Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1909 (7. évfolyam, 1-52. szám)

^<í?d. A Anyakönyvek, hivatalos pecsét és válszalag zár alatt tartása t. kelt rendelet Apátkereszturi szülésznői állásra von. pály. hird. Állami mértékhitelesítő hivatalok szervezete és szolgálata t. kelt körrendelet Árvíz elleni védekezés tárgyában kiadott rend. Állami anyakönyvek feletti felügyelettel Vertán Péter megbizatik Algátzy János helyettes anyakönyvvezetővé való kineveztetése Adómentes benzin szállítása tárgy, kelt rendelet Árvaszéki ügyek egyöntetű kezelése tárgyában kibocsátott rendelet Almanach megrendelése tárgy, megkeresés Almási Gábor segélyben részesítése Albrech Károly könyörad. gyűjtéstől eltiltatik Állandó napidijasok szolgálati viszonyairól al­kotott szabályrendelet Anyakönyvi utólagos bejegyzések t. kelt rend. Andaházy Szilágyi Mihály féle alapítványi helyre vonatkozó pályázati hirdetmény Árvaszéki elnök az ügykezelésre határnapot tűz Állatvásárterek legeltetése betiltása t. kelt rend. Állatorvosi főreál iskolában hivatásos honvéd állatorvosi tisztviselőkké való kiképzésre von. pályázati hirdetmény Állami anyakönyvvezetők saját személyére s csa­ládjára vonatkozó jegyzék közlése t. k. rend. Alacsony Pál koldulása betiltása Árkusi körjegyzői lak versenytárgy, hirdetménye Alkoholizmus elleni küzdelem t. kiadott rendelet Aradi vértanuk vesztőhelye megszerzésére a vár­megye 500 kor. adományoz Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt iüz ki Állami anyakönyvvezetőknek felekezeti anya­könyvi ügyek előkészítésére való illetéktelen­­sége tárgyában kelt rendelet Ásvány olajok szállítására von. rendelet Állategészségügy körében tapasztalt hiányok megszüntetése t. kelt rendelet Arató munkások ajánlása t. kelt rendelet Arató munkásokra von. rendelet Álmosdi községi orvosi állásra vonatkozó pályá­zati hirdetmény ; Ázsiai kolera elleni óvintézkedés tárgyában kelt ^■“•belügymin. rendelet Amerikába kivándorlóknak 25 dollár készpénz­zel leendő ellátása t. kelt rendelet ijyiati hullák boncolása t. kiadott rendelet Ausztriába kivitelre szánt hús lebélyegzése tár­gyában kelt rendelet Állatorvosoknak a vásárokon való alkalmazása tárgyában kiadott rendelet Alsólugosi szülésznői állásra von. pály. hird. Állami anyakönyvvezetők hivatalos kézikönyvé­ben a pótlékok keresztül vezetése tárgyában kibocsátott rendelet Arcképes igazolványok kiváltása tárgyában ki-: adott rendelet Albisi szülésznői állásra von. pály. hirdetmény í Ápolónők ajánlása t. kelt átirat Lapszám ( Lapszám Ant község vadászterülete bérbeadása Anyakönyvi kivonatoknak ipari és kereskedelmi alkalmazottak részére bélyeg- és díjmentesen 12 leendő kiállítása t. kelt rendelet 390 14 Arcképes igazolványok bevét. t. kiadott rend. 404 Arvaiigyekben követendő eljárásra von. rend. 405 31 Alkoholizmus cimü folyóirat terjesztése t. kelt 41 _ megkeresés 405 Állami mértékhitelesítő hivatalnokok elleni pana- 46 , szók beadása tárgyában kelt értesítés 410 Állami anyakönyvvezetői dij felvétele tárgyában 50 . kiadott rendelet " 413 59 Árvaszéki elnök felhívása a gyámi számadások beterjesztése tárgyában 432 gj Árvaszéki ügybeosztást az elnök közli 434 98 Állati hullák és hullarészek vasúti szállítása t. 109 kelt rendelet 236 111 B 117 120 Bába tanfolyam megnyitásáróli értesítés 8 Bedői szülésznői állásra pályázati hirdetmény 14 132 Bort, sört és egyéb szeszes italokat tartalmazó 134 hordók hitelesítése t. kiadott rendelet 29 161 Binder Győzőné segélyezése t. k. rendelet 44 Beéli főszolgabírói állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 50 56 163 / Borhamisítás és hamisított bor forgalomba hoza-i talának tilalmazása t. kelt rendelet 54 169 Bugyi László anyakönyvvezető felmentése 55 183 Bedői szülésznői állásra von. pály. hirdetmény 55 192 Bihartorda község versenytárgyalási hirdetménye 216 a beton munkára 58 Benzin kedvezményes árbani szállítása 59 224 Budapesti amerikai főkonzulátushoz Donegane 367 383 Alfréd helyettessé kineveztetik 60 Budapestre spanyol alkonzullá Don Jose Geltarti \ Birbál kineveztetik 60 231, Békeffy Pál segélyezése betiltása 68 238 Beöthy Miklós helyettes anyakönyvvezetővé ki­neveztetése 69 254 Bölönyi György anyakönyvvezető helyettessé ki-255 neveztetik 76 270 Bagaméri szülésznői állásra pályázati hirdetm. 76 'Borhamisítás és hamisított bor forgalombahoza- 273 ’’"'tala t. kelt rendelet 83 Bormennyiség nyilvántartásához szükséges nyom- 278 tatvány ajánlása 84 Bosznia és Hercegovina annexiója és a szerb 283 probléma cimii lap lefoglalása 87 284 Borhamisítás és hamis bor forgalomba hozatala tárgyában kelt rendelet 90 285 Budorászai körjegyzői állásra pályázati hirdetm. 93 Biharmegyei magyar közművelődési egyesületbe 291 való belépés tárgyában kelt határozat 95 305 Biharmegyei tanítók egyesülete segélyt kér 97 Biharfélegyházai községi bábái állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 103 308 Biharmegyei ügető verseny-egylet kérvénye 110 Bűnügyi nyilvántartás céljaira szolgáló ujjnyo- 329 matok tárgyában kiadott rendelet 111 331 Gróf Buttler János-féle alapítványi helyre vo- 361 natkozó pályázati hirdetmény 132 \ ^ ^—• Tart alom j egy z ék: „Biharvármegye Hivatalos Lapja“ 1909-iki évfolyamához.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék