Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1905 (3. évfolyam, 1-53. szám)

Lapszám. A Anyakönyvi tiszteletdijak és államsegélyek­folyósítása 16 Acetyléngáz előállítása, világítási és más cé­lokra való felhasználása tárgyában kibocsá-' tott min. rendelet módosítása 55 Ásványvízforrások tulajdonosai vagy bérlői összeírása iránti megkeresés 55 Apaállatok részletfizetés melletti beszerzése (F. M. r.) 77 Ifj Ámánt Béla közig, gyakornok kineveztetése 86 Árvaszéki fogalmazói állás rendszeresítése tár­gyában kiadott B. M. r. 89 Anyakönyvi kerületek megalakítása 155 Aranka irtása tárgyában kiadott rendelet 161 164 Amerikába vándorlók kitanitása (B. M. r.) 166 Állandó és nyári gyermekmenedékházak mű­ködése biztosítása tárgyában kiadott rend. 170 Állatok betegségének és elhullásának bejelen­tse 188 212 Állati szőrnemüeket feldolgozó ipartelepeken alkalmazott munkások egészségének meg­­/ óvása. (K. M. r.) 208 f Agy- és gerineagyhártyalob elleni védekezés \y>\B. M. r.) ' 211 Állategészségügyi felügyelő körutazása 228 j „Állategészségügyi törvények" c. mü ajánlása 249 ■? Ázsiai kolera ellen való védekezés (B. M. r.) 297 ✓Alkoholellenes mozgalmat szolgáló falitáblák ajánlása 314 Anyakönyvi nyomtatványok biztosítása tár gyában kiadott belügyin, rendelet 326 „Állami pénzügyigazgatás“ cimü mü ajánlása 336 Aradi államilag segélyezett siketnéma-iskola igazgatósága megkeresése 343 Ásványolajok szállítására vonatkozó rendelet módosítása (B. M. r.) 366 Arcképes igazolványok bet. tárgyában kiadott rendelet 368 Anyakönyvvezetői dijak felvétele tárgyában kelt rendelet 379 Belügyi Közlöny előfizetése módozatai 11 Ozv. Beöthy Zsigmondné segélyezése 36 Bába-össztöndijak felhasználása (B. M. r.) 48 51 Bihar vár negye háztartási alapjának 1904. évi számadása közszemlére tétele 59 Berettyó -Újfalu -Bakonyszeg—Báránd törv.- 1 livtósájgi közút elnevezésének megváltoz­tatása; 92 Barta Mór kir. mérnök megjutalmazása 94 liiharmcgyei közkórháznál lé-esitendő szem­bajos osztály terve és költségvetése 95 Biharvfirmegye 1905. évi költségvetésére vo­natkozó B. M. r 110 Bélyegzőknek megrendelés gyűjtési lilalom alól, kivétele K. M. r. 110 „Budapesti Napló“ elárusitása 135 Bűn jelek, lőfegyverek elkobzása s beterjesztése 140 Lapszám Beéli főszolgabírói lak építésénél felmerült többkiadás fedező-e 147 Burgonya, tengeri szállításnál használt zsákok visszaszállítása (F. M. r.) 148 Budapesti egyetemhez benyújtandó szegénységi bizonyítványok tárgyában kibocsátott rend. 167 Borellenőrző bizottságok tagjai foglalkozása és lákhelye bejelentése 179 Brüsselben tartandó nemzetközi lóverseny (B M. r.) 207 Biharvármegye 1905. évi költségelőirányzatára tett belügymin. észrevétel 217 Baranyi Lehel kérvénye 221 Belényesi kórháznak a katonai elszállásolási alapból kölcsönképen átutalt összeg megté­rítése iránti intézkedés 221 Biharmegyei közkórház elmebajos osztálya kibővítése 223 Biharmegyei közkórhiznál egy segédorvosi állás rendszeresittetik 223 Biharmegyei közkórház ápolási dija megálla­pítása 224 Berzeviczy Gyula a kivándorlási törvény végre­hajtása ellenőrzésével megbizatik 225 Balogh Jakab és társai ásványvizkereskedőkre vonatkozó min. rendelet (K. M.) 386 Bizalmas tartalmú katonai szolgálati levelek feladása tárgyában kibocsátott B. M rend. 241 Büntetéspénzek kezelésére vonatkozó rendelet 258 Betegsegélyző pénztárak számadásai feltör jesztése tárgyában kelt K. M rendelet. 298 Biharvármegye háztartási alapjára vonatkozó 1906. évi költségelőirányzat 311 Boros Jenő nyomdájában sokszorosított 9780—-1904. számú rendelet érvénytelenítése 320 /‘Bába-ösztöndijakra vonatkozó rendelet 347-Baptista vallásfelekezet elismerése tárgyában kiadott val'ás- és közokt min. rendelet 355 Constantinovich Spás kereskedelmi ügynökké való kinevezése 56 Gajna János csavargótól a segély ,megvonatik 109 Cunard Steam Ship Company Limited részé­ről szállítási szerződések megkötésére meg­hatalmazott egyének személyében beállott változás közlése 110 167 207 208 242 317 349 369 379 390 Cigánykaravánok lovai gondozása 134 Clarle Seymour Frigyes főkonzul működése 202 Gséffai főszolgabírói hivatal kiegészítése és kerítés készíttetése 222 Celédek illetőségi ügye miként tárgyalására vonatkozó belügym. rendelet 257 Cseléd- és munkakönyvek megrendelése es portómentes szállítása 292 Cselédszökevények kisérése korlátozása tár­gyában kelt belügymin. rendelet 386 /9 f -N ' 7W-/ _ JaFtalomjcVf^k------— ,,J3iharvármec$ye hivatalos JUapJa“ 19öő'iki évfolyamához.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék