Biharvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-52. szám)

jjllemi levéltár l ■t ....... Tartalomjegyzék „Biharvármegye Hivatalos Lapja“ 1911-iki évfolyamához. A Állami mének szétosztásának határnapja közől­­tetik 7 Altisztek elhelyezése t. kiadott rendelet 7 Árvaszéki elnök hirdetése arról, hogy a pana­szok mikor vétetnek fel és ülések mikor tar­tatnak 19 Államépitészeti hivatal versenytárgyalási hirdetése 20 Andrási János kanonok által tett alapítvány alapitó levele tárgyában kelt véghatározat 25 Árvaszéki elnök által a gyámügyek kezelése tárgyában kiadott rendelet 27 Állategészségügyi és földmivelésügyi értesítőnek az állatorvossal leendő közlése tárgyában ki­adott rendelet 39 Amerikába való bevándorlás korlátozása tár­gyában kiadott rendelet 40 Árvapénzek a. fizetendő kamatláb megállapítása 41 Ártánd község uj pecsétnyomója körözése 43 Árpádi körorvosi állásra v. pályázati hirdetmény 43 Állatvásárterei: legeltetése tárgy, kiadott rendelet 45 Argentina köztársaságnak fiumei konzuli hivatala be nem szüntetésérőli értesítés 47 Árvízveszély esetén a védtöltésekre kirendelt tisztviselők ibeosztása t. kiadott rendelet 61 Állami gyermekmenhelyben gondozott 7 éven felüli elhagyott gyermekek gondozási költsé­geivel terhelt s államsegélyért folyamodó köz­ségek kérvénye felszerelése t. k. rendelet 71 Árviz elleni védekezés t. kibocsátott rendelet 80 Anyakönyvi utasítás betartása t. k. rendelet 81 Anyakönyvi közvetlen felügyelő hatóságok által gyakorlandó ellenőrzés t. kiadott rendelet 90 Arad városában összeirt teljesen ismeretlenek körözése 92 Aradi siketnéma intézetbe gyermekek felvétele 94 Árvaszéki tartozások behajtása t. kiadott rendelet 108 Állatvásártérre bevitt jószágoknak járlattal leendő ellátása tárgyában kelt rendelet 118 Andaházi Szilágyi Mihály féle alapitványos helyre kibocsátott hirdetmény 120 Ázsiai kolera elleni védelem tárgyában kiadott rendelet 131 Állitásköteles egyének személyazonossága igazo­lása tárgyában kiadott rendelet 140 Állatorvosi főiskolára von. pályázati hirdetmény 147 Állitáskötelesekkel a kórházbóli elbocsátás után követendő eljárás t. kiadott min. rendelet 150 Állategészségügyi felügyelőségek uj beosztása tárgyában kiadott rendelet 167 Állitáskötelesek rokonainak sorozó bizottság elé való állításánál követendő eljárás t. kelt rendelet 169 Állatvásárterek kerítése bemeszelése tárgyában kelt rendelet 183 Árva leány gyermekek elhelyezése tárgyában kiadott árvaszéki elnöki rendelet 185 Alkéri úrbéresek erdeje eladására von. hirdetmény 186 Árvaszéki elnök vizsgálatokra határidőt tűz 196 Acetilén gázvilágitás tárgyában kelt rendelet 197 Alsókocsuba vadászterülete bérbeadása 199 Államépitészeti hivatal által kibocsátott hirdetmény 199 Lapszám Lapszám Apátkereszturi községi szülésznői állásra vonat­kozó pályázati hirdetmény 214 Aratási mozgalmakróli jelentés tétele tárgyában kiadott miniszteri rendelet 219 Automobilok ellenőrzése tárgyában kelt átirat 219 Állategészségügyi ebadó alap felhasználása tár­gyában kelt rendelet 235 Állatorvosoknak üléseken való résztvétele tár­gyában kiadott rendelet 237 Astralit nevű robbantó szer ajánlása 238 Atyási községi iskola építésére vonatkozó pályá­zati hirdetés 240 Alsótótfalusi irnoki állásra von. hirdetmény 241 Almaszeg és Bodonos községek vadászati jog bérbeadása 294 Anyakönyvi kivonati dijak rendeltetése tárgyá­ban kiadott rendelet 299 Állami mének eladása tárgyában kiadott rendelet 346 Amerikába kivándorolt egyének pénzei kezelése tárgyában kiadott rendelet 355 Aradi siketnéma intézetnek gyűjtésre engedély adatik 364 Árvaügyi nyilvántartások helyesbbitése tárgyá­ban kiadott rendelet 370 Államépitészeti hivatal versenytárgy, hirdetménye 372 Anyakönyvi kivonati dijak átadása t. kelt rendelet 375 Árvaszéki elnöki rendelet kiskorúak törvényesi­­tésénél követendő eljárás tárgyában 379 Árvaszéki elnök vizsgálatok tartására határidőt tűz 390 Adó munkálatokra kirendelendő munkaerőre vonatkozó rendelet 391 Államépitészeti hivatal versenytárgy, hirdetménye 394 Árvaszéki fogalmazói állásra vonatkozó pályázati hirdetmény 403 409 Adóösszeirási és kivetési munkálatok keresztül­vitele tárgyában kiadott rendelet 412 Almamezői iskola építésére vonatkozó árlejtési hirdetmény 426 Állami anyakönyvvezetők fizetése felvétele tár­gyában kiadott rendelet 429 Állatvédelem tárgyában kibocsátott rendelet 430 Almamezői iskolai alapvagyon bérbeadása 432 Almamező község ingatlana bérbeadása 432 Állami gyermekmenhelyek igazgatóihoz intézett rendelet B. Biharmegyei kórházi alkalmazottak 20 héten át való biztosítása tárgyában kelt véghatározat 3 Biharmegyei közkórháznál egy könyvelői állás rendszeresittetik 4 Breckner Adolf kéregető körözése 10 Bélegregy község volt urbéresi erdejére von. hirdetmény 11 Biharmegyei régészeti egylet segélyezése 13 Bába ösztöndijak tárgyában kiadott rendelet 14 Budapesti egyetemi énekkar kérőlevele 33 Berettyószéplaki jegyzői állásra von. pályázati hirdetmény * 35 Benitz István anyakönyvvezető helyettessé ki­neveztetik 42

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék