Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1907 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1907-01-03 / 1. szám

/2 V. évfolv f A / KIADÓ-HIVATAL: LASZKY ÁRMIN Nagyváradon, (Kossuth­­utcza) a hová a reklamácziók intézendök. I. Vármegyei szabályrendelelek és közérdekű határozatok. C z i k k e I y e Biharvármegye törvényhatósági bizottságának 1906. évi december hó 19 én és folytatva Nagyváradon tartott rendes évnegyedes köz­gyűlése jegyzőkönyvének. 1425 Ad 16476—1905. sz. Az alispán előterjesztése Stephani Döme számellenőrnek az 1906. évre pénzjutalomban való részesitése VÉGHATÁROZAT. A vármegye közönsége az előterjesz­tést magáévá teszi és ehhez képest Stephani Döme m, kir. számellenőr részére a vármegye közúti alapjának kezelése körül az 1906. évben kifejtett kiváló szor­­gálmáért és ügybuzgal.máért a közúti alap terhére kettőszáz (200) korona jutalmat megszavaz s alispánját megbízza, hogy e határozat jogerőre emelkedése u‘án a meg­szavazott jutalomdijat nevezett részére utalványozza. Mely közérdekű határozat a vármegye hivata os lapja utján meghirdetendő s ennek megtörténte után jóváhagyás cél­jából kereskedelemügyi m. kir. miniszter úrhoz felterjesztendő. Miről a vármegye alispánja megfelelő további eljárás céljából jegyzőkönyvi ki­vonaton értesittetik. Jegyzetté és kiadta: Keszthelyi Zoltán, főjegyző. C i i k k e I y e Biharvármegye törvényhatósági bizottságának 1906 évi deczember hó 19-én s folytatva Nagyváradon tartott rendes évnegyedes köz­gyűlése jegyzőkönyvének. 1376. 14821/1906. sz. Ravazdy Lajos vármegyei nyugdíjas írnok kérelme nyugdijának a közszükségleti alapból 384 koronával kegydij czimén leendő kiegészí­tése tárgyában. VÉGHATÁROZAT. Biharvármegye törvényhatósági bi­zottsága az állandó választmány vélemé­i..•••*• nyének mellőzésével Ravazdy Lajos vár­megyei nyugdíjjs Írnok kérelmét részben teljesíti s az 1906. évi julius 1 tői ré­szére a közszükségleti alap terhére bel­ügyminiszter ur jóváhagyásától föltétele­zetten 200, azaz kétszáz korona évi kegy­­dijat haláláig megállapít, mely összeg havi előleges egyenlő részletekben lesz folyó­sítandó. INDOKOK: Ekként kellett határozni, mert kétségtelen az, hogy ha folyamodó az 1906. évi julius 1-én fizetését még felvette volna, úgy fizetési fokozatban 200 koronával ment volna előbb s 22 évi szolgálati idő után nyugdíjba beszámítható 400 korona korpótlékra tarthatott volna igényt. Miután nyugdíjaztatása önhibáján kí­vül, súlyos szembaja miatt történt, a vár­megye közönsége méltányosnak találta, hogy az elvesztett összeg helyett, ha nem is egészben, de részben őt kárpótolja, ezért részére a fent kitett összeget belügy­miniszter ur jóváhagyásától feltételezetten megszavazta. Mely közérdekű véghatározat a vár­megyei hivatalos lapban meghirdettetni s a meghirdetési határidő lejárta után m. kir. belügyminiszter úrhoz a netalán beadandó felebbezésekkel együtt felterjesztetni ren­deltetik, Miről Ravazdy Lajos jegyzőkönyvi kivonaton értesít étik. jegyzetté és kiadta: Balogh János, t. főjegyző. C z i k k e I y e Biharvármegye törvényhatósági bizottságának 1906. évi deczember hó 19-én s folytatva Nagyváradon tartott rendes évnegyedes köz­gyűlése jegyzőkönyvének. 1307 —ad. 14494/1906. A m. kir. áUamépitészeti hivatal 999/1906. M. számú véleményes jelentése a margittai-tas­­nádi ut jellege tárgyában. Ezzel kapcsolatosan előterjesztett Szilágy­BiHAftffiakggYE fj?/, HIVATAEBÍ LAPJA. ELÖFIZETÉSI-DIJ ^ 1 évre hivataloknak . . . Sf "lyMifc. . Magánieleknek.....................ÍO korona, j SZERKESZTŐ: ' ' C S, f U N Y 0 G H ISTVÁN v- '' * tb. aljegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék