Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 1-53. szám)

Lapszám V Beszédes Dezső élesdi adókönyvvezető he­lyettes kinevezése 45 Barna Péter kumanyesdi adókönyvvezető he­lyettes kinevezése 45 Bige György szolgabiró nyugdíjaztatása 47 Bályoki aljegyzői állásra pályázati hirdet­mény 54 Békésvármegye által kijelölt marhahajtó utak 67 „Bier-Extrakt“ behozatalának és elárusitásá­­nak eltiltása 78 Bojtor István b.-böszörményi adókönyvvezető­helyettes kinevezése 86 Buntyesdi megyebizottsági tagválasztás 107 227 Bihardiószegi aljegyzői állásra pályázati hir­detmény H2 Beliczay Elek, Kránszky Kálmán és Beliczay Andor segélydija 117 Biharvármegyei és Nagyváradi Történelmi és Régészeti Egylet segélye 120 455 Bedő községi szülésznői állásra pályázati hir­detmény 128 287 Gróf Butler János-féle alapítványra pályázati hirdetmény 143 200 l odó Gyula váncsodi adókönyvvezető he­lyettes felmentése 154 ) Bedő községi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 155 Bodóczy József csokalyi anyakönyvve'zeífc lyettes kinevezése ' * 183 Biró Gusztáv nyüvedi adókönyvvezető he­lyettes kinevezése és felmentése 183 3. Belényesi főjzői állásra pályázati hirdetmény y Ifj. Béníts István tóti-i adókönyvvezető he­lyettes kinevezése Berettyóujtalui segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 224 Berettyóújfalui lakosság, biharudvarii útnak ■ törvényhatósági úttá való minősítése 226 Ittaleset bejelentések stb. szabályozása 229 TBiintetőtörvénykönyv és bűnvádi perrendtar­tás kiegészítése és módosítása 313 Beéli körjegyzői állásra pályázati hirdetmény 323 Belényesi kórház közkórházi jellege 333 Btó Gusztáv pocsaji adókönyvvezető helyet­tes kinevezése 340 Bosznia-Hercegovinai községi elöljáróságok­hoz intézendő hivatalos megkeresések 360 Balogh Lajos okányi adókönyvvezető he­lyettes kinevezése 362 Bretovay István állattenyésztési felügyelő át­helyezése 308 Bérkocsi ipar gyakorlása tárgyában alkotott szabályrendelet 375 Bálint Endre piskolti adókönyvvezető helyet­tes kinevezése 383 Büntető novella alkalmazására vonatkozó adatgyűjtés szabályozása 394 Balogh István paptamásii adókönyvvezető lyettes kinevezése 395 Bugyi László bélfenyéri adókönyvvezető he­­lettes kinevezése 395 Lapszám A Anarchisták névjegyzéke 14 75 129 193 283 361 372 423 436 461 Állami méntelepeken elhelyezett mének szét­osztása 16 Árvaszéki kültagok megválasztása 36 Állandó birálóválasztmány megalakítása 37 Állandó választmány megalakítása 37 Ásványvízforrások tulajdonosainak stb. név­jegyzékének bejelentése 43 Állatvásárterek legeltetésére vonatkozó ren­delet 45 Állandó népnevelési bizottság szervezete 49 Árvédekezések, körüli eljárás 59 97 Asszonyvásár községi szülésznő állásra pá­lyázati hirdetmény 65 Árvaszéki tanácsülések 69 Állami gyógyintézetek az országos, köz és nyilvános jellegű kórházak 1908. évi napi ápolási dijainak jegyzéke 77 Anyakönyvi kivonatok dijainak bevételezésé­ről alkotott szabályrendelet 83 Árvaszéknél egy ülnöki és aljegyzői állás szervezése 105 Andaházi Szilágyi Mihály-féle alapítványra pályázati hirdetmény 143 200-Állami mének eladása 159 Anyakönyvi utasítás módosítása 159 Aratási időre katonák szabadságolása 180 2 1 Anyarozs okozta betegség elleni védekezés 196 Adamovits Miklós venteri adókönyvvezető he­lyettes kinevezése 205 Andriska János bikácsi adókönyvvezető he­lyettes kinevezése 275 ~ Anya könyvvezetők saját személyére stb. vo­natkozó anyakönyvi teendők végzésére megbízott szomszédos anyakönyvvezetők névjegyzéke 319 381 Ajtay Kálmán nagyrábéi anyakönyvvezető H helyettes kinevezése 322 * Anyakönyvvezetői helyettesítések és utiszámlák 363 „Az utolsó nemesi fölkelés története“ cimii munka ajánlása 424 Anyakönyvvezető helyettesek tiszteletdijainak felvétele 439 B Butur György kártalanítási ügyében hozott . határozat 3 tfB^ba ösztöndíjak felhasználása tárgyában ki­­*'adott rendelet 6 Borta István pesteri anyakönyvezető helyet­tes kinevezése 8 Biharvármegye tisztviselő személyzetéről ké­szített kimutatás 16 Békéscsabai sorozó járásban összeirt távol­levő hadkötelesek névjegyzéke 43 0 (dapest“ ciinii lap utcai elárusitására en­<ély . 44 250 373 „Biharvármegye Hivatalos Lapja“ 1908-iki évfolyamához.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék