Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1906 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-04 / 1. szám

ELŐFIZETÉSI-DÍJ : 1 évre hivataloknak ... 9 korona, líagánfeleknek...................ÍO korona. 1. szám. m . 1906. január 4. biháeyarmégye ÉVATALOS LAPJA.' SZERKESZTŐ: BALOGH JÁNOS tb. főjegyző. KIADÓ-HIVATAL: LASZKY ÁRMIN Nagyváradon, (Kossuth ­­utcza) a hová a reklamácziók intézendők. 1. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatod VEGHATÁROZAT. Cikkelye Biharvármegye törvéoyhatósági bizottsága 1905. évi december hó 20 án s folytatva Nagyváradon tartott rendes évnegyedes közgyűlése jegyző­könyvének. 1480—16039—1905. biz. Budapest székesfőváros 1331—1905. kgy. számú átirata, megboldogult József főherceg emlékének megörökítése céljából Budapesten emelendő ércszobor költségeihez való hozzá­járulás tárgyában. VÉGHATÁROZAT. A vármegye közönsége áthatva attól a hódolatteljes szeretettől, melyet a boldog emlékű József főherceg iránt mindenkor ér­zett : készséggel csatlakozik a székesfőváros közönsége által megindított országos érdekű mozgalomhoz, s ezért a rendelkezésére álló alapok helyzetére tekintettel, József főher­ceg emlékének megörökítése céljából Buda­pesten tervezett ércszobor költségeire köz­szükségleti alapjának terhére, s m. kir. belügyminister ur jóváhagyásától feltétele­zetten egyezer (1000) koronát megszavaz, s megbízza alispánját, hogy e határozat jóváhagyása után a megszavazott összeget kiutalványozza s azt Budapest székesfővá­ros tanácsának küldje meg. Mely közérdekű határozat a vármegye Hivatalos Lapja utján meghirdetendő, s meghirdetés után jóváhagyás céljából a m. kir. belügyminister úrhoz felterjesztendő. Miről további eljárás céljából a vármegye alispánja jegyzőkönyvi kivonaton értesítendő. Jegyzetté s kiadta: Keszthelyi Zoltán, főjegyző. Cikkelye Biharvármegye törvényhatósági bizottságának 1905. évi december hó 20-án s folytatva Nagy­váradon tartott rendes évnegyedes közgyűlése jegyzőkönyvének. 1482-16476- 1905. Stepháni Döme számellenőrnek 1905. évre pénzjutalomban való részesitése. A vármegye közönsége az előterjesztést magáévá teszi és ehhez képest Stepháni Döme m kir. számellenőr részére a vár­megye közúti alapjának kezelése körül az 1905. évben kifejteit kiváló szorgalmáért és ügybuzgóságáért a közúti alap terhére kettőszáz (200) korona jutalmat megszavaz, s alispánját megbízza, hogy e határozat jogerőre emelkedése után a megszavazott jutalomdijat nevezett részére utalványozza. Mely közérdekű határozat a vármegye Hivatalos Lapja utján meghirdetendő s en­nek megtörténte után jóváhagyás céljából kereskedelemügyi m. kir. minister úrhoz felterjesztendő. Miről megfelelő további eljárás céljából a vármegye alispánja jegyzőkönyvi kivona­ton értesitendő. Jegyzetté és kiadta: Keszthelyi Zoltán, főjegyző. Cikkelye Biharvármegye törvényhatósági bizottságának 1905. évi december hó 20-án s folytatva Nagy­váradon tartott rendes évnegyedes közgyűlése jegyzőkönyvének. 1483-17449-1905. A vármegye alispánja ad. 6455 — 1905. számú jelentése a 960—6455 kgy. 1905. számú határozatra a vármegye közúti alapját terhelő 2.240,000 korona kölcsön konvertálása tár­gyában. VÉGHATÁROZAT. A vármegye közönsége, alispánjának előterjesztett jelentésében foglalt javaslatát magáévá teszi, s ehhez képest annak ki­jelentésével, hogy a szóban lévő tartozás­nak konvertálására a jelen időpontot, a pénzpiac helyzetére tekintettel, alkalmasnak nem tartja, s e kérdés megoldását a pénz­piac kedvezőbb állásáig, illetőleg a kamat­láb leszállásának bekövetkezéséig függőben hagyja, — egyúttal elhatározza, hogy a további halasztást nem tűrő, élesdi és szakáll A II. rovat alatti 1.. 2., 3., 4.. 5. és 6. sorsz. a j. főszolgabírókkal külön mellékletként is közöltetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék