Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1903 (1. évfolyam, 1-26. szám)

1903-07-02 / 1. szám

CG>ni **7/-ftWi I. évfolyam. 1. szám. 1903. julius 2. BIHÄEYARMEGYE HIVATALOS LAPJA ELŐFIZETÉSI-DU : 1 évre hivataloknak ... 7 korona. Magánfeleluick....................8 korona. SZERKESZTŐ: BARANYI ANDRÁS, tb. főjegyző. KIADÓ-HIVATAL: LASZKY ÁRMIN Nagyváradon, (Kossuth­­utcza) a hová a reklamácziók intézendők. I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok. C z i k k e I y e Biharvármegye törvényhatósági bizottsága 1903. évi junius hó 17-én s folytatva Nagyváradon tartott rendes évnegyedes közgyűlése jegyző­könyvének. 313. A közkórházi bizottság az elmebajos kórház tisztviselői és alkalmazottaira vonatkozólag meg­alkotott szabályrendeletet jóváhagyás végett be­mutatja. VÉGHATÁROZAT. A vármegye törvényhatósági bizottsága a közkórházi bizottság által az elmebajos kórház tisztviselői és alkalmazottaira vonat­kozólag megalkotott s elfogadás végett bemutatott szervezeti szabályzatot a köz- ; kórházi bizottság 27/1903. számú végha­tározatában felhozott indokok alapján egész terjedelmében változatlanul eltogadja, jóvá­hagyási záradékkal ellátni rendeli s jóvá­hagyás, illetőleg megerősítés végett m. kir. belügyminister úrhoz felterjeszti. Mely közérdekű határozat a vármegye területén meghirdetendő lévén, az a szer­vezeti szabályzattal együtt a vármegyei hivatalos lapban közzététetni rendeltetik; a vármegye alispánja pedig megbizatik, hogy a közbirrététel határidejének ekelte után azt jóváhagyás végett m. kir. belügy­­minister úrhoz terjessze fel. Jegyzetté s kiadta: Balogh Elemér, tb. főjegyző. 313/1903. sz. SZABÁLYRENDELET Biharvármegye elmebeteg gyógyintézeténél szer­vezett orvosi, tiszti, ápoló-, illetve ápolónői állá­sok és javadalmazások rendszeresítéséről, vala­mint a szolga személyzet létszámának s fizeté­sének megállapításáról. 1. Kórházi főorvos, kinek évi javadalma­zása 2400 kor. készpénz fizetés, 4 szobából és mellékhelyiségekből álló természetbeni lakás, fűtés és világítással. 2. Két segéd-orvos, kiknek évi javadalma­zása egyenkint 1200 korona készpénz fizetés, egy bútorozott szobából álló természetbeni lakás, fűtés, világítás-, élelmezés- és kiszolgálással. 3. Egy felügyelő, kinek évi javadalmazása 1600 korona készpénz fizetés, 2 szoba és mellék­­helyiségekből álló természetbeni lakás, fűtés, világítással. A felügyelő óvadékul évi fizetése kétszere­sének megfelelő összeget köteles letenni. 4. Egy Írnok, kinek évi javadalmazása 980 korona készpénz fizetés és 240 korona lakbér. 5. Igazgató évi tiszteletdija 1000 korona. 6. Gondnok évi tiszteletdija 600 korona. 7. Ellenőr évi tiszteletdija 400 korona. 8. Algondnok évi tiszteletdija 200 korona. 9. A főorvos, a felügyelő és az írnok nyug­díj jogosultsággal bírnak. Ápoló személyzet. 10. Egy főápoló, kinek évi fizetése 600 korona, lakás, fűtés, világítás és saját személyére élelmezés. 11. Nyolcz férfi ápoló, egynek évi fizetése 288 korona, ruházat és élelmezés. 12 Nyolcz férfi ápoló, egynek évi fizetése 336 korona, ruházat és élelmezés. 13. Tizenhat világi ápolónő, egynek évi fizetése 240 korona, ruházat és élelmezés. 14. Hét apácza-nővér, egynek évi fizetése 240 korona, lakás, fűtés, világítás és élelmezés. 15. Egy czipészmühelyvezető ápoló, évi fizetése 480 korona készpénz, lakás, fűtés, vi­lágítás és saját személyére élelmezés. 16. Egy szabómühely vezető ápoló, évi fizetése 480 korona készpénz, lakás, fűtés, vi­lágítás és saját személyére élelmezés. 17. Egy aszralosmühely vezető ápoló, évi fizetése 480 korona készpénz, lakás, fűtés, vi­lágítás és saját személyére élelmezés. Cselédszemélyzet. 18. Egy gazda évi fizetése 600 korona készpénz, lakás, fűtés és világítás 19. Egy éjjeli őr, kinek évi fizetése 480 korona, lakás, fűtés, világítás, 1 bunda, 1 sapka és egy pár csizma. 20. Négy hetes, egynek fizetése évi 144 korona készpénz és élelmezés. 21. Egy kocsis, kinek évi fizetése 240 ko­rona készpénz, lakás és élelmezés. 22. Egy kapus, kinek évi fizetése 360 korona készpénz, téli-nyári ruházat és saját sze­mélyére élelmezés. A II. rovat alatti 2. sorszám külön mellékletként is közölte tik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék