Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1910 (8. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék „Biharvármegye Hivatalos Lapja“ 1910-iki évfolyamához. Lapszám A Állami méntelepen lévő mének kiosztása határ­napja közöltét! k 4 Állatorvosi oklevelek bemutatása t. kiadott ren­delet , 23 Állatvásárokra felhajtott állatok megvizsgálása tárgyában kiadott rendelet 24 Árvapénzek után fizetendő kamat közlése 28 Árvaszéknél elhelyezett bélyegekről értesítés 35 Argentínai főkonzul kineveztetése 50 Állami gyógyintézetek ápolási dija megállapittatik 56 Árvaügyek kezelése tárgyában kiadott rendelet 56 Alsólugosi körjegyzői állásra von. pály. hirdetni. 59 68 Állandó sorozó bizottságok cgybehivása t. k. rendelet 69 Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz 93 144 186 Állami munkásbiztositási hivatal által a közig, hatóságokhoz intézett megkeresések teljesítése t. k. rendelet 95 Árvaszéki fogalmazói és irnoki«llások szervezése 101 Andaházy Szilágyi Mihály féle alap helyre pály. hirdetmény ' 89 122 179 Anyakönyvvezető helyettesek kinev. t k. rendelet 139 Államsegélyben részesített segédjegyzői állások betölthetése t. k. rendelet 139 Álmosdi körorvosi állásra von. pály. hirdetmény 140 Amazoni Károly által alapított nőnevelő intézet ajánlása 144 . Amerikai szénbányák munkabesziintetésérőli ér­tesítés 146 Alispáni állásra von. pályázatih irdetmény 147 160 Adók behajlásánál nyújtandó jog segély tár. k. rendelet • 180 Anti ártézi kútra vonatkozó árlejtési felhívás 187 Állati bőrök lefejtése tárgyában kelt rendelet . 189 Adóhivatalok hivatalos óráit pénzügyigazgató . közli 190 202 Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz 201 Állatok és állati nyers termények forgalmára Oroszországgal kötött szerződés hatályba lép­tetése 215 Állatállomány szaporitása tárgyában kelt rendelet 223 Aratási mozgalmakról szóló jelentés tárgyában kelt rendelet 224 Állatorvosoknak górcsövekkel leendő ellátása t. k. rendelet 240 Arcképes igazolványok kiállítási dija felemelése tárgyában kelt beliigym. rendelet 241 Árlejtés hirdetményeknek a Közszállitási Értesí­tőbe való megküldése t. k rendelei 251 Állami gyermekmenhelyben gondozott 7 éven alóli gyermekek illetősége t. k. rendelet 275 Andriska Sándor helyettes anyakönyvvezető ki­nevezése 276 Állandó sorozó bizottság működésének a fősoro­zás tartamára való beszüntetése t. k. rendelet 295 Antal József fényképész körözése 296 Árkusi segédjegyzöi állásra pályázat hirdettetik 297 Arvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz ki 301 359 Automobilok bejelentése tárgyában kelt rendelet 326 Ázsiai kolera elleni védekezés t. kiadott rendelet 331 Árpádi szülésznői állásra vonatkozó pály. hird. 350 Államvasutak kolozsvári ü-letvezetősége által ki­bocsátott pályázati hirdetmény 389 ÁUamépitészeti hivatalok területén levő állami közutakra szükséges kavics szállításra vonat­kozó versenytárgyalási hirdetmény 389 Agrisi volt úrbéresek erdeje eladására von hird. 391 Arcképes igazolványok kikivánása t. kelt rendelet 399 V. X' Lapszám Állami telepeken termelt szölővesszők eladása tárgyában kelt rendelet 409 „Alkoholizmus“ cimü megrendelése t. k. rend. 414 Álmaszeg volt úrbéresei erdeje cladasa t. k. árverési hirdetmény 4.0 Anyakönyvi helyettesek tisztelet dija felvétele t. k. rendelet 421 Alkoholizmus elleni folyóirat megrendelésre ajánltatik 421 Árvaszéki elnök a vizsgálatokra határidőt tűz 422 Állatbiztosító társaság átirata 430 Argentinjai köztársaság a fiumei konzulátusát beszünteti 437 Állattenyésztés fejlesztése tárgyában kiadott rend. 443 Ábrányi körhöz tartozó községek vadászterü­lete bérbeadására vonatkozó hirdetmény 447 B Blau Cecília a könyöradomány gyűjtéstől el­­tiltatik 5 Bodor János helyettes anyakönyvvezetővé kine­veztetik 5 Bakonszegi szülésznői állásra von. pály. hir­detmény 12 Biharvármegye állandó népnevelési bizottsága szervezetérőli szabályrendelet 18 Báránd községháza építésére von. fiirdetmény 21 Bihari Béla Ferenc tékája ajánlása 28 Beneécz István helyettes anyakönyvvezető fel­mentése 35 Berekböszörményi szülésznői állásokra vonatkozó pályázati hirdetmény 40 Brátkai köri kézbesítői állásra vonatkozó pá­lyázati hirdetmény 48 Biharfélegyházai szülésznői állásra vonatkozó hirdetmény 52 Biharmegyei kórházak gyógydija megállapítása 56 Belényeslázur volt úrbéresei erdeje eladására vonatkozó árverési hirdetmény 72 Beéli segédjegyzői állásra von. pály. hirdetmény 81 Bikácsi körjegyzői állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 89 Beél-árkus-grossi útnak községi közlekedési köz­uttá minősítése tárgyában kelt véghatározat 91 Berekböszörményi körorvosi állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 96 Barta Elek állatorvos oklevele meghirdetése 101 Borhamisítás és hamisított bor forgalombaho­­zatala t. k. rendelet 108 Biharmegyei ügető versenyegylet segélyt kér 111 Özv. Beöthy Zsigmondné segélyt kér 112 Beöthy Miklós helyettes anyakönyvvezető fel­mentése 121 Gróf Buttler János-féle alap helyre vonatkozó pályázati hirdetmény 89 133 Biharmegyei hidvámok kezelése tárgyában ki­adott rendelet 145 Biharvármegye alispáni állására von. pályázati hirdetmény 147 160 Beöthy Dávid áthelyezése t. kelt rendelet 163 Bujanovics Rudolf áthelyezése t. k. rendelet 163 Belényesi tanonciskola árlejt. von. hirdetmény 165 Belényesi közvágóhidra vonatkozó árlejt. hir­detmény 165 Belényesi közkórház kibővítésére von. verseny­tárgy. hirdetmény 166 Borjuk levágása tilalmazása t. k. rendelet 186 Borgazdasági tanfolyamra von. pályázati hir­detmény 187

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék