Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1904 (2. évfolyam, 1-52. szám)

. jpíífwi l' ii Xartalomjegy^ék. Lapszám. A Állati szörmenemüeket feldolgozó ipartelepeken al­kalmazott munkások egészségének megóvása (Keresk. Min. rend.) 11, 216 Anyakönyvi adatok közlése, amelyek a gyámható­ságokat érdeklik (B. M. r.) 19 Árvaszéki ülnöki .állásoknak (ideiglenes) 1904. évre való fentartása; két árvaszéki ülnöki állás szervezése. 448 Állatok emésztését elősegítő táppor árusítása (F. M. r.) 115 Árvízvédekezés (B. M. r.) 120 „Átnézet“ ajánlása (Marosvásárhelyről) 124 Avatási lajstrom-kivonatok közlése. A hadkiegészí­tési parancsnokságoktól. (H. M. r.) 137 Az Adria-tengerhajózási részvénytársaság részéről kivándorlási szerződések megkötésével megbízott egyének neveinek közlése (B. M. r.) 14, 177, 192, 193, 208, 217, 101, 117, 132 Állami erdőhivatalok meghívása az állami kezelésbe vett erdőterületeket érintő vizimunkálatok en­gedélyezési eljárásához (F. M. r.) 198 ..Az elhagyott gyermekek védelme“ czimü mü ajánlása. 212 Az állami mének bevonása. A fedeztetési állomások. 217 Átköltözködési illetmények szabályzása. 231, 452, 531 Anyakönyvi nyomtatványszükségletek bejelentése (B. M. r.) ' 237 Acetyléngáz előállítása, világítási és más czélokra való felhasználásának szabályozása. (Keresk. és B. M. rend.) 311, 340 Aranka irtása. 317 Aratás idején sem útadónak természetben való beszolgáltatása, sem községi közmunka teljesí­tése nem eszközölhető. 373 Állami gyermekmenhely (maros-vásárhelyi) szerve­zése. (B. M. r.) 398 Állami gyermekmenhely (veszprémi) szeivezése. (B. M. r.) 404, 417 Anyakönyvi felügyelőknek a kivándorlás ellenőrzé­sére való ideiglenes megbízatása (B. M. r.) 413 Állami közutakon folyamatba lévő törzskönyvezési munkálat végrehajtása. (K. M. r.) 416 Állami kútfúró felszerelések működésének beszün­tetése (K. M. r.) 532 Ajtónállói altiszti állások szervezése. 457 Az „Ember és egészség“ czimü mü ajánlása. 497 Árvízveszély esetén a vármegye területén fekvő védtöltésekre kirendelt közig, tisztviselők beosz­tása. 31 Árpád Gyula állatorvosi oki. meghirdetése. 400 Ausztriába irányuló sertéskivitelt tilalmazó rendelet. 203 Állami anyakönyvvezetők és helyettesek 1904. évi tiszteletdijának felvétele. 535 3. „Belügyi Közlöny“ és a „Rendőri Közlöny“-!« vonatkozó utasítás. 4 Beöthy Zsigmond vármegyei imok nyugdíjügye. 9 Biharvármegye 1904. évi közúti költségelőirány­zata. 27 Biharvármegye szervezeti szabályrendelete. 141 Bírságpénzek portómentessége. (B. M. rendelet.) 99 Lapszám. Belényesi kórház nyilvánossági jellege. 114 Belényesi kórház szabályrendelete 288 Belényes-Orvényesröl szállítandó terméskő- és kavicsküldemények díjszabásai. 119 Betegsegélyező pénztári járulékok után késedelmi kamat szedhető. (K. M. r.) 120 Belépési bizonyítványok kiállítása. (K. M. rend.) 161 Betegsegélyező pénztárak utalványának kiállítá­sának szabályozása, a kórházba küldött tagokkal szemben. (B. M. r.) 303 Betegsegélyező pénztárak eljárása kórházi ápoltak­kal szemben. 216 Betegség folytán munkaképtelenné vált törv. h. alkalmazottakkal szemben követendő eljárás szabályozása. 187 Bakonyszeg—szerep—bárándi községi közlekedési közutak törv. hat. közuttá minősítése. 188 Borforgalmi adatok beszerzésének szabályozása. (B. M. r.) ' 192 Biztosítási társaságok helyi ügynökségeinek ipar­igazolvány váltása. (K. M. r.) 207 Budapesti (ipari) munkaközvetítő intézet ügyviteli szabályzata. (K. M. r.) 217 Borellenőrző bizottságok névjegyzéke — • Bűnügyi múzeumok létesítése, a m. kir. csendőr kerületi parancsnokságok székhelyén. 255 Beliczay Elek segély iránti kérelme. 332 Budapesti marhavásártérre levágás czéljából szál­lított szopós borjuknak, onnan tovább tartás végett való elszállítása. (F. M. r. 422 Bélyegmentes telekkönyv beszerzésénél, a kiál­lítás czéljainak tüzetes megjelölése. (B. M. r.) 437 Bevándorlás megnehezítése czéljából tett intézke­dés. (B. M. r.) 454 Bűnügyi kérvények szerkesztése a jegyzők által 457 Bakonyszeg—szerep—bárándi viczinális közutnak a törv. hat. úthálózatba való felvétele. 480 Bocskay István fejedelem részére felállítandó szo­bor költségeihez való hozzájárulás iránti kérelme Hajduvármegye közönségének. 490 Bulgáriában használatra szánt okmányok hitelesítése. 527 Balla Béla állatorvos oklevelének meglnrdetése. 150 Buziás-fürdő kedvezményes igénybevétele, a törv. hatósági és községi alkalmazottak részére. 246 Bába növendékek élet /iszonyainak javítása. 385 Barthel és társa takarmánypótlékának forgalomba­hozatala. (F. M. r.) 539 Budapesti Friss Újság utcai elárusitásának enge­délyezése. ,375 Bródi Sándor és tsai megyei hajdúk személyi pótléka 448 C Csont-rongy stb. gyűjtésének szabályozására vonat­kozó körrendeletbe becsúszott hiba kiigazítása. 12 Cserebogarak irtása (F. m. r.) 190 Cséplésnél előforduló tüzesetek ellen óvintézke­dések 304 Cséplőgépeknél elsősegély nyújtáshoz szükséges szerek készletben tartandók (B. m. r.) 315 Cseléd- és munkakönyvek kiállítására jogosított hatóságok által a kir. egyetemi nyomdából rendelendők meg (B. m. r.) 372, 386

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék