak ki. Nagy Jenőnél, a Demokrata szerkesztőjénél 1986 márciusa, a lap megindulása óta kilenc alkalommal tartottam ház­kutatást, és rá is kiróttak majdnem 30 ezer forint pénzbírságot, ma négy szmizdat lap van - írja Talata József. "Úgy tűnik, a hatalom ket­tőt szeretne csak látni. Mi 402-t". Egyetértünk Talata Józseffel: _m­i is azt szeretnénk, ha minél több és minél többféle lap jelenne meg. És azt szeretnénk, ha a rendőrség meg az irányítói is belátnák végre, hogy nem lehet "fent" reformokról, nyíltságról, meg párbeszédről szó­nokolni , "lent" pedig nagyon is ismerős módszerekkel, otromba terrorral gyötörni azokat, akik élni mernek a kifejezés szabadságának állítót­t jog­ alkotmányos jogával.­ ­ November végén angol nyelvű válogatás jelent meg a magyar sza­­mizdat újabb terméséből. Magyarországra sűrűn járnak újságírók, ol­vasóik objektív tájékoztatásához hozzátartozik, hogy ne csak a kor­mány tisztségviselőinek kijelentései alapján mondjanak ítéletet Ma­gyarország politikai és gazdasági helyzetéről, kilátásairól, de hallgas­sák meg egy-egy terület szakértőinek és az ellenzéknek a véleményét is. A beszélgetések során a szamizdat munkatársai szívesen hivatkoztak volna a lapjukban megjelent írásokra - fordítások híján azonban erre nem volt módjuk. Az új időszaki kiadvány tehát elsősorban a Magyaror­szággal foglalkozó újságírók és más hazánk iránt komolyan érdeklődő külföldiek számára készül. Cime - RoundTable, azaz Kerekasztal - azt sejteti, hogy a szerkesztők /Demszky Gábor, Gadó György, Kőszeg Fe­renc/ nem egységes álláspontot kívánnak képviselni, hanem egymás mel­lett akarják megszólaltatni sokszor egymásnak ellentmondó véleménye­ket, amelyek a különböző független kiadványokban hangot kapnak. Az 1937. 1-2 szám a Beszélő, a Demokrata és a Hírmondó 1986 ősze és 1987 nyara között megjelent számaiból közöl cikkeket /némelykor „­ .rövi­dített szöveggel/. A szerkesztők azt remélik, hogy ha a kiadvány iránt megfelelő lesz az érdeklődés, a jövőben más független lapok anyagából is válogathatnak, és módjuk lesz arra is, hogy a fordítás-szerkesztés idejét lerövidítve frissebb anyagot kínáljanak olvasóiknak. x xx Lapzárta után Az alábbi felhívás - tudomásunk szerint az első magyar válasz a brassói eseményekre - lapzártakor érkezett szerkesztőségünkbe. Mi, a Beszélő munkatársai egyetértünk vele, és arra kérjük olvasóinkat, hogy aláírásukkal is fejezzék ki szolidaritásukat. Mi, alulírott magyar állampolgárok együttérz­ünk és szoli­dárisak vagyunk azokkal a romániai munkásokkal, akik a rom­ló életkörülmények és a­­diktatúra ellen tüntettek. A román kormányzat bocsássa szabadon mindazokat, akiket a tüntetés­ben való részvételükért tartóztattak le. - 151 -

Next