Bibliographiai Értesitő, 1840 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1840-09-30 / 9. szám

Hontalan. Játékszenvedély. (Hasznos Mulatságok ) Jászay Pál: Lászlóffy Pál­ követségjárása I. Rákóczy György’ erdélyi fejedelemhez.­­ — Mutatványok III. Wildner „Hi­teltörvények“ c­.imű munkájából. (Athenaeum,­­ Kem­ényz Zsigmond Az országgyűlés. Mu­tatvány „Izabella és a’ Remete“ czimű regényből. (Athenaeum.) Кого A­nay György: Tanítási rendszerünk mi módon siettetné literaturánk’ kifejlődé­sét ? (Társalkodó.) Kramarcsik. Iskolatanitó-egyesü­let ’s nyugpénzintézet Szepes vármegy­ében. (Társalkodó.) Lőrinc­. Mihály: Czitrom szaporítás. (Vasárnapi Újság.) Nagy Elek. Életrajzok I. Pecz Leopold. (Századunk.) Nagy Ignácz. A’ víg regénynek szomorúság­gal vegyes kezdete. Mutatvány „Napjaink“ czimü regényből. (Athenaeum. Nagy Károly: Magyarföldtekék. (Hírnök.) (Névtelen.) Szózat Esztergom’ nyilván­yos éle­te’ ügyében. (Századunk) — — Külföldi újabb fonákságok Magyar­országról. (Száz­adunk.) — — A’ hidegről, annak növényekre hatásairul és az azt elhárító vagy kárta­lanító esközökrül. (Ismertető.) Novák Dániel. Válasz egy hazafi’ nyilat­kozására. (Hasznos Mulatságok.) Pólya Endre. Képtár. (Regelő.) H. Pongrá­c­z Pál. Száz ország nép- és földmivelése. (Ismertető.) Remény. Válasz Gasparich Kint Eger és Heves vármegye c/.imi­ c/cikkelyére. (Lit. Csarnok.) Dr. R­ó­ni­k Károly. Válasz Tóth Lőrinc/, urnák /Hírnök.) — Egyetlen ócsó há/.fedelek. (Ismertető.) Sándor Károly. Tót és magyar nyelv (Társalkodó) Sz. Az oroszlán’ törvényszéke. (Athenaeum.) S­zokol­y­i István. Korunk (Társalkodó.) Kis-Jókai Takács Ferdi. Tű­z ellen köt.bi­­tositás. (Századunk.) P. Thewrewk József Szónyom­ozási já­ték Erdély’ helyneveivel. (Századunk ) Török János. Wölfel Kőszegen és a’ gyü­mölcs fatenyésztés. (Társalkodó.) — — Rohonczi ügyek. (Hírnök.) Tóth Lörincz Tátrai levelek. (Athenaeu­m.) — — Kárpáthi vihar. (Athenaeum.) Ud­vard­i János. Mezei népünk’ m­iveltségér­il. (Ismertető) Gróf Zay Károly Beszéd, melyet Csömöri G. Z. K. a’ magyarországi ágost. vallás­követők’ föleküig­ élőjévé lett választatása­­kor tartott Pesten sept. lüdikén 1840. (Társalkodó.) Z s m­es . á I Jób. Vélemény. (Századunk. liiterariai hirdetés. Heckenast Gusztáv pesti könyváros és kiadónál épen most jelent m­eg: KŐI CiE¥ FEREICZ’ minden munkái. Szerkesztik 15. Eötvös József, Szalay László és Szemere Pál. Második kötet. Tartalma: Elbeszélések: A’ vadászlak A’ kárpáti kincstár. A’ ferrói szent fa, töredék. Vegyes beszédek: P. J. számára. Gyermekgyilkos.K­. de M’ ügyében. Mohács. Já­tékszín. Vilma Kazinczy. 1-ső Ferenc­,. Parainensis Kölcsey Kálmánhoz. Cze­­lesztina. Emlékbeszéd Berzsenyi felett 8-rét. szép velinpapirosu kiadás, borítékba fűzve. Előfizetési ár az egészre vagy 6 kötetre 10 for. pengőben.

Next